Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЛ_Финансы_ч1.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
948.22 Кб
Скачать

Варіант 20

20.1 Податки, обов’язкові платежі, процент на кредит, норма амортизації – це...

20.2 Мета фінансового ринку- це…

20.3 Знайдіть вірну відповідь:

20.3.1.Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) товарно – грошові відносини, існування держави, дія економічних законів;

б) існування держави, дія закону вартості;

в) економічний розвиток суспільства, потреби розширеного відтворення;

г) використання факторів фінансових ресурсів.

20.3.2 За внутрішньою будовою фінансова система це :

а) сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових відносин;

б) системи замкнутих перерозподільчих відносин;

в) сукупність фінансових органів і інститутів;

г)немає вірної відповіді.

20.4 Який взаємозв’язок фінансів з заробітною платою?

Варіант 21

21.1 Процес маневрування фінансовими ресурсами – це...

21.2 Рахункова палата ВР, державна комісія з регулювання фінансових ринків, аудиторська палата та аудиторські фірми- це…

21.3 Знайдіть вірну відповідь:

21.3.1 За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на :

а) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;

б) фінансову тактику і податкову політику;

в) фінансову стратегію і фінансову тактику;

г) фінансовий механізм і фінансову систему.

21.3.2 Об’єктами фінансового розподілу є:

а) додана вартість, амортизація;

б) ВВП;

в) виторг підприємств;

г) фінансові резерви.

21.4 Який є об’єкт , предмет і метод „Фінансів” як науки?

Список рекомендованої літератури

 1. Аранчій В.І. Фінанси підприємства: Навч.пос.-К.: Професіонал, 2004.- 304С.

 2. Артус М.М. Фінанси: Навч.пос.- К.: вид-во Європейського ун-ту , 2005.-С.6-64.

 3. Бедь В.В., Когут Ю.М. Фінанси: Навч.-метод. пос. –К.: МАУП, 2004.- С.3-43.

 4. Глущенко В.В., Чехунов В.А. Финансы: Учеб.пос.- Х.: Изд-во Ун-та Внутренних дел, 2000.- С.4-50.

 5. Гриньова В.А., Клюдо В.С. Фінанси підприємств: Навч. пос . - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004.-432С.

 6. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч.пос.-К.: Кондор, 2003.-364С.

 7. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч.пос.-Тернопіль СМП „Астон”, 2002.-С.5-102.

 8. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч.пос. –Львів: „Новий світ-2000”, 2005.-С.8-137.

 9. Миляков Н.В. Финансы: Учебник.-2-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2004.-С.7-58, 31-462.

 10. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.пос.-2-е вид., доп. І перероб.-К.: КНЕУ, 2004.-С.5-101.

 11. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти).-К.: КНЕУ,2005.-240С.

 12. Петровська І.П., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч.пос. – Вид. 2-е, перероб. й доп.-К.: ЦУЛ , 2002.-С.6-33.

 13. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник.-Вид.2-е,стереотипне.-К.: ЦУЛ,2004.-С.4-89.

 14. Слав’юк І.А. Фінанси підприємств: Навч.пос.-3-е вид., перероб. і доп.-К.: ЦУЛ, 2002. -430С.

 15. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч.пос.-Херсон: Олді-плюс, 2004.-480С.

 16. Теория финансов: Учебн.пос./Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.В. Сорокина и др; Под ред. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко.- Минск: БГЄУ, 2005.-С.9-188.

 17. Теорія фінансів: Навч.пос./ Під заг. ред. О.А. Василика-К.: ЦУЛ, 2005.- С.5-183.

 18. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч.пос.-2-е вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2004.-328С.

 19. Финансы в вопросах и ответах: Учебн.пос./С.А. Белозеров, В.В. Иванов, В.В. Ковалев и др. Под ред. В.В. Иванова, В.В. Ковалева.-М.: Т.К. Велби; изд-во Проспект, 2004.-С.5-29,95-135.

 20. Финансы: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. В.В. Ковалева-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005.-С.5-59,304-442.

 21. Финансы: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Г.Б. Поляка.- М.: ЮНИТИ, 2003.-С.7-43, 288-320.

 22. Фінанси (Теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захажая, Л.Л. Осіпчук та ін. Під. кер. І за наук.ред. М.В. Грідчиної, В.Б., В.Б. Захажая.-2-е вид., випр. і доп.- К.: МАУП, 2004.- С.4-45.

 23. Фінанси: Навч.пос. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, та ін.-К.: Знання, 2006.-С.19-82.

 24. Фінанси: Навч.пос. / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза та ін. -Х.: ВД- „ІНЖЕК”, 2003.-С.11- 67.

ЗМІСТ

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Тема 1 “Фінанси” як наука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  1. Об’єкт, предмет і основний метод науки про фінанси. . . . . . . . . . . . . . 5

  2. Диференціація економічних наук за об’єктом дослідження та

функціональною ознакою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.3 Місце “Фінансів” у системі економічних нук та в системі знань. . . . . .8

Тема 2 Сутність фінансів, їх функції та роль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Фінанси: походження, сутність, ознаки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.2 Функції фінансів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

2.3 Призначення та роль фінансів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Тема 3 Фінансова система та фінансова політика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

3.1 Фінансова система: сутність, приницпи побудови, характеристика основних елементів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

3.2 Фінансова політика як складова економічної політики держави: сутність, мета, цілі, фактори впливу, приницпи, типи, види. . . . . . . . ..54

Тема 4 Фінанси підприємств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..68

4.1 Сутність, склад, функції та основи організації фінансів підприємст. . .68

4.2 Грошові надходження підприємств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

4.3 Формування і розподіл прибутку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

4.4 Фінансові забезпечення функціонування обігових коштів. . . . . . . . . . .86

4.5 Фінансовий стан підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Модульно-рейтингова контрольна робота № 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Список рекомендованої літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101