Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник департаменту навчально- Проректор

методичної роботи, доцент з науково-педагогічної роботи, доцент

_________________ М. Н. Гаврилюк _________________ Ю. В. Андріяко

(підпис) (підпис)

“ “ _________________20___ р. “ “ _________________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни історія україни

Галузь знань _______________

Напрям підготовки /спеціальність______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки / спеціальності)

Спеціалізація _________________________________________________-(назва спеціалізації)

Інститут / факультет __ННІ історії і філософії

2015– 2016 Навчальний рік

Робоча програма ________________»Історія України»_________

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за галуззю знань __________________________________________

напрямом підготовки (спеціальністю)_____________________________________

_____________________________________________________________________

Розробники:д.і.н., професор Ю.П. Присяжнюк, д.і.н., професор О.О. Драч,

к.і.н., доцент Г.М. Георгізов____________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри ______________________________________

________________________________________________________________________________

Протокол від “____”________________20___ року № ___

Завідувач кафедри ________д.і.н., професор О.О. Драч

(підпис)

 ЧНУ, 20__ рік

 __________, 20__ рік

ВСТУП

Робочу програму укладено відповідно до навчального плану напряму підготовки / спеціальності __________________________________________________________________________________ (шифр і повна назва)

_________________________________________________________________________________

спеціалізації ________________________________________________________________________

(шифр і повна назва)

Робочу програму складено па підставі ___________________________________________

(назва типової навчальної

_________________________________________________________________________________

програми; ким і коли затверджено програму)

Робоча програма розрахована на студентів _______________________ курсу

_____________________________________ форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

__________________________________.

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

_______ ______

(шифр і назва)

Напрям підготовки

______ ___

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність:

___________________

Рік підготовки

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Семестр

Загальна кількість годин – 90

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні

Самостійна робота

54 год.

78 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

екзамен

екзамен