Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Література

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України. Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зі змінами доповненнями.

2. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій. Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51.

4. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - 4-те вид., доп. і перероб. - Львів.: Національний університет „Львівська політехніка". „Інтелект-Захід", 2005. - 1072 с.

Тести

1. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:

а) кредиторською;

б) дебіторською;

в) бюджетною;

г) відстроченою.

2. Оформлення касових операцій здійснюється наступними документами:

а) прибутковим касовим ордером;

б) лімітно-забірною карткою;

в) платіжним дорученням

3. Записи на синтетичному рахунку 30 "Каса" здійснюються на підставі:

а) касової книги;

б) відривних аркушів касової книги та доданих до них первинних документів;

в) первинних документів по надходженню та витрачанню коштів.

4. Відносини між банком та підприємством обумовлюються:

а) в усній домовленості;

б) у договорі на розрахунково-касове обслуговування;

в) у договорі-дорученні.

5. Яким документом оформляється розпорядження банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства:

а) платіжним дорученням;

б) випискою банку;

в) чеком.

6. Облік грошових коштів на рахунках в банку ведеться на рахунку:

а) 31 "Каса";

б) 31 "Рахунки в банках";

в) 33 "Інші кошти".

7. Операції по надходженню коштів в касу реєструються в:

а) журналі-ордері № 1;

б) відомості № І;

в) журналі-ордері № 2.

8. Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банках здійснюється методом:

а) звірки залишків;

б) перерахунку;

в) підрахунку залишку по рахунку.

9. 3 якою метою можуть видаватись під звіт грошові кошти:

а) для придбання матеріальних цінностей для виробничо-господарської діяльності;

б) для покриття нестачі, яка виникла з вини працівника підприємства;

в) на витрати на відрядження для виробничо-господарських цілей. 10. На який строк можуть видаватися грошові кошти під звіт:

а) на невизначений термін;

б) на строк, визначений керівником підприємства виходячи з мети видачі коштів;

в) на три дні.

Тема 14. Облік фінансових інвестицій

Зміст заняття

 1. Поняття фінансових інвестицій та їх види.

 2. Методи оцінки фінансових інвестицій.

 3. Відображення в бухгалтерському обліку фінансових інвестицій.

Мета заняття – розглянути види фінансових інвестицій, вивчити основні методи оцінки та способи відображення їх в обліку.

Запитання для контролю знань:

 1. Що таке фінансова інвестиція?

 2. Назвіть основні види фінансових інвестицій.

 3. Як здійснюється оцінка фінансових інвестицій?

 4. Метод участі в капіталі.

 5. Аналітичний облік фінансових інвестицій.

Завдання 14.1.

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 5000 грн у жовтні 200_ р. за 5 800 гривень. Строк їх погашення — січень 200_ р. (через 3 міс).

Скласти бухгалтерські записи за операціями. Визначити щомісячну суму регулювання вартості цінних паперів.

Завдання 14.2.

Підприємство випустило акції для своїх робітників на суму 8000 грн. Гроші в рахунок отриманих акцій було утримано із заробітної плати. Акції випущено строком на три роки з випла­тою 20 % річних.

Скласти бухгалтерські записи та обчислити суму дивідендів за цінними паперами. Визначити суму погашення акцій в ос­танній рік.

Завдання 14.3.

Припустимо, що Ви маєте 1000 грн. і хотіли б подвоїти цю суму через три роки. Під який мінімальний процент Ви покла­дете Ваші гроші до банку?

Банк пропонує 7 % річних. Який має бути початковий капі­тал, щоб через три роки мати на рахунку 2000 грн.?

Оцінити виробничі ситуації. Зробити необхідні розрахунки.

Завдання 14.4.

Припустимо, що на Вашому рахунку в банку є 20 000 грн. Банк сплачує 10 % річних. Вам пропонують увійти всім Вашим капіталом до організації ризикового підприємства і обіцяють, що через п'ять років Ваш капітал подвоїться. Яке Ви приймете рішення?

Завдання 14.5.

Відобразити господарські операції з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку:

1) списано залишкову вартість основних засобів, обладнання, при передачі до статутного капіталу іншого підприємства; 2) списано залишкову вартість нематеріальних активів; 3) передано виробничі запаси, як внесок до статутного капіталу іншого підприємства; 4) придбано акції інших підприємств; 5) списано вартість товару при передачі до статутного капіталу іншого підприємства; 6) придбано акції з оплатою через банк; 7) погашено заборгованість по підписці по акціях; 8) за рахунок внесків учасників проведено фінансові інвестиції; 9) нараховано відсотки по виданих позиках; 10) відобразити різницю між балансовою вартістю переданих основних засобів, як внесків до статутного капіталу інших підприємств та справедливою вартістю інвестицій; 11) повернуто грошові кошти, надані в позику іншим підприємствам; 12) переведено до складу короткострокових цінних паперів довгострокові; 13) погашено заборгованість перед банком за короткострокову позику цінними паперами; 14) погашено заборгованість перед кредиторами цінними паперами.

Теми рефератів

 1. Сутність фінансових інвестицій.

 2. Оцінка фінансових інвестицій

Література

 1. Положення (стандарті бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р.№91

 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

 3. Павлюк І. М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях України: [Практично-навчальний посібник] / Павлюк І. М., Бойчак О. В. – Івано-Франківськ, 2007. – 219 с.

Тести

1. Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у балансі:

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;

б) відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві;

в) зросте підсумок балансу;

г) зменшиться підсумок балансу.

2. Узагальнення інформації про грошові документи, короткострокові векселі одержані і фінансові інвестиції здійснюється:

а) в класі 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

б) в класі З Плану рахунків бухгалтерського обліку;

в) в класі 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

3. До собівартості фінансових інвестицій, придбаних за грошові кошти, не включається:

а) комісійна винагорода;

б) вартість придбання;

в) дивіденди.

4.Фінансові інвестиції поділяються на:

а) депозитні і казначейські;

б) довгострокові і короткострокові;

в) оборотні і необоротні.

5. Інвестиції, не призначені для продажу, при складанні звітності оцінюються:

а) за справедливою вартістю;

б) за амортизованою собівартістю;

в) за методом участі в капіталі.

6. Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до моменту погашення, відображаються у звітності:

а) за справедливою вартістю;

б) за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій;

в) за амортизованою собівартістю.

7. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов'язані з:

а) поточним ремонтом обладнання в цеху;

б) освоєнням нових видів продукції;

в) нарахуванням заробітної плати працівникам основного виробництва.

8. Дивіденди - це:

а) сума коштів, яку підприємство одержує від основних засобів, наданих в оренду;

б) відсотки, які треба сплатити за користування позикою банку;

в) прибуток платників податку у вигляді відсотків за акції або з внесків до статутних капіталів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.