Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

III. Вимоги до змісту та структури дипломної роботи

3.1. Вимоги до структури

Правильне визначення мети дипломної роботи дозволяє поставити завдання, які мають вирішуватися в процесі її виконання.

Діяльність висококваліфікованого спеціаліста в сучасних умовах потребує від нього вміння вчасно і якісно вирішувати економічні та організаційні питання, які виникають на практиці в керівництва підприємством.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит", виконання дипломної роботи зводиться до таких завдань:

а) систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних навичок, вміння аналізувати господарську діяльність;

б) вміння використовувати отримані знання при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих завдань у галузі бухгалтерського обліку, аналізу й аудит;

в) набуття навичок самостійної роботи і оволодіння методологією дослідження й експериментування при вирішенні поставлених проблем;

г) самостійне вирішення практичних завдань;

д) виявлення рівня підготовки студентів до самостійної роботи в сучасних умовах господарювання на підприємствах з різними формами власності.

Відповідно до мети і завдань досліджень дипломної роботи студент під керівництвом наукового керівника складає план і визначає терміни написання основних розділів і захисту роботи. Від уміння правильно скласти план залежать структура і зміст, наукова і практична цінність роботи.

План - основа роботи, він показує, наскільки глибоко студент вивчив літературу, засвоїв необхідний матеріал, вміє вибирати основне і суттєве.

Кожна дипломна робота має свої відмінні особливості, які випливають із своєрідності теми, об'єкта дослідження, структури роботи, вимог наукового керівника, наявності і повноти джерел інформації, глибини знань дипломником основних та спеціальних курсів, навичок і вміння висвітлювати теоретичні і практичні питання. Разом з тим, кожна дипломна робота має бути побудована за загальною схемою, на основі єдиних методичних вказівок, які відображають сучасний рівень вимог до завершальної стадії підготовки спеціаліста. Вимоги єдиної методики стосуються форми побудови складових частин, але не їх змісту.

План має бути послідовним і охоплювати всі основні напрями досліджень теми. Назви розділів і параграфів мають бути короткими, але відображати суть того, що необхідно викласти. Розміщувати питання плану треба послідовно, без повторень, з логічними переходами від одного розділу до іншого.

Підготовлений самостійно студентом план дипломної роботи дозволяє керівнику скласти уяву про рівень підготовки, ступінь ознайомлення з літературою, логіку і творчий потенціал студента.

Керівник дипломної роботи може корегувати складений план, спрямовуючи студента на відповідне коло питань, роблячи роботу більш конкретною і цілеспрямованою.

Після узгодження плану з керівником складається календарний план виконання дипломної роботи, в якому зазначається термін виконання окремих розділів і параграфів.

Структура дипломної роботи багато в чому залежить від обраної теми; але, в основному, складається із вступу, трьох розділів, які мають два-три підрозділи, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Дипломна робота виконується студентом на підставі глибокого вивчення фахової літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень матеріалів конкретних підприємств, організацій і установ з метою вирішення певних професійних завдань.

Дипломна робота повинна показати вміння її автора самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Вона повинна містити дискусійний і полемічний матеріал, відображати точку зору дослідника з проблеми, що розглядається.

Робота повинна бути логічно побудованим, цілісним і завершеним самостійним дослідженням. У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викласти зміст та результати дослідження, уникаючи загальних фраз, бездоказових тверджень, тавтології і повторень.

Дипломна робота повинна:

- мати наукову новизну, повинна бути побудована в логічній послідовності питань, що висвітлюються, і мати завершений вигляд;

- носити дискусійний характер з формулюванням аргументованої позиції студента щодо питань, що розглядаються у роботі;

- містити власні пропозиції з питань, що досліджуються, з можливою апробацією на діючих підприємствах (установах);

- мати практичну значимість, що підтверджується можливістю впровадження розроблених пропозицій, методичних підходів до розв’язання проблем, удосконалення фінансово-господарської діяльності конкретних підприємств (установ);

- містити конкретні аргументовані організаційно-економічні, організаційно-технічні заходи щодо прийняття відповідних управлінських рішень;

- може виконуватися у формі реального проекту відповідно до замовлення підприємств (установ).

Робота повинна бути виконана на основі:

- реальних даних підприємств, організацій та установ за останні 3 роки,

- аналізу нормативних актів та літературних джерел за останні 5 років.

Відповідно до теми дослідження у роботі обов’язкове використання:

- статистичних даних (за останні 3 роки);

- економіко-математичних, економіко-статистичних методів;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО),

- Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики;

- комп’ютерних програм.

Рекомендується така логічна побудова:

- титульний аркуш;

- завдання та календарний план виконання роботи;

- зміст роботи;

- вступ;

- основна частина, що складається із трьох розділів та визначених автором підрозділів;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки;

- відгук наукового керівника;

- довідка про прийняття, впровадження і використання результатів дослідження (за наявності);

- зовнішня рецензія.

Відгук наукового керівника (додаток Б), довідка про прийняття, впровадження і використання результатів дослідження, зовнішня рецензія (додаток В) вкладаються у конверт, який прикріплюється на звороті обкладинки роботи.

Загальний обсяг дипломної роботи складає орієнтовно 90 - 100 сторінок комп’ютерного тексту (допускається відхилення ±5 сторінок).

Титульний аркуш, завдання та календарний план виконання роботи, складаються за затвердженою формою та включаються у загальну нумерацію дипломної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]