Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.22 Mб
Скачать

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра "Соціальио-гуманітарних дисциплін'

СОЦІОЛОГІЯ

У СХЕМАХ, ТАБЛИЦЯХ ТА КОМЕНТАРЯХ

Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів

Донецк 2008

ББК 60.5 С.69

УДК [316](47) Д13

Давидов П.Г., Поцулко О.А. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: Навчальний посібни0к для студентів технічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. -Донецьк: ДонІЗТ, 2008. - 152с: іл.

Рецензенти:

В.В. Бурега, доктор соціологічних наук, професор, перший проректор-проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри соціології управління Донецького державного університету управління;

Г.В. Гребеньков, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Донецького юридичного інституту;

О.Л. Скідін, доктор соціологічних наук, професор, проректор-директор Енергодарського інституту державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха.

І8ІВД 978-966-8707-20-9

У поданому навчальному посібнику пропонується варіант вивчення соціології, який спирається на методологічну установку єдності наочного, чуттєвого та абстрактного, теоретичного аспектів пізнання. Охарактеризовані основні положення, які включені до загального курсу соціології, (за виключенням тем "Соціологія праці і управління" та "Економічна соціологія", які винесені до самостійних спеціалізованих навчальних посібників). Текстовий матеріал супроводжується схемами та таблицями, які ілюструють зміст і співвідношення соціологічних категорій, принципів, закономірностей. Запропонований матеріал ґрунтується на сучасному розумінні основних соціологічних концепцій. Призначений для студентів (аспірантів) вузів, а також осіб, які цікавляться соціологією.

Авторський колектив:

Давидов П.Г. к.філос.н., доцент -теми 1, 3 (п.3.1; п.ЗА), 4, 5, 8.

Поцулко О.А. к.і.н., доцент - теми 2, 3 (п.3.2; 3.3), 6, 7.

Навчальний посібник обговорено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту залізничного транспорту та рекомендовано до друку. Протокол № 3 від 24 листопада 2007 року.

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої Ради Донецького інституту залізничного транспорту від 14 лютого 2008р. протокол № 4.

Схвалено Вченою радою Донецького інституту залізничного транспорту.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних закладів. (Лист № 1.4Д8-Г-694 від 25.03.2008р.).

© Давидов П.Г., Поцулко О.А. © ДонІЗТ, 2008

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................. 6

1. Соціологія як наука..................................................... 7

1.1. Особливості наукового знання про соціальну реальність...................................................... 7

1.2. Предмет і об'єкт соціологічного пізнання. Функції соціології...................................................... 8

1.3 Структура соціологічного знання. Мікросоціологія і

макросоціологія............................................... 11

1.4. Місце соціології у системі наук........................... 14

2. Протосоціологія. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та вітчизняна соціологія...................................................... 16

2.1. Протосоціологія............................................. 16

2.2. Класичний та посткласичний періоди у розвитку світової соціології........................................... 22

2.3. Розвиток соціологічної думки в Україні і Росії XIX

- початку XX століть....................................... 32

2.4. Сучасні соціологічні парадигми та перспективи розвитку соціології.......................................... 47

3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації............ 56

3.1 Поняття й ознаки суспільства і системи................. 56

3.2 Соціальний зв'язок: поняття, основні елементи, форми та види................................................

3.3 Соціальна структура суспільства. Соціальний 58 інститут.........................................................

3.4 Соціальна стратифікація і соціальна мобільність у суспільстві.................................................... 65

4. Особистість у системі соціальних зв'язків............ 70

4.1 Поняття і теорії особистості. Предмет соціології особистості.................................................... 70

4.2 Фактори, рівні, етапи й агенти соціалізації людини .. 72

5. Соціологія культури. Соціологія релігії............. 75

5.1. Поняття культури. Соціологія культури................. 75

5.2. Соціологічний підхід до вивчення культури........... 76

5.3. Основні категорії соціології культури, форми і функції..................................................................... 80

З

5.4 Соціологія релігії............................................ 86

5.5. Релігія як соціально-історичне і духовне явище...... 87

6. Соціологія шлюбу та сім'ї. Демографічна політика......................................................................... 95

6.1. Шлюб і сім'я як об'єкт соціологічного дослідження. Основні ознаки сім'ї. Моральні норми, які регулюють сімейні протиріччя.................................... 95

6.2. Соціальні функції сім'ї.................................... 97

6.3. Типологія шлюбу і сім'ї................................... 100

6.4. Основні тенденції розвитку сім'ї. Демографічна політика................................................................... 106

7. Соціологія молоді........................................................ 109

7.1. Соціологія молоді як наука. Предмет, рівні, напрямки і функції соціології молоді........................ 109

7.2. Соціологічний аналіз основних молодіжних проблем: стан, тенденції, перспективи.................. 114

7.3. Соціальні аспекти державної молодіжної політики .. 127

8. Методологія, програма та методи конкретних соціологічних досліджень.............................. 131

8.1. Методологія, та її місце та роль в конкретних соціологічних дослідженнях.............................. 131

8.2. Етапи проведення конкретно-соціологічного дослідження (КСД)........................................................ 132

8.3. Програма конкретних соціологічних досліджень та

її основні компоненти.................................................. 134

8.4. Вимірювання та вибірка у соціологічному дослідженні..................................................................... 139

8.5. Типивибірок ................................................. 143

8.6. Збирання соціальної інформації і засоби її аналізу та інтерпретації.................................................. 144

ЛІТЕРАТУРА................................................................ 158

4

ВСТУП

Вивчення курсу «Соціологія» як навчальної дисципліни у циклі гуманітарної підготовки студентів передбачено Міністерством освіти і науки України і є обов'язковим.

Навчальний посібник «Соціологія у схема, таблицях та коментарях» розроблений у відповідності до навчального робочого плану, освітньо-професійної програми вищої освіти, яку було рекомендовано ГСВО МОН України.

Окремі зміни у поданому посібнику зумовлені необхідністю Врахування сучасних процесів у соціально-політичному житті України, нових джерел інформації з тематики курсу, виданих після публікації типової програми, а також специфіки майбутньої професійної діяльності студентів в першу чергу технічних спеціальностей. Зміни також зумовлені необхідністю адаптації української освітньої системи до Болонського процесу із Орієнтацією на переважно самостійну роботу студентів.

У поданому навчальному посібнику пропонується варіант Вивчення соціології, який спирається на методологічну установку єдності наочного, чуттєвого та абстрактного, теоретичного аспектів пізнання. Охарактеризовані основні положення, які виточені до загального курсу «Соціології». Текстовий матеріал супроводжується схемами і таблицями, які ілюструють зміст і співвідношення соціологічних категорій, принципів, закономірностей. Запропонований матеріал ґрунтується на сучасному розумінні основних соціологічних концепцій.

Матеріал викладений у 8 розділах:

1. Соціологія як наука (7 схем, 1 таблиця),

2. ГІротосоціологія. Історія розвитку соціології в країнах "Західпої Європи, США та вітчизняна соціологія. (6 схем, 1

таблиця).

3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації (13 схем, 4 таблиці).

4. Особистість у системі соціальних зв'язків (5 схем, 1 таблиця).

5. Соціологія культури. Соціологія релігії (4 схеми, 5 таблиць).

5

6. Соціологія шлюбу та сім'ї. Демографічна політика (5 схем, 1 таблиця).

7. Соціологія молоді (10 схем).

8. Методологія, програма та методи конкретних соціологічних досліджень (1 схема, 4 таблиці).

Предмет сучасної соціології - людина як соціальний суб'єкт, закономірності виникнення, розвитку і функціонування суспільства.

У соціологічному знанні слід виділити дві частини: знання про суспільство і знання про особистість. Для отримання цих знань в одному блоці використано системні підходи, у другому -соціально-психологічні. Сама ж дисципліна поєднує три структурно-змістовні частини: історико-теоретичну, спеціально-соціологічну та емпіричну.

У процесі вивчення курсу «Соціологія» студенти повинні оволодіти наступними знаннями, уміннями та навичками:

• знати історію формування предмета соціології, його специфіку та відмінність від предмета інших дисциплін;

• знати основні функції соціології, головну мету застосування соціологічного знання;

• розуміти природу утворення соціальних груп, знати їх класифікацію;

• пояснювати появу феномену особистості, чинники, що сприяють формуванню особистості, механізми соціалізації;

• знати основні механізми соціальної регуляції поведінки особистості: суспільні ідеали, цінності, норми;

• засвоїти визначення категорії «соціальний процес», виділення основних видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального конфлікту;

• вміти аналізувати конкретні процеси, особливо зміни міграційних потоків, формування нових економічних та політичних структур, зміни в системі цінностей та інше.

Важливо, щоб студенти не тільки володіли соціологічними знаннями, але й вміли плідно використовувати та застосовувати їх у вирішенні конкретних завдань практичної діяльності.

6

Тема 1. Соціологія як наука 1.1. Особливості наукового знання про соціальну

реальність.

Знання, які протягом історії накопичувалися людьми про

закономірності розвитку оточення - як природного так і

соціального, - можна поділити на чотири блоки:

1) знання здорового глузду;

2) міфологічне;

3) ідеологічне;

4) наукове.

Наукові знання мають цілий ряд особливих характеристик, які частково відокремлюють їх від інших видів знання, а частково з ними й об'єднують. Таких характеристик можна виділити сім:

- емпіричність (наукове знання емпіричне, засноване на спостереженні та досвіді);

- емпірична перевірка ((верифікація) (сприйняттю або не сприйняттю нами будь-якого твердження передує практична його перевірка);

- не нормативність (за висловом Е. Дюркгейма: «наука, як і мистецтво, промисловість, знаходяться поза моральністю», тобто поза дією норм і цінностей, а наукове знання, яке від свого початку емпіричне, - ненормативне);

- можливість передання (полягає не тільки у поширенні отриманих результатів, а й у тому, що відкритим є сам метод і техніка їх отримання (процесу пізнання), а й у тому результати можуть бути проаналізовані та відтворені);

- загальність (спільність) (наукове знання має узагальнений характер);

- пояснювальний характер (виявляє зацікавленість у з'ясуванні причин, які пояснюють те, що відбувається у цьому світі - казуальне знання);

- тимчасовість (наукові знання постійно зростають (збагачуються), тобто кожне знання має свої часові межі).

7

Уперше цей термін запровадив у науковий обіг французький учений Огюст Конт наприкінці 30-х років XIX ст.

Проект соціології у О.Конта мав на увазі, що суспільство -особлива сутність, яка відмінна від індивідів та держави, та підпорядковується власним природним законам. Практичний сенс соціології - участь у вдосконаленні суспільства, яке за своєю сутністю піддається такому вдосконаленню. Можуть бути знайдені знаряддя, які дозволяють з'ясувати закони розвитку суспільства.

Проект соціології є наслідком поєднання 4-х фундаментальних ідей, які розвивалися упродовж сторіч:

- ідея суспільства;

- ідея природного закону; __ - ідея прогресу;

- ідея методу (пізнавальний інструмент, знаряддя).

2. Соціологія є науковим знанням про суспільство. Це означає, що вона використовує наукові способи вивчення дійсності, а також методи і засоби, розроблювані у процесі еволюції наукового знання, становлення й розвитку різних природничих та суспільних наук.

3. Соціологія відрізняється від інших наук про людину і суспільство своїм специфічним кутом зору, який визначає її предметну сферу. Сутність соціологічного підходу полягає в тому, що соціологія співвідносить досліджувані суспільні явища зі станом суспільства загалом, а також розглядає місце кожного конкретного явища в системі суспільних відносин і людських взаємодій.

4. Різноманітні дефініції соціології зводяться до того, що соціологія визначається як наука про закономірності становлення, розвитку і функціонування соціальних спільнот, про ті соціальні відносини і соціальні процеси, що виникають під час взаємодії великих соціальних груп у суспільстві.

5. Функції соціології зумовлюють основні її обов'язки перед суспільством, найважливішу спрямованість і коло її діяльності. Найголовнішими функціями соціології є пізнавальна, практична, теоретична, описова, інформаційна, прогностична, гуманістична, ідеологічна й управлінська.

Сам термін функції в соціологи має означає:

9

Схема 1.4. Функції соціологи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.