Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2. Українські землі в ранній новий час

Семінарське заняття № 2

Україна в Литовсько-польську добу

(друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

(2 год.)

Мета: показати місце та роль України в добу гострого міждержавного та міжконфесійного протистояння ХІV – першої половини ХVІІ ст.

Зміст семінарського заняття

  1. Литовське проникнення на українські території. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

  2. Встановлення та розвиток польської адміністрації в Україні. Утворення Речі Посполитої. Соціальна структура суспільства та господарство в період польсько-шляхетського панування.

  3. Витоки козацтва як наукова проблема. Формування козацтва як стану. Реєстрові набори козаків.

  4. Запорозька Січ, її військова структура та політична організація.

Скласти словник персоналій та дати їм характеристику:

князь Ягайло, король Казимір, король Сигізмунд ІІІ Август, І.Потій, Д.Вишневецький (Байда), К.Косинський, К.Острозький, С.Наливайко, П.Сагайдачний, І.Борецький, М.Жмайло, Т.Федорович (Трясило), І.Сулима, П.Бут (Павлюк), Д.Гуня, Я.Острянин, П.Могила.

Пояснити терміни та поняття:

унія, експансія, магнати, династія, Січ, козак, реєстр, клейноди, Військова рада, старшина, фортеця Кодак, православ'я, католицизм, уніати, єретик, вертеп, шляхтич, фільварок, закріпачення, анексія, Магдебурзьке право.

Рекомендована література: 8-18, 142-145, 179, 226, 326, 327, 346-342 (зі списку додаткової літератури).

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю:

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення

Семінарське заняття № 3 Національно-визвольна війна (революція) середини – третьої чверті хvіі ст. Українська козацька держава в добу Руїни

(2 год.)

Мета: ознайомленням студентів з перебігом подій Національно-визвольної революції середини ХVІІ ст., акцентуацію уваги на тих проблемах події, які зберігають актуальність, продовжують турбувати науковців та громадськість.

Зміст семінарського заняття

  1. Причини, передумови, рушійні сили та характер Національно-визвольної війни. Історична постать Б. Хмельницького.

  2. Державотворча діяльність Б. Хмельницького. Зборівський мир. Білоцерківський договір.

  3. Входження України під протекторат Московського царства. Переяславська угода 1654 р. Березневі статті.

  4. Боротьба за владу в Україні після смерті Б. Хмельницького. Поділ України на Право- та Лівобережну.

Українська козацька еліта, її роль у руйнівних процесах.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

Б.Хмельницький, І.Богун, М.Кривоніс, Д.Нечай, І.Сірко, П.Тетеря, С.Богданович-Зарудний, О.Конєцпольський, Д.Чаплинський, Я.Вишневецький, М.Потоцький, М.Калиновський, В.Бутурлін, король Ян Казимір, цар Олексій Михайлович Романов, Кримський хан Іслам-Гірей ІІІ.

Пояснити терміни та поняття: 

Гетьман, козаччина, Гетьманщина, Генеральна старшина, Генеральна Рада, Військова рада, автономія,  Хмельниччина, клейноди, реєстр, литаври, козак, козацькі вожді України, Військо Запорозьке, Січ,  чайка, експансія, магнати, династія, «Дике Поле», фортеця Кодак, православ'я, католицизм, шляхтич, фільварок, закріпачення, анексія, Зборівська угода, Білоцерківська, угода, Переяславська угода, Березневі статті, Корсунська битва, битва під Пилявцями, Зборівська битва, облога Збаража, Берестецька битва, Молдавський похід, Батозька битва, Жванецька облога.

Рекомендована література:13,59-61,71,72,166-168,201-203,226,244-248,279,280,296,310,314,325,335-339 (зі списку додаткової літератури)

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення