Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MKR.doc
Скачиваний:
82
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
412.16 Кб
Скачать

3. Поняття культури. Різноманітність підходів до визначення сутності культури.

« к-ра» - це скоріше групове, ніж індивідуальне духовне надбання. Обмежувати, як це найчастіше робиться, застосування терміна “ к-ра” до мистецтва, релігії та науки знову ж є небажаним, бо при цьому досить багато виключається з його змісту. концепція культури направлена на те, щоб охопити в єдиному терміні ті загальні настанови, погляди на життя і специфічні прояви цивілізації , які дозволяють конкретному народу визначити своє місце в світі. Це те, що створено окремим народом, його , те, що функціонує у його житті, яке значення має для цього народу. Проблеми, які зв`язані з нацією, коли робляться спроби віднайти специфічні, своєрідні риси, які втілені в характері і в цивілізації будь-якого конкретного народу, що відрізняє його від інших народів… к-ра, таким чином, може бути коротко визначена як цивілізація, яка взята в тій мірі, в якій вона втілює в собі нац дух... Аксіологічний (ціннісний) підхід до тлумачення змісту поняття « к-ра» виходить з того, що вона є втілення «істинної людяності», «справжнього людського буття ». Вона покликана бути ареною духовного вдосконалення людей, і тому до неї відноситься тільки те, що висловлює гідності людини і сприяє їх розвитку. Антропологічне розуміння культури, на відміну від аксіологічного, розширює коло відносяться до неї явищ. Воно припускає, що к-ра охоплює все, що відрізняє життя людського суспільства від життя природи, всі сторони людського буття. З цієї точки зору, к-ра не є безумовне благо. Археологічне уявлення, де к-ра розглядається як сукупність продуктів людської діяльності, в яких «втілено» сліди духовного світу і поведінки людей («матеріальна к-ра»); Етнографічне - в якому під культурою розуміється специфічний для певного етносу комплекс звичаїв, вірувань, особливостей праці і побуту людей; Етнопсихологічне - яке використовує поняття культури висловлення особливостей, характеризують внутрішню духовну життя і поведінка представників різних народів; Соціологічне уявлення бачить в культурі головним чином фактор інтеграції суспільства, а також систему засобів, за допомогою яких організується і регулюється спільне життя людей. к-ра - це досить умовний ідеал індивідуального блага вихованості, будівля якої ґрунтується на засвоєнних знаннях та досвіді, але складається по більшій мірі з набора типових реакцій, які санкціоновані суспільним класом і тривалою традицією. к-ра як предмет вивчення культурної антропології – це сукупність результатів діяльності людського суспільства у всіх сферах життя і всіх факторів (ідей, вірувань, звичаїв, традицій), що складають і обумовлюють образ життя, нації, класу, групи людей в певний період часу. Визначити поняття « к-ра» означає сутність явища, яке воно позначає. к-ра – спосіб створення людиною самої себе. Це соціальне явище. Цицерон пояснює античне протиставлення культури і варварства. к-ра – це вдосконалення душі за допомогою філософії і красномовства. Так трактується к-ра європейськими мислителями. Але, якщо культурною людину роблять духовні заняття, то к-ра стає привілегією вищих щаблів суспільства: бо тільки ці люди мали в античному суспільстві час для духовного розвитку. У 20 ст. к-ра розглядалась як сукупність матеріальних і духовних цінностей людини. Матеріальна к-ра – втілення матеріалізованих людських потреб. В матеріальній культурі реалізується прагнення людини адаптуватися до біологічних і соціальних умов життя. Матеріальна к-ра – це предмети, створені людиною «другої природи» (знаряддя праці, машини, предмети побуту, зброя, інструменти, культові предмети).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]