Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

Рекомендована література:

Основна література: 1, 6, 7.

Додаткова література:

С а м о с т і й н а р о б о т а № 2

(5 год.)

Тема 1.2.Українські землі в складі Великого князівства

Литовського (XIV-XVI ст.).

Зміст самостійної роботи:

Змістовий модуль 2.

Українські землі в ранній новий час

(14год.)

Проблемні питання і завдання

1. Охактеризуйте відносини між польською королівською владою та українським козацтвом до середини XVII ст.

2. Чи була неминучою Визвольна війна українського народу 1648–1657 рр.?

3. У чому полягає значення Війська Запорізького в історії українськогодержавотворення?

4. Визначте соціальні та релігійні аспекти извольної війни 1648–1654 рр., обґрунтуйте їх вплив на процеси становлення Української козацької держави.

5. Проаналізуйте причини поразки козацького війська під Берестечком.

6.  Чи є політичною помилкою Б.Хмельницького підписання в 1654 р. Переяславської угоди з Московським царством?

7.  Чи могла Україна зберегти ознаки власної державності в складіРосійської імперії?

8.  Порівняйте процеси етнічної асиміляції козацької верхівки в Речі Посполитій та в Російській імперії.

9.  Чи був історичною закономірністю період Руїни? Відповідь обґрунтуйте.

Робота з джерелами

 1. Ознайомтеся з листами Івана Мазепи до Марії Кочубей. Як вони відображають характер і внутрішній світ гетьмана?

 2. Доведіть, що „Конституція” П.Орлика мала демократичний характер.

Теми для складання історичних таблиць

 1. В історичній таблиці порівняти становище православної, уніатської та католицької церков в Україні у пер. пол. ХVII ст. та з’ясувати чи забезпечила унія права і привілеї української церкви, рівноправність уніатів і католиків в Речі Посполитій.

 2. . В історичній таблиці обгрунтувати різні трактування в історіографії оцінки українсько-російської угоди 1654 р., або запропонувати власний варіант:    1) персональна унія між Московією та Україною (подібно до Кревської), коли обидві держави мають єдиного монарха, але зберігають самостійність у державному управлінні;    2) «реальна унія» між Москвою та Україною (подібно до Люблінської), в результаті якої виникла єдина держава;  

 3) форма васальної залежності, коли сюзерен захищає васала, за що васал зобов’язується надавати сюзеренові військову та фінансову підтримку;

 4) тимчасовий військовий союз між Московією та Україною, спричинений історичними обставинами.

 1. У вигляді таблиці порівняти соціально-економічний розвиток Ліво- і Правобережної України наприк. ХVII – у ХVIII ст. й вказати причини  відмінностей.

 2. Скласти таблицю гетьманування періоду “Руїни” та  їх наслідків для української нації, державності та культури.

Теми для дискусій

1. Історія боротьби українського народу за незалежність: прорахунки, здобутки, парадокси, уроки.

2. Створення уніатської церкви: поразка або перемога політики окатоличення українського народу.

3. Україна та Європа: історична спадщина політичних взаємовідносин.

Творчі питання та завдання

 1. Встановіть та охарактеризуйте домінуючі принципи «кодексу гідності» українських козаків.

 2. Спираючись на історичні джерела й наукові дослідження, визначте характерні риси козацького воєнного мистецтва.

 3. Поясніть походження назв вулиць та історичних місць м. Черкаси. Визначте історичні витоки традиції присвоювання містам власного герба. Що уособлює гербова символіка м.Черкаси?

 4. Назвіть імена видатних черкащан – діячів науки та мистецтва. Завдяки чому вони увійшли до історії?

 5. Складіть історичний портрет Івана Богуна. Чи поділяєте Ви думку польських хроністів про те, що український герой був справжнім середньовічним лицарем? Відповідь аргументуйте.

 6. Чи можна вважати, що в повісті “Тарас Бульба” М.В.Гоголь дотримувався історичної об’єктивності, відображуючи козацьку добу? Проілюструйте відповідь уривками з твору.

 7. Проаналізуйте художню трактовку постаті Богдана Хмельницького в творах українських письменників П.Загребельного “Я–Богдан” та І. Ле “Богдан Хмельницький”. Порівняйте її з історичними фактами життя гетьмана.

 8. Спираючись на реальні історичні факти, доведіть наявність ідеологічного підтексту в романі Н.Рибака „Переяславська Рада”.

 9. Проаналізуйте художній фільм польського режисера Єжі Гофмана “Вогнем і мечем” з позиції історика. Чи вдалося автору об’єктивно відобразити події Хмельниччини, показати життя козацтва?

 10. Чи поділяєте Ви погляди О.С.Пушкіна відносно гетьмана І.Мазепи, викладені в поемі „Полтава”? Дайте аргументовану відповідь.

 11. Чи можна беззастережно оцінювати постать гетьмана Івана Мазепи або як зрадника (радянська історіографія), або як героя та патріота (сучасна українська історіографія)?