Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

Додаток б

ЗРАЗОК

ВІДГУК

на дипломну роботу

студента __курсу спеціальності "Облік і аудит"

Інституту післядипломної освіти та дорадництва

Тема ''Облік і аналіз стану основних засобів у СТОВ «Мрія»

Білозерського району Херсонської області

Приблизна схема змісту відгуку

1. Загальна характеристика роботи.

2. Актуальність теми.

3. Відповідність тексту темі роботи та її зміст).-.

4. Повнота розкриття теми, ступінь вивчення студентом літературних джерел, матеріалів базового підприємства і передового досвіду у відповідній сфері.

5. Теоретичний рівень дослідження, новизна й практичне значення висновків і пропозицій студента.

6. Наочність, ілюстративність роботи та якість її оформлення.

7. Недоліки роботи.

8. Загальний висновок (допускати чи не допускати до захисту).

Науковий керівник

___________________(прізвище, ініціали) 20___ р.

підпис

Додаток в

ЗРАЗОК

ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента _______курсу

спеціальності 7.030500901 "Облік і аудит" Інституту післядипломної освіти та дорадництва

КАРПЕНКА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА

на тему "Облік і аналіз стану і руху основних засобів у СТОВ «Мрія»

Білозерського району Херсонської області

Приблизна схема змісту рецензії

1. Актуальність теми.

2. Повнота і ґрунтовність дослідження (чи всі питання розкриті й наскільки повно вони розкриті).

3. Відображення в роботі новітніх досягнень сучасної економічної теорії й практики.

4. Наявність, практичне значення нових розробок у сфері обліку й аналізу та впровадження сучасних комп'ютерних технологій.

5. Ступінь використання практичного матеріалу підприємства (які облікові дані використані, їх достовірність і форма подання).

6. Обґрунтованість одержаних висновків і зроблених пропозицій (актуальність і аргументованість окремих рекомендацій, наявність і достовірність розрахунків економічного ефекту).

7. Позитивні і негативні сторони роботи.

8. Висновки про реальність роботи (які конкретно результати можуть бути впроваджені і де).

Рецензент (посада, місце роботи, прізвище, ініціали)

____________________________

“___”________________20 __р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

(повна назва факультету )

(повна назва кафедри )

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему

Виконала:

студентка

курсу, групи

напряму підготовки (спеціальності)

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

(прізвище та ініціали)

Керівник

(прізвище та ініціали)

Рецензент

(прізвище та ініціали)

м. Херсон – 20 _ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Факультет

Кафедра

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Спеціальність

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

.

20__ року

З А В Д А Н Н Я

на дипломний проект (роботу) студенту

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

керівник роботи (проекту)

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затвердженої наказом вищого навчального закладу від “

20__ року №

2. Строк подання студентом закінченого проекту (роботи)

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно

розробити)

Розділ 1.

Розділ 2.

Розділ 3.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Консультанти

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

7. Дата видачі завдання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва етапів дипломного

Строк виконання

Примітка

проекту (роботи)

етапів проекту

(роботи)

Студент

( підпис )

(прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи)

( підпис )

(прізвище та ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]