Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Інвестування_08.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Таблиця д.4 - (зразок) Розрахунок вартості основних виробничих фондів, що вводяться, за рахунок капіталовкладень (інвестицій), базовий варіант кр

№ з/п

Найменування витрат

Основні виробничі фонди, тис. грн

будівлі і споруди

монтаж

облад-нання

інші

усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Усього капіталовкладень за зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком, у т.ч.

18956,26

4715,38

6463,51

6587,98

36723,13

2

Витрати, що виключаються - усього

3547,57

148,76

16,48

2038,58

5751,38

у тому числі:

1)зовнішнє електропостачання

52,77

123,86

8,11

184,74

2) позаплощадкові мережі ВК

43,92

43,92

3) зворотні суми

42,02

12,73

54,75

4) витрати на придбання інструмента, виробни-чого і господарського інвентарю

7,29

5,0

12,29

2.1

5) позаоб’ємні витрати

12,36

12,17

1,08

33,57

59,18

Разом п.п. 1÷5

151,07

148,76

16,48

38,57

354,88

2.2

6) пайова участь

у тому числі:

- додаткова подача води

1696,50

1696,50

2.3.

- розвиток виробництва науки і техніки

1000,0

1000,0

2.4

- скидання каналізації

700,0

700,0

2.5

7) оплата для приєднання потужності

2000,0

2000,0

3

Усього витрат в основні фонди, у т.ч.

15408,69

4566,62

6447,03

4549,41

30971,75

4

інші, що перерозподіля-ються,

2653,08

786,28

1110,05

5

Підлягає віднесенню на основні виробничі фонди

18061,77

5352,90

7557,08

30971,75

Для розрахунку сумарної вартості ОВФ потрібно структуру додаткової вартості ОВФ за даними цієї таблиці (останній додаток 5) перевести в традиційну структуру

Таблиця Д.5 - (зразок) Приклад допоміжної таблиці для визначення структури інвестицій, зокрема глави 2 - (співвідношення вартості окремих об'єктів глави 2 кошторису витрат на реконструкцію виробництва кислоти), за даними ТЕР, базовий варіант КР

Найменування частин глав, об'єктів, робіт та витрат

Кошторисна вартість, тис. грн.

Відношення суми інвестицій кожного об'єкта глави 2 до загальної її вартості, тис. грн/тис. грн

буді-вель-них робіт

мон-тажних робіт

устаткування, пристосувань та виробничого інвентарю

загальна коштори-сна вартість

буді-вельних робіт

монтаж-них робіт

устат-куван-ня

загальна кошто-рисна вартість глави (об'єкта)

Глава 2 Об'єкти основного виробничого призначення, у т.ч.

7513,90

1892,75

4173,82

13580,47

Бродильний цех

2652,27

663,05

1533,12

4848,44

(2652,27+ 2954,90) / 7513,90

(663,05 + +738,74) / 1892,75

(1533,12+1716,18) / 4173,82

(4848,44 + +5409,82) / 13580,47

Хімічний цех

2954,90

738,74

1716,18

5409,82

Цех виробництва кислоти реактивної кваліфікації та утилізації цитратного фільтрату

1130,34

296,87

569,65

1996,86

1130,34 / 7513,90

296,87 / 1892,75

569,65 / 4173,82

1996,86 / 13850,47

Цех переробки відходів

612,67

153,16

202,18

968,01

612,47 / 7513,90

153,16 / 1892,75

202,18 / 4173,82

968,01 / 13580,47

Цех виготовлення вапняного молока

163,72

40,93

152,69

357,37

163,72

7513,90

40,93

1892,75

152,69

4173,82

357,37

13580,47

Таблиця Д.6 - (зразок) Визначення структури інвестицій, зокрема глави 2 кошторису витрат на реконструкцію виробництва кислоти з розширенням потужності від 1500 до 3000 тонн в рік (базовий варіант КР за співвідношеннями табл. Д.5)

Найменування частин глав, об'єктів, робіт та витрат

Кошторисна вартість, тис. грн.

базовий варіант (М1)

Доля инвестицій кожного об’єкту глави 2 в її вартості; %

будівель-них робіт

монтаж-них робіт

устатку-вання, присто-сувань та вироб-ничого

інвен-

тарю

загальна кошто-рисна вартість тис. грн

будівельних робіт, %

монтаж-них робіт, %

устатку-вання, %

загальна кошто-рисна вартість об'єкта (глави) , %

Глава 2 Об'єкти основно-го виробничого призначення, у т.ч.

Бродильний цех

2652,27

663,05

1533,12

4848,44

74,62

74,06

77,85

75,54

Хімічний цех

2954,90

738,74

1716,18

5409,82

Цех виробництва кислоти реактивної кваліфікації та утилізації цитратного фільтрату

1130,34

296,87

569,65

1996,86

15,04

15,78

13,6

14,70

Цех переробки відходів

612,67

153,16

202,18

968,01

8,15

8,09

4,84

7,13

Цех виготовлення вапняного молока

163,72

40,93

152,69

357,34

2,19

2,15

3,71

2,63

Разом

7513,90

1892,75

4173,82

13580,47

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблиця Д.7 - (зразок) Приклад розрахунку суми загальних капіталовкладень в розширення потужності виробництва харчової кислоти (без реактивної та без переробки відходів) – приклади умовні

№ з/п

Найменування частин глав, об'єктів, робіт та витрат

Кошторисна вартість, тис. грн.

Умовний варіант, загальна кошторисна вартість

будівель-них робіт

мон-тажних робіт

устаткуван-ня, пристосувань та виробничого інвентарю

загальна кошто-рисна вартість тис. грн

k=0,3 Загальна кошторисна вартість

k=0,3*d1*), розширення потужності

k=1 Загальна кошторисна вар-тість k=1,0*d1, переозброєння виробництва кислоти

k=0,0263 цех приготування вапняного молока 1*d2**)

Глава 2 Основні об'єкти будівництва

1

Бродильний цех -29711,14м3 (1)

2652,27

663,05

1533,12

4848,44

13580,47* 0,7554*0,3 = 10258,26* 0,3=3077,48

13580,47* 0,7554*1,0 = 10258,26

13580,47* 0,0263*1,0 = 357,34

2

Хімічний цех (4) - 38618,46м3

2954,90

738,74

1716,18

5409,82

3

Цех виробництва реактивної кислоти

1130,34

296,87

569,65

1996,86

-

-

-

4

Цех переробки відходів

612,67

153,16

202,18

968,01

-

-

5

Цех готування вапняного молока

163,72

40,93

152,69

357,34

-

-

357,34

Разом глава 2

7513,90

1892,75

4173,82

13580,47

3077,48

10258,26

357,34

Разом гл. 1÷12, з непередбачуваними (1,07)

31326,63

31326,63*0,7554*0,3=7099,2

31326,63*0,755*1,0=23664,14

31326,63*0,0263*1,0=823,9