Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методологія наукових досліджень - Робоча програ...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
171.01 Кб
Скачать

10

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра історії України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної роботи

_______________Федорик В.М.

“______”_______________2012 року

Робоча програма навчальної дисципліни Методологія та методика наукових досліджень

напрям підготовки: 8.02030201. Історія.

факультет, відділення: соціально-гуманітарний, денне

Бердянськ – 2012 рік

Робоча програма Історія України для студентів за напрямом підготовки 6.020302. Історія. „___” ________, 2012 року- __ с.

Розробники: д.і.н., проф., І.І. Лиман.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри історії України _______________________ Лиман І.І.

(підпис)

“_____”___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки:

0203. Гуманітарні науки. 8.02030201. Історія.

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (І.В. Алєксєєнко)

(підпис) (прізвище та ініціали)

І.І. Лиман, 2012 рік

 БДПУ, 2012 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1,5

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки.

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

8.02030201.Історія.

(шифр і назва)

Модулів 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

VI-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин - 45

I-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

10 год.

.

Практичні, семінарські

6 год.

Лабораторні

Самостійна робота

29 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 16:29

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.