Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
887.81 Кб
Скачать

10. Рекомендації щодо організації роботи під час дипломного проектування

10.1. Проект під час дипломного проектування -творчий процес, який ґрунтується на індивідуальних знаннях й досвіді і не може бути чітко регламентованим. Тому у цьому розділі подаються окремі рекомендації.

10.2. Досвід дипломного проектування показує, що відсутність детального план-проспекту роботи істотно знижує ефективність ро­боти.

Тому доцільно як можна раніше розробити детальний план-проспект пояснювальної записки, що забезпечує:

- ефективність і цілеспрямованість наступної роботи;

- повний підбір першоджерел інформації;

- можливість паралельної роботи над різними розділами проек­ту;

- виявлення складних питань, вирішенню яких потрібно приді­лити першочергову увагу;

- можливість цілеспрямованого і логічно оправданого розподілу обсягу матеріалу у розділах проекту;

- можливість дотримання логічної послідовності при викладці матеріалів у розділах проекту;

- можливість раціонального планування усієї' роботи;

- повноту відповідності матеріалів роботи завданню на диплом­не проектування.

Модель майбутньої роботи, яка формується у студента на основі попереднього пророблення матеріалів у процесі складання деталь­ного план-проспекту, істотно зменшує нервове і психологічне наван­таження під час роботи.

10.3. У пояснювальній записці необхідно вживати однакову тер­мінологію. Вона не повинна бути перевантажена за рахунок малоін­формативного оглядового матеріалу, для скорочення обсягу якого рекомендується робити посилання на використані джерела інфор­мації і менше їх цитувати. При перекладі з іноземної на українську мову невідомих термінів доцільно використовувати відповідні техніч­ні словники.

10.4. Якщо у роботі використовуються загальноприйняті (зага­льновідомі) методи, їх детально описувати не потрібно. У записці потрібно навести посилання на відповідні джерела інформації або на опис методу у додатку.

10.5. При наявності у роботі однотипних розрахунків їх резуль­тати доцільно наводити у таблиці.

10.6. Не рекомендується подавати у записці доведення формул, наведених у технічній літературі та інших джерелах. У цих випадках формули надаються із посиланням на джерела інформації. Однак від студента вимагається повне розуміння їх суті, допущень і обме­жень, зв'язаних з їх доведенням і використанням.

10.7. Не допускається дослівне переписування у пояснювальну записку матеріалів з будь-яких джерел. При необхідності дозволя­ється коротка викладка використаного матеріалу і посилання на джерела інформації.

10.8. Усі розрахунки у пояснювальній записці потрібно проводи­ти з використанням Міжнародної системи одиниць.

Навчальний посібник_________________________________________________

11. Техніко – економічні розрахунки та соціальна ефективність

ВАРІАНТ №1

11.1. Загальні положення

Економічна оцінка розробки нових програмних продуктів, що виконується у дипломних роботах (проектах), повинна визначити їхню доцільність. Корисність та очікуваний ефект від розробки і впровадження.

Новий програмний продукт приймається для використання тільки на підставі достатньо обґрунтованих розрахунків, які підтверджують найбільш ефективне використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів.

Згідно прийнятої методики, всі організаційно-економічні питання висвітлюються у спеціальному розділі дипломної роботи (проекту) і в усіх розділах, починаючи із вступу до розрахунково-пояснювальної записки.

Економічне обґрунтування прийнятих рішень, яке проводиться у відповідних розділах дипломної роботи (проекту), повинне бути єдиним, логічним і сумірним.

Економічне обґрунтування розробки програмного продукту включає наступні розділи:

1. Вибір та обґрунтування базового програмного продукту (маркетингові дослідження ринку програмних продуктів).

2. Планування розробки нового програмного продукту (складання та оптимізація мережної моделі).

3. Розрахунок собівартості нового програмного продукту.

4. Розрахунок економічної ефективності розробки нового програмного продукту.

5. Обґрунтування навчального ефекту, якщо програмний продукт буде використаний у навчальному процесі.

6. Висновки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.