Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MKR.doc
Скачиваний:
82
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
412.16 Кб
Скачать

4. Етнічна к-ра і національна к-ра, їх співвідношення в сучасну добу

Етні́чна культу́ра - сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених певним етносом впродовж його історії на його власній території засобами етнічного самовираження (рідна мова, релігія) і не включає імпортних зразків (н-д., світові релігії).Вона передає досвід поколінь та інформацію носіїв певного етносу.На її основі людина створює картину світу, притаманну своєму етнічному світобаченню. Їй притаманні менталітет, мова, вірування, обряди, свята, фольклор, одяг, їжа, символіка тощо. Рівні етнічної культури: традиційно - побутова к-ра – повсякденне життя, на цьому рівні у родині людина вбирає в себе етнічні стереотипи, які формують з неї представника певного етносу;професійна к-ра –мистецтво, наука, література,де людина починає свідомо служити своєму народу, зберігати і розвивати свою етнічну культуру.Об’єднання людей в етнос відбувається на основі матеріальних і духовних факторів. Поняття “національна к-ра” виникло від сполучення дефініцій “нація” і “ к-ра”, кожне з яких є дискусійним.В сполученні один з одним вони не мають однозначного тлумачення. “Національна к-ра” і “етнічна к-ра” тісно пов’язані і неподільні в реальному житті. Загальнолюдське виявляється в національному, самобутньому, а національна специфіка є конкретним своєрідним вираженням інтернац. Сучасне трактування нац-ї культури полягає в розумінні її як сукупності властивих даному народу духовних, матеріальних, інтелектуальних і емоційних ознак, що виявляються в менталітеті, системі цінностей, традиціях і віруваннях, мистецтві та способі життя.Національна к-ра пов’язана з процесом встановлення культурного простору нації залежно від особливостей та розвитку. Національна к-ра не існує нації, без культури, тоді як к-ра виникає саме в етнічній формі. Національна к-ра включає в себе всю соціальну спадщину людини. Це завчені форми і наслідки діяльності й поведінки, які передаються від покоління до покоління.Це матеріальний й духовний вимір діяльності, у якій формуються мотиви, принципи, правила, цілі й смисли діяльності.Національна к-ра є специфічною системою норм, цінностей, що відрізняє одне суспільство від іншого й сприяє його інтеграції, надаючи йому самобутності. Це ядро, навколо якого гуртується нація, і охоплює цілу низку чинників (географічних, психологічних, господарських тощо), які забезпечують збереження і відтворення нації, сприяють її інтеграції у світову культуру. У рамках єдиної національної культури можна говорити про економічну, політичну, побутову культуру даного етносу, що дає змогу розкрити національну специфіку у важливих сферах суспільного життя народу.

5. Матеріальна та духовна к-ра

Якщо матеріальна к-ра — це досягнення, які виражають головним чином рівень освоєння людиною сил природи, то духовна к-ра — результат духовної діяльності людей. Перша охоплює всю сферу матеріально-практичного існування і розвитку людей, безпосереднього впливу на природу. Друга функціо­нує як досягнення, що показують рівень і глибину пізнання природи і суспільства, широту світогляду. Таким чином, матеріальну культуру можна поділяти на культуру праці (засоби праці: інструменти, верстати, машини тощо) і культуру побуту (засоби споживання: їжа, помешкання, одяг, побутові речі та ін.). Засоби споживання характеризують не тільки те, що споживає людина, але і як вона споживає, наскільки розвинуті її потреби. Але матеріальна к-ра існує не тільки в предметній формі, а включає в себе реальні здібності, навички, знання, які за­стосовуються у процесі матеріального виробництва. Щодо дух кул-ри, то найкраще її сутність розкриває її структура. До неї необхідно включати: готові результати духовної діяль­ності; розподіл продуктів духовної діяльності; спо­живання духовних цінностей, перетворення їх у досягнен­ня кожної людини. Отже, духовна к-ра є вищим про­явом у системі цілісної людської культури, оскільки саме вона орієнтує, мотивує, формує, визначає, надає сенсу всім сферам діяльності люди­ни. Отже, к-ра як феномен суспільного життя є ре­зультатом суспільної діяльності, за допомогою якої матеріально і духовно людина перетворює світ і саму себе, створюючи власний, відмінний від природи світ, в якому вона живе. Водночас у будь-якому матеріальному предметі реалізо­вані ідеї, знання, культурний зміст. Наприклад, архітектур­на споруда є продуктом матеріальної та духовної праці. Те саме можна сказати про той чи інший технічний засіб, пред­мет побутового вжитку тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]