Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

3.6. Вимоги до висновків, списку використаних джерел та додатків

Висновки випливають зі змісту дипломної роботи (обсяг - 4-6 сторінок). У них концентруються найсуттєвіші узагальнення та пропозиції з теми дипломної роботи, дається характеристика отриманим результатам дослідження з удосконалення обліку, аналізу і контролю на підприємстві й відповідної галузі промисловості. У висновках чітко і послідовно, у стислій формі викладаються основні результати дослідження теоретичного, аналітично-практичного та науково-методичного спрямування. Висновки повинні узгоджуватись із поставленими у вступі завданнями дослідження.

Список використаних джерел містить перелік усіх першоджерел, на які є посилання у тексті роботи, або які було використано під час виконання дослідження (не менше 50 джерел).

Додатки включають первинні документи, облікові регістри, машинограми, звітність за темою дослідження, робочі документи аудитора, аудиторський висновок, графіки, громіздкі таблиці, схеми, рисунки тощо.

IV. Вимоги до оформлення дипломної роботи

4.1. Загальні вимоги

Дипломна робота має бути виконана комп’ютерним способом, надрукована на одному стороні аркушів стандартного білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали з використанням шрифту Times New Roman, розмір – 14, в таблицях необхідно використовувати шрифт розміру – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст розміщується на сторінці з дотриманням розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 1,5 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка чорного кольору середньої жирності.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ» (та назва розділу), «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору (вирівнювання по центру) напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої літери) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, набраного в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між назвою розділу та підрозділу має складати 1 рядок при міжрядковому інтервалі 1,5. Відстань між заголовком підрозділу (за винятком заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 інтервали (2 рядки при міжрядковому інтервалі 1,5).

Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розміщуються на одній сторінці відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу дорівнює чотирьом міжрядковим інтервалам (4 рядки при міжрядковому інтервалі 1,0).

Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки.

Титульна сторінка дипломної роботи має містити всі реквізити й підписи, передбачені формою (зразок оформлення див. у додатку ).

Завдання та календарний план до дипломної роботи (додаток Г) заповнюється на початку переддипломної практики і підшивається до дипломної роботи.

Зміст повинен містити найменування та номери початкових сторінок кожного розділу та підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті тексту повинні бути однаковими.

Наприклад,

Тема: Облік та аудит основних засобів в умовах ринкової економіки.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи обліку та аудиту основних засобів

1.1. Нормативна та інформаційна база обліку та аудиту основних засобів

1.2. Методологія обліку та аудиту основних засобів підприємства

1.3. Зарубіжний досвід обліку основних засобів

РОЗДІЛ 2. Сучасний стан (або Практичні аспекти) обліку та аудиту основних засобів у СТОВ «Дніпро» БІлозерського району Херсонської області

2.1. Фінансово-економічне середовище діяльності господарства

2.2. Організація та стан обліку основних засобів товариства

2.3. Аудит та аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

2.4. Охорона праці

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту основних засобів у господарстві

3.1. Покращення організації і методики обліку та аудиту основних засобів

3.2. Автоматизована система обліку і аудиту основних засобів

3.3. Підвищення ефективності використання основних засобів господарства на основі обліково-аналітичної інформації

Висновки

список використаних джерел

Додатки

Перелік скорочень символів і спеціальних термінів включається до дипломної роботи тоді, коли застосовуються не загальновживані (вузькоспеціальні) скорочення, символи і терміни, якщо загальна їх кількість – понад 20 і кожне із них повторюється у тексті не менше, як 3-5 разів.

Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовпчиком, у якому ліворуч приводять (символ, спеціальний термін), а праворуч – його деталізоване розшифрування. Якщо у роботі кількість скорочень, символів, термінів менше за 20 і кожне із них повторюється не більше 3-5 разів, перелік окремо не складається. Детальне розшифрування їх наводиться у вигляді примітки при першому згадуванні у роботі або безпосередньо у тексті (в дужках).

Наприкінці роботи після списку використаних джерел студент проставляє особистий підпис та дату завершення виконання дипломної роботи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]