Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

3.4. Вимоги до аналітичного розділу

Центральним розділом дипломної роботи є другий, який містить до 35 сторінок. У ньому треба дати детальну техніко-економічну характеристику підприємства, організації чи іншого об'єкта, на базі якого виконується дипломна робота. Крім цього, матеріали розділу мають висвітлювати проблеми теорії й практики обліку, аналізу й аудиту. Студент мусить критично оцінити стан обліку і контролю на підприємстві, висвітлити методологію і організацію обліку з теми дипломної роботи, охопивши організацію роботи відповідних структурних служб бухгалтерії підприємства. Основна увага при цьому має бути сконцентрована на впровадженні передових форм і методів організації обліку, використанні комп'ютерних технологій.

У другому розділі дипломної роботи вказують окремий підрозділ «Фінансово-економічне середовище діяльності господарства», у якому надається характеристика базового підприємства, де вказується форма власності, основний вид діяльності, його галузеві особливості, які впливають на побудову обліку, аналізу та аудиту, а також аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності за три роки, аналізується виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності підприємства; подається характеристика майна підприємства та джерел його формування; розраховуються показники, що характеризують фінансову стійкість та ліквідність, ділову активність та рентабельність діяльності, виявляються тенденції їх розвитку; надається комплексна оцінка фінансового стану.

У цьому ж розділі описується організація та постановка бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємстві, облікова політика; надається їх критична оцінка та їх вплив на показники фінансової звітності підприємства, методика аналізу та аудиту за темою дослідження.

При висвітленні організації бухгалтерського обліку необхідно надати інформацію та охарактеризувати:

- форму організації бухгалтерського обліку;

- форму бухгалтерського обліку;

- системи і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю господарських операцій;

- особливості облікової політики;

- графіки документообігу;

- недоліки в організації обліку та їх вплив на результати роботи підприємства;

- порядок проведення інвентаризації та здійснення контролю.

Характеристику стану обліку об’єкту дослідження доцільно розкривати, виходячи з послідовності:

- характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку з об’єкту дослідження та інших нормативних документів з обліку (із порівнянням норм НП(С)БО та МСФЗ);

- порядок документування господарських операцій за об’єктом дослідження;

- організація і методика синтетичного та аналітичного обліку;

- порядок проведення інвентаризації об’єкту дослідження;

- розкриття інформації про об’єкт дослідження в облікових регістрах та фінансовій звітності.

При розкритті питань розділу необхідно посилатись на наведені в додатках приклади первинних документів, облікових регістрів, форми фінансової звітності.

Слід зауважити, що не обов’язково обмежуватись наведеною послідовністю розрахунків та обґрунтувань. Можуть бути використані різні моделі, які дають можливість простежити динаміку розвитку підприємства і на підставі проведених досліджень прийняти рішення.

Зміст аналізу об’єкта дослідження залежить від теми, затвердженого плану та методики, яку обрано для дослідження. Роботу виконують на методичних засадах, визначених у теоретичній частині, на прикладі практичних матеріалів базового підприємства.

У висновках необхідно надати загальну оцінку системі обліку, аналізу та аудиту та фінансовому стану суб’єкта дослідження із зазначенням недоліків та позитивних рис.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]