Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 4 Гетьман і. Мазепа. Інкорпорація України до складу Російської та Австрійської імперій

(2 год.)

Мета: з’ясувати тенденції еволюції українського суспільства в добу Руїни, показати причини та наслідки діяльності політичної діяльності тогочасної української еліти.

Зміст семінарського заняття

   1. Гетьман І. Мазепа як політик і державний діяч: міфи та реалії.

    1. Пилип Орлик – гетьман-емігрант. Конституція 1710 р.

    2. Занепад Української козацької державності. Запорізьке козацтво на завершальному етапі своєї історії.

    3. Соціально-економічне становище та основні тенденції розвитку українських земель в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст.

    4. Завершення інкорпоративного процесу. Гайдамацький рух, Коліївщина 1768 р.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

І. Мазепа, П. Орлик, І. Скоропадський, цар Петро І, король Карл ХІІ, П. Полуботок, Д. Апостол, К. Розумовський, Катерина І, Петро ІІ, Анна Іоанівна,  Е. Бірон, Єлизавета І, Петро ІІ, Катерина ІІ, П. Румянцев, П. Калнишевський, І. Гізель, Г. Кониський, Г. Сковорода, К. Сакович, Л. Баранович, М. Довгалевський, Ф. Прокопович, М. Довгалевський, Г. Кониський, І. Полетика, М. Кружень, П. Погорецький, Н. Максимович, І. Руцький, М. Тереховський, Є. Мухін, Д. Самойлович, Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель, І. Величковський, Д. Туптало.

Пояснити терміни та поняття:

Руїна, місто Батурин, Полтавська битва, Андрусівський договір, «Вічний мир», Кючук-Кайнарджийський мир, Малоросійська колегія,  Друга Малоросійська колегія, Конотопська битва, Гадяцький договір, «Жалувана грамота дворянсьтву», мануфактура, поділи Польщі, інкорпорація, Конституція, «Чорна Рада», меценат, протекторат, мазепинці, сердюк, Гайдамаччина, Коліївщина.

Рекомендована література: 4, 14-18, 192, 194, 275, 276, 297, 309, 40, 63, 90, 108, 125, 136 (зі списку додаткової літератури)

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю:

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення

Змістовий модуль 3 Україна в добу модернізації

Семінарське заняття № 5

Україна на історичному етапі переходу від традиційного суспільства до модерного (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Український національно-визвольний рух (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

(2 год.)

Мета: простежити основні тенденції розвитку українських земель в період “пропащого часу”; з’ясувати визначальні тенденції розвитку українських земель під гнітом двох імперій, акцентуючи увагу на процесі інституціоналізації українського національно-визвольного руху.

Зміст семінарського заняття

 1. Українське суспільство “довгого” ХІХ ст.: між традицією і модерном. Кріпосницька система на етапі історичної кризи.

 2. Буржуазні реформи 1860–1870-х років на Наддніпрянщині, їхня специфіка та наслідки. Особливості й перебіг промислового перевороту в Україні.

 3. Колоніальна політика Російської і Австро-Угорської імперії на території України.

 4. Український національно-визвольний рух: загальна характеристика та регіональні особливості.

 5. Створення і діяльність українських політичних партій. “Незалежницько-соборницька” та “автономістська” течії української політичної думки.

 6. Україна в роки Першої світової війни.

Скласти словник персоналій та дати їм характеристику:

Марія Терезія, Йосип ІІ, Олександр ІІ, Олександр ІІ, Микола ІІ, П.Столипін, Г.Распутін, М.Кутузов, Є.Четвертак, Ф.Самусь, українські родини Яхненко, Симиренко, Терещенко, Харитоненко, Дегтярьови, Федоренки, Шведови,  Д.Юз, М. Костомаров.М.Драгоманов, Б.Познанський, Т.Рильський, М.Зибер, С.Подолинський, М.Шашкевич, І.Вагилевич, М.Павлик, Я.Головацький, П.Куліш, М.Гулак, В.Білозерський, В.Антонович, Т.Шевченко, П.Пестель, М.Муравйов, Д.Юз, Олександр ІІ, Микола І, Йосип ІІ, О.Уваров.

Пояснити терміни та поняття:

феодально-кріпосницькі відносини, промислове виробництво, дворянство, шляхта, губернія, панщина, урочна система, місячина, посесійне господарство, чумацький промисел, мануфактура, фабрично-заводське виробництво, промисловий переворот, розклад панщинно-кріпосницької системи господарювання, вільнонаймана праця, ярмарок, синдикат, картель, пароплав, поділ Польщі, реформи Йосипа ІІ,  реформи «освіченого абсолютизму», російсько-турецька війна 1806-1812 рр., Вітчизняна війна 1812 р., Кримська війна 1853-1856 рр., «Маніфест» про скасування кріпацтва, Аграрна реформа 1848 р., Перша хвиля еміграції західноукраїнських селян, Російсько-японська війна, демократична революція 1905-1907 рр., «Маніфест 17 жовтня»,  панславізм, українофіли, громада, земства, народництво, Кобзар, декабристи, »Південне товариство«, реформи,  русофіли (москвофіли), народовці, радикали, хлопомани, «Російська Рада», «Слово», Валуєвський циркуляр, Емський указ, «Просвіта», РСДРП, УСДРП, РУП, УПСР, Рада робітничих депутатів, «Руська трійця», «Русалка Дністрова».

Рекомендована література: 32–34, 50, 70, 89, 111, 164, 218, 243, 244, 298, 316, 318, 319 (зі списку додаткової літератури)

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю:

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення