Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЛ_Финансы_ч1.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
948.22 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА

АРХІТЕКТУРИ

Ю.М. Кривуц

ФІНАНСИ

Тексти лекцій

Харків 2007

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Ю.М. Кривуц

ФІНАНСИ

Рекомендовано

методичною радою університету

в якості текстів лекцій

для студентів спеціальностей:

6.050100, 7.050104, 7050.201,

7.050.102, 6.050.100, 7.050.107

Харків ХДТУБА 2007

К-82

УДК 681.518:681.336

Рецензенти:

В.І.Єрмоленко, к.е.н., доцент, зав. каф. економіки та фінансів (МСУ)

В.Є. Хаустова, к.е.н., доцент кафедри біржової, страхової та банківської справ (ХДТУБА)

Рекомендовано кафедрою фінансів та кредиту

протокол № 11 від 10.04.2006 р.

Затверджено методичною радою університету,

протокол № 6 від 20.04.2006 р.

Автор: Ю.М. Кривуц

К-82 Кривуц Ю.М. Фінанси: Тексти лекцій. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 103 с.

У даному виданні представлені положення і категорії фінансової науки, що допоможуть у формуванні спеціальних знань, практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на мікро - і макроекономічному рівні, а також розуміння сталих тенденцій та закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств.

Іл. 22; Табл. 5; Бібліограф. 24 назв

 Ю.М. Кривуц,

2007

ВСТУП

Кожного дня люди вступають у різні, зокрема фінансові, відносини. Щоб ці відносини носили обґрунтований зміст і характер, треба оволодіти знаннями, які накопичені в науці про фінанси. Бюджет, видатки, дотації, доходи, податки, прибуток, штрафи та інші фінансові категорії притаманні всім-від президента до пересічного громадянина.

Якість життя населення, як і стан національної економіки, багато в чому залежить від фінансової стабільності в державі, її фінансових можливостей. Досягти цього допомагає сучасна фінансова наука.

Багато часу керівники держав-царі та фараони, королі та імператори, хани та вани - намагалися централізувати засоби й ресурси суспільства. Якщо з початку вони робили це, використовуючи силу влади, то в ХVIII ст. Німецькі вчені обґрунтували таку поведінку монархів: засоби й ресурси-державна власність. Положення цієї теорії мали подальший розвиток у тоталітарних державах, де панувала система жорстокого централізованого планування та управління.

Господарське життя йшло своїм шляхом, обминаючи положення такої ідеології. Виник і почав розвиватися приватний сектор економіки. Тут працювали закони попиту та пропозиції, механізм ринку, його „невидима рука”(А.Сміт), яка пояснювала перетік капіталів з однієї галузі в іншу, з однієї сфери - в іншу.

Намітився перехід від централізованого планування та управління до децентралізації. Це, по-перше, викликало принципову зміну не тільки в господарській діяльності, але й в системі економічних наук, зокрема в блоці фінансових. Об’єкт фінансів як науки розширився. Тепер було звернено увагу не тільки на державні фінанси(на цьому базувалась класична теорія фінансів), але й на фінансах підприємницьких структур і навіть домогосподарств, населення(досягнення неокласичної теорії фінансів).По-друге, з’явилися нові фінансові науки-інвестування, міжнародні фінанси, страхування тощо. Їх викликала до життя сама дійсність, а методологічною базою залишилась така наука як „Фінанси”. Невипадково викладання її передбачено для студентів усіх спеціальностей економічного профілю. ”Фінанси” – базова, нормативна дисципліна.

Головне завдання курсу полягає в формуванні цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів і інститутів, основи формування й функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Мета курсу - вивчення найважливіших положень і категорій фінансової науки, формування спеціальних знань, практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на мікро - і макроекономічному рівні, а також розуміння сталих тенденцій та закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств. Крім того, з’ясовується роль фінансів у економічній перебудові української економіки та українського суспільства в період ринкових реформ. Звертається увага на визначення всієї сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів , як важеля економічної політики держави.

Засвоївши матеріал курсу, студент повинен знати:

 • об’єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні ознаки фінансів;

 • структуру фінансової системи і принципи її побудови;

 • суть, основні ланки, тактику і стратегію фінансової політики;

 • поняття фінансового механізму, його складових елементів;

 • теоретичні основи організаціі, функціональні елементи,

 • організаційну структуру управління фінансами;

 • особливості фінансового планування та контролю;

 • соціально-економічну природу, елементи, принципи організації і функціонування податкової системи;

 • місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела бюджетного фонду і напрями їх використання;

 • структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного устрою;

 • основи організації регіональних (місцевих) фінансів;

 • причини виникнення, форми державного кредиту, види державного боргу і способи коригування державної позикової політики;

 • визначальні риси фінансів підприємств, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності та господарювання;

 • суть, форми, види страхування, сегменти і проблеми функціонування страхового ринку в Україні;

 • об’єктивні засади, структуру, інструменти фінансового ринку;

 • сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних фінансів, світова валютна система, міжнародні фінансові ринки.

Студент, прослухавши курс „Фінанси”, повинен вміти:

 • використовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни;

 • застосовувати під час прийняття рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;

 • використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;

 • визначити джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;

 • вживати заходів щодо зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності суб’єктів підприємництва на основі використання різних форм і видів страхування;

 • практично застосовувати фондові інструменти в діяльності на ринку цінних паперів і валютних ринках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.