Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать
  1. 2005. – 335С,: ил.Isbn 5-7418-03 59-8 (в пер.) удк 338.65:622

Рассмотрены вопросы обеспечения энергетической безопасности России путем совершенствования и оптимизации стратегического управления угльными предприятиями в системе ТЭК страны. Приведены состав и структура ТЭК России, дано обоснование перспективы развития угольной острасли в структуре ТЭК. Часть монографии посвящена разработке и реализации экономико-математической модели обоснования оптимальной структуры топливно-энергетического баланса России. Проанализированы экономические риски обеспечения роста доли угля в энергетическом балансе. Уделено внимание концепции повышения эффективности функционирования смежных отраслей ТЭК России.

ЗАВДАННЯ 4. Користуючись попередньою теоретичною інформацією про стійкі словосполучення, які характерні для наукових і науково-технічних текстів і виділені одиниці у тексті анотації до наукової статті «Стратегическое управление уголной отраслью», схарактеризуйте особливості функціонування стійких словосполучень.

ЗАВДАННЯ 5. Перекладіть з російської мови на українську текст за Вашою спеціальністю. У перекладеному тексті знайдіть і підкресліть стійкі словосполучення. Зроблений вибір арґументуйте.

ЗАВДАННЯ 6. Підготуйтесь до участі в дискусії на тему: «Якою має бути співвідносність власномовної та іншомовної термінології

ЗАВДАННЯ 7. Прочитайте поданий текст, законспектуйте його. На основі прочитаного матеріалу розкажіть, від чого залежить вид укладуваного реферату.

Реферат

Реферат (нім. referat від лат. referre – доповідати, повідомляти) – це доповідь на певну тему, яка охоплює огляд відповідних літературних та інших джерел, стислий виклад змісту наукової праці, статті.

Цей термін використовується для назви:

  1. короткого усного або письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;

  2. доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Реферат укладається за одним або кількома джерелами. У ньому потрібно викладати все найголовніше з обраної теми , а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Реферати можуть бути різних видів залежно від мети його укладання, призначення реферата полягає в короткому або повному викладі основного змісту джерела, виділяють реферати-резюме і реферати-конспекти. За кількістю використаних джерел виділяють монографічні реферати та реферати-огляди.

Композиційно реферат найчастіше складається з трьох частин:

вступ (наводяться короткі відомості про автора або подається загальна характеристика джерела);

основна частина (наводяться короткі відомості про автора або подається загальна характеристика джерела);

закінчення (висновки автора, узагальнення). Іноді текст реферату закінчується викладом останнього розділу джерела.

ЗАВДАННЯ 8. Ознайомтесь із зразком реферату до курсового проекту і зразками рефератів наукових текстів (на матеріалі одного джерела). Поясніть, що, на Ваш погляд, зумовило різницю у їх написанні?

А.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.