Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать
  1. 2005. – 335С,: ил.Isbn 5-7418-03 59-8 (в пер.) удк 338.65:622

Рассмотрены вопросы обеспечения энергетической безопасности России путем совершенствования и оптимизации стратегического управления угльными предприятиями в системе ТЭК страны. Приведены состав и структура ТЭК России, дано обоснование перспективы развития угольной острасли в структуре ТЭК. Часть монографии посвящена разработке и реализации экономико-математической модели обоснования оптимальной структуры топливно-энергетического баланса России. Проанализированы экономические риски обеспечения роста доли угля в энергетическом балансе. Уделено внимание концепции повышения эффективности функционирования смежных отраслей ТЭК России.

ЗАВДАННЯ 15. Перегляньте текст "Анотація". Скажіть, що являє собою цей вид згорнутого запису інформації.

Анотація

Анотація (від лат. аnnotatio - помітка) – коротка характеристика документа, його частини або групи документів з точки зору призначення, змісту, форми та інших особливостей.

Анотація як жанр наукового стилю має специфічні особливості, які визначаються умовами використання і призначенням анотації. Сутність і призначення анотації полягає в тому, що вона дає стислу характеристику джерела інформації та відповідає на запитання, про що йдеться у первинному тексті (оригіналі). Анотація не розкриває змісту документа, а лише інформує про існування документа відповідного змісту й характеру, надає читачеві попереднє уявлення про незнайому йому публікацію й таким чином допомагає у пошуку й відборі необхідної інформації.

Анотація може укладатися з метою характеристики одного джерела. Анотації можуть бути й груповими. Групова анотація містить узагальнену характеристику двох або більше документів, що є близькими за змістом.

Структурно анотація будь-якого виду складається з двох частин: бібліографічного опису і тексту анотації.

ЗАВДАННЯ 16. Поясніть, чим анотація відрізняється від резюме:

а) структурно; б) за змістом; в) за призначенням?

ЗАВДАННЯ 17. Прочитайте тексти анотацій.

А). Порівняйте їх, зазначте, чим вони відрізняються одна від одної.

Б). Прочитайте зразок анотації до книг. Проаналізуйте їхню структуру.

ЗРАЗОК 1

Зарицька І.М., Чикаліна І.О.

3-34 Українське ділове мовлення. Практикум / За загальною редакцією професора А.П. Загнітка. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1997. - 112 с.

ISBN 966-7177 – 01-7

Рецензенти:

Кравченко Є.Г., кандидат філологічних наук, доцент /Донецький державний університет/,

Поповський А.М., доктор філологічних наук, професор / Дніпропетровський державний університет.

Подано теоретичний матеріал з основних питань орфографії згідно з новою редакцією "Українського правопису", практичні завдання з вживанням економіко-правової лексики. Вміщено зразки окремих цивільно-правових і управлінських документів, на матеріалі яких визначаються лексичні і граматичні особливості ділових паперів, етикетні норми, засоби стандартизації та інші теоретичні питання діловодства.

Для фахівців економіко-правових спеціальностей, викладачів, абітурієнтів, студентів та діловодів.

В). Прочитайте зразок анотації до текстів, статей. Пронаналізуйте структуру цієї анотації.

ЗРАЗОК 2

"Костянтин Едуардович Ціолковський"

У тексті, присвяченому опису наукової біографії К.Е.Ціолковського, наводиться маловідома інформація про праці з аеронавтики, ракетної техніки й космонавтики, робиться спроба дати характеристику твердого стилю великого російського науковця.

ЗАВДАННЯ 18. Складіть за аналогією анотацію наукового тексту «Науково-термінологічна лексика, професіоналізми». Користуйтеся матеріалами попередніх розділів ( завд.15,18 розд.ІІ).

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Вставте пропущені слова, користуючись інформацією для довідок.

… – короткий виклад основного змісту доповіді, дискусії тощо.

… – певний порядок, послідовність у викладі чого-небудь.

… – стислий письмовий виклад змісту чого-небудь (лекції, промови, статті).

… – коротка узагальнена характеристика книги чи її частини, статті, рукопису тощо, яка розкриває їхній зміст, структуру та інші особливості (наприклад, призначення і т.п.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Слова для довідок: конспект, план, резюме, анотація.

ВПРАВА 2. Трансформуйте пункти питального плану, складеного Вами в завд.ІІІ5 розділу І, у номінативний.

ВПРАВА 3. Вставте пропущені букви. Доведіть, що ця послідовність речень не може вважатися текстом.

1. І поки житме моважитме й народ, яко нацональнсть. 2. Основна функця мовикомунікативна. 3. Моваце наша нац..ональна ознака, у мовінаша культура, ступ….нь нашої свдомості. 4. Моваце найяснішй вираз нашої псхки, це найперша сторожа нашого псхчного Я… 5. Нацї вмрають не віднфарктуспчатку їм вдбрає мову.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Поясніть, з якою метою складають плани? Аргументуйте відповідь.

ЗАВДАННЯ 2. Скажіть, що дає читачеві ознайомлення з матеріалами розділів "Резюме", "Анотація".

ЗАВДАННЯ 3. Прочитайте тексти "Товарне виробництво", «Властивості визначників», «Збагачення корисних копалин». А)Складіть питальний план тексту (за вибором викладача);

Б) Трансформуйте питальний план прочитаного тексту у називний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.