Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЛ_Финансы_ч1.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
948.22 Кб
Скачать

Навчальне видання

КРИВУЦ Юрій Миколайович

Фінанси Тексти лекцій

Роботу до видання рекомендував В.І. Успаленко

Редактор Л.І. Христенко

План 2006, поз. 11 Формат 60х84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вик. арк. 4,4 Папір друк. №2.

Надруковано на ризографі. Умовн. друк. арк.

Тираж 100 прим. Зам. № 1130 Безкоштовно.

________________________________________________________________

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

____________________________________________________________________________________________________

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури