Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

2.2. Вибір і затвердження теми дипломної роботи

Виконання дипломної роботи починається з вибору об'єкта дослідження, тобто теми. Темою дипломної обирається одна з актуальних проблем бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.

Тема дипломної роботи повинна включати основні питання теорії і практики, з якими випускник зустрічатиметься в процесі своєї практичної діяльності після закінчення вузу, мати постановку наукової проблеми і висвітлювати шляхи їх розв'язання.

Вибір теми має бути пов'язаний з місцем проходження практики (для студентів заочної форми навчання - з місцем роботи), з темами наукових досліджень, які студенти виконували в групах, при підготовці і написанні курсових робіт, у процесі самостійної роботи, виступах на конференціях, виконанні науково-дослідних робіт.

Теми обираються студентами, погоджуються з кафедрою на початку випускного курсу і остаточно затверджуються наказом. Студент має право самостійно обирати тему дипломної роботи відповідно до затвердженої кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту тематикою і напрямком дослідження, що сформувалося у студента за роки навчання.

При виборі теми слід урахувати її актуальність, ступінь розкриття у фаховій літературі, можливість використання інформації з різних джерел: статистичних спостережень, бухгалтерської і податкової звітності, на базі яких буде виконуватися робота, і можливість впровадження результатів дослідження в практичну діяльність.

Тема дипломної роботи не повинна бути надто складною, багатогранною, з розглядом значного кола питань, оскільки висвітлення кожного з них може бути поверхневим. Вона не може також охоплювати надто вузький напрям, оскільки практично неможливо при цьому зробити обґрунтовані висновки і внести конкретні пропозиції.

Вибір теми доцільно здійснювати з урахуванням не тільки особистих напрацювань студента, але і потреб підприємств (установ), на базі яких виконується аналітична і конструктивна частина роботи. Бажано, щоб підприємство (установа) було замовником розробки, що підвищить її якісний рівень та практичну значущість.

Студент може запропонувати власну тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки.

Важливо, щоб дипломник, обираючи тему і починаючи працювати над нею, чітко уявляв її місце в загальній системі організації бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, удосконаленні господарського механізму, вирішенні економічних і соціальних завдань, що стоять перед економікою країни, щоб він вирішував свої конкретні питання, спираючись на загальні теоретичні основи економіки. У виборі теми студенту повинен допомогти викладач, який веде профільні дисципліни, керівник студентської наукової роботи кафедри, науковий керівник дипломної роботи.

Не допускається дублювання студентами обраних тем.

Не дозволяється виконувати дипломні роботи декільком студентам з однієї і тієї ж самої теми на базі одного підприємства.

В додатку А даних методичних вказівок наведено тематику дипломних робіт, яка враховує актуальність і перспективи розвитку економіки країни. Кожна тема охоплює комплекс проблем, пов'язаних із бухгалтерським обліком, аудитом і аналізом господарської діяльності. Однак це не означає, що кожна тема з переліку може бути темою дипломної роботи - вони потребують уточнення і конкретизації залежно від бази переддипломної практики (місця роботи), об'єкта дослідження, нахилів і здібностей студента, мети дипломної роботи і замовлень підприємств. Даний перелік є орієнтиром, довідковим рекомендаційним методичним матеріалом для студента.

Тематика дипломних робіт розробляється і щорічно оновлюється кафедрою обліку і аудиту у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики спеціаліста та стандарту освіти із спеціальності “Облік і аудит” (додаток А).

Враховуючи здібності й успішність студента, його наукові нахили, інтереси, базу практики (місце роботи) і характер майбутньої роботи, керівник допомагає зробити вибір основного аспекту роботи - теоретично-історичного, організаційного, практично-прикладного, облікового або аналітичного.

Після остаточного узгодження теми дипломної роботи та підприємства, на базі якого виконуватиметься дослідження, студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри обліку і аудиту та фінансів.

Дипломна робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри, який має вчений ступень та звання і веде наукові дослідження відповідного спрямування.

Закріплення оформлюється наказом ректора за поданням директора ІПОД не пізніше, ніж за півроку до закінчення навчання. Після затвердження наказу ректором ДВНЗ «ХДАУ» науковий керівник видає студенту завдання з календарним планом виконання роботи і затверджує план дипломної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]