Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Екон_аналіз.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
825.34 Кб
Скачать

4.5.3 Аналіз використання основних виробничих фондів (овф)

Останнім часом на підприємстві “Цитрон” основні виробничі фонди не вводилися і не виводилися. Середньорічна вартість ОВФ складає 6264 тис. грн. Реконструкція виробництва викличе різке збільшення вартості ОВФ.

Аналіз структури та наявності основних виробничих фондів характеризується даними табл. 4.3, яка повинна відображати порівняння та відхилення в структурі ОВФ й у абсолютній величині їх вартості до і після впровадження проекту. Для цього потрібно спочатку заповнити дані про вартість ОВФ та їх складові за кошторисом, розшифрувавши вартість ОВФ на активну і пасивну частини з послідовним розчленуванням на їх складові за умови додержання фактичних співвідношень останніх. І тільки після цього традиційно установити відхилення.

Таблиця 4.4 - Аналіз структури та наявності основних фондів

Склад ОВФ

До реконструкції

Після реконструкції

Відхилення

сума, тис. грн.

пит. вага, %

Сума, тис. грн.

пит. вага, %

абс. (+ -)

Відн., %

1

2

3

4

5

6

7

ОВФ – усього

6017

96,06

у тому числі

Машини й устаткування

1900

30,33

Передатні пристрої

3

0,05

Разом активна частина

1903

30,38

Будинки

3430

54,76

Споруди

323

5,16

Транспортні засоби

215

3,43

Продовження таблиці 4.4

1

2

3

4

5

6

7

Інструменти й інвентар

146

2,33

Разом пасивна частина

4114

65,68

Невиробничі ОФ

247

3,94

Усього основних фондів

6264

100,0

Знос основних фондів

2851,4

Табл. 4.4 показує, що активна частина основних виробничих фондів складає лише 30,38 % від загальної їх вартості, що говорить про можливість удосконалювання їх структури. Зміни в структурі ОВФ, пов’язані з реконструкцією, потрібно проаналізувати за даними свого варіанта.

Для характеристики технічного стану основних фондів використовують коефіцієнти придатності та зносу.

ОВФост

Кприд = ; (4.2)

ОВФперв

До реконструкції:

Кприд.на поч = (6264 - 2758) / 6264 = 0,5616;

Кприд.на кін = (6264 - 2851,4) / 6264 = 0,5447.

До реконструкції:

Знос

Кзнос = ; (4.3)

ОВФперв

Кзнос. на поч = 2758:6264 = 0,44;

Кзнос. на кін = 2851,4:6264 = 0,46

Як видно, за звітний період знос основних виробничих фондів наблизився до 46-ти відсотків.

При розрахунку аналогічних коефіцієнтів після реконструкції потрібно урахувати, що сума зносу збільшиться на річну величину амортизаційних відрахувань від додаткової суми ОВФ.

Після реконструкції відносна величина суми зносу повинна зменшитись, про що свідчать наступні розрахунки…

Далі слід визначити та порівняти ефективність використання ОВФ до і після реконструкції. Основними показниками, що характеризують ефективність використання основних виробничих фондів, є фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність. Ці показники розраховуються на базі середньорічної вартості ОВФ, що враховує період введення в експлуатацію додаткових ОВФ. Для даного випадку при визначенні середньорічної вартості ОВФ прийняти за перший місяць їх функціонування – січень, що дасть можливість визнати вартість ОВФ на початок і кінець року за проектом плану однаковою.

Таблиця 4.5 - Аналіз ефективності використання ОВФ

Показники

Од. вим.

Фактично (в умовах проекту)х)

Після рекон-струк-ції

Відхилення

абс. (+ -)

відн., %

1

2

4

3

5

6

1 Вироблена продукція

тис. грн/рік

24531,0

2 Середньорічна вартість ОВФ

тис. грн/рік

6264

3 Фондоємність

грн/грн

4 Чисельність ППП

чол.

200

5 Фондовоозброєність

грн/чол

31,32

6 Фондовіддача

грн/грн

Примітка:

х)Фактична вироблена продукція до реконструкції повинна бути відображена в умовах проекту, тобто повинна бути розрахована на базі звітної собівартості 15870,75 грн/т за ціною на кислоту, яка забезпечить 6,6 % рентабельності, яка мала місце до реконструкції, що визначено в курсовій роботі з «Інвестування».

Далі потрібно навести аналіз, як зміняться показники використання ОВФ після реконструкції, попередньо привести у встановленому порядку формули, за якими ці показники слід розраховувати. Відхилення фондовіддачі та інших показників може пояснюватись як збільшенням випуску продукції, так і збільшенням (зменшенням) питомої вартості ОВФ. Установити, на скільки чоловік збільшиться за проектом чисельність ПВП, що спричинить за собою ріст (падіння) фондоозброєності на певний %. Після всіх розрахунків, привести підсумкове речення щодо змін ступеня використання ОВФ у результаті реконструкції. Збільшення фондоозброєності можна рахувати виправданим за умов зростання фондовіддачі.