Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
887.81 Кб
Скачать

Передмова

Навчальний посібник_________________________________________________

1. Загальні положення

1.1. Згідно з навчальним планом спеціальностей 7.010104 «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні», «Комп'ютерні системи та мережі», «Обробка та захист інформації в комп'ютерних системах та мережах» завершальним етапом підгото­вки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» є виконання студентами дипломного проекту або дипломної роботи.

Мета цього завершального етапу навчального процесу у вищо­му педагогічному навчальному закладі - узагальнити, систематизу­вати, закріпити і розширити знання, уміння і навички студента-вилускника з обраної ним спеціальності, надати йому можливість отримати власний досвід практичного їх використання у процесі розв'язання конкретних завдань майбутньої професійної діяльності з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; розвинути у студентів уміння й навички виконання самостійної до­слідницької роботи, розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих систем педагогічного призначення; сприяти поглибленню опанування студентами методів аналізу і синтезу під час розв'язання конкретних навчально-виробничих завдань педагогічної та інженерної (системотехнічної) діяльності; виявити рівень фахової підготовки студента до самостій­ної професійної роботи відповідно до сучасних вимог суспільства, науки, техніки, виробництва і культури. Впродовж цього етапу на­вчальної діяльності майбутній спеціаліст має опанувати методику проведення педагогічного дослідження, експериментування, опра­цювання та інтерпретації його результатів, а також оформлення ви­конаної роботи у вигляді певних документів. Працюючи над текстом пояснювальної записки, студенти набувають умінь наукового писем­ного мовлення, розробляючи ілюстративно-графічний матеріал - правильно унаочнювати основні моменти свого виступу та предста­вляти власні конструкторські чи технологічні розробки, а готуючись до захисту - робити усне наукове повідомлення, аргументовано об­стоювати свою думку у відповідях на запитання. Нарешті, самостійні наукові пошуки сприяють розвиткові аналітичного й логічного мис­лення студентів, зокрема, умінь аналізувати, зіставляти, узагальню­вати, конкретизувати, робити висновки.

1.2. Підготовка до захисту диплому є однією із спеціальних форм науково-дослідної роботи й має свої кваліфікаційні ознаки. У науковій практиці поняття "диплом" означає "робота", "дослідження", "проект", що виконуються студентом-випускником для отримання

свідоцтва про закінчення навчального закладу. Синонімічними до нього є поняття "дипломна робота", "дипломний проект", "дипломний твір" тощо. Виконання і прилюдний захист дипломних робіт є обов'язковим елементом процесу навчання у вищих навчальних за­кладах, своєрідною фінальною формою підготовки майбутніх спеці­алістів. У таких кваліфікаційних роботах, як правило, мають бути ре­алізовані такі вимоги:

- актуальність, новизна тематики, відповідність сучасному стану і перспективам розвитку науки, практичним завданням і загальним цілям дипломної роботи;

- вивчення й критичний аналіз монографічної та періодичної лі­тератури згідно з темою дипломної роботи;

- вивчення й характеристика історії та сучасного стану пробле­матики дослідження;

- характеристика предмета, цілей і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;

- узагальнення отриманих результатів, обгрунтованість виснов­ків і практичних рекомендацій.

Дипломний проект - це підсумкова, кваліфікаційна, само­стійна робота

___________________________________ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

студента-випускника, яку захищає виконавець на засі­данні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) і за змістом якої визна­чається рівень його фахової компетентності та здатність до само­стійного розв'язування завдань інженерно-педагогічної практики. ДЕК на основі оцінки загальної якості дипломного проекту, рівня ус­пішності його прилюдного захисту вирішує питання про присвоєння випускникові університету кваліфікації «інженер-педагог».

Дипломний проект відрізняється від дипломної роботи необхід­ністю розробки студентом певного проекту - конструкції, виробу, програмного засобу й визначається більшою практичною спрямова­ністю. Дипломній роботі більшою мірою властива теоретична спря­мованість.

1.3. Змістове наповнення дипломного проекту повинно відпові­дати темі, яка затверджується наказом по університету. Одночасно з темою дипломного проекту затверджується і керівник дипломного проекту.

1.4. Зміст дипломного проекту визначається завданням на дип­ломне проектування. Завдання на дипломне проектування видаєть­ся студенту перед початком дипломного проектування.

1.5. Дипломний проект виконується відповідно до завдання на дипломне проектування на підставі глибокого вивчення відповідної літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичної літератури, нормативної літератури тощо) шляхом індивіду­ального підходу виконавця роботи до розв'язання конкретних за­вдань. За прийняті у дипломному проекті рішення, достовірність усіх даних, якість виконання і оформлення, а також за подання роботи до захисту в установлений термін відповідає студент як автор роботи.

1.6. Керівник і консультанти дипломного проекту допомагають студенту у розв'язанні концептуальних питань і важких завдань, які виникають у процесі роботи над дипломним проектом, проводять систематичний контроль за ходом та успішністю виконуваних робіт. Керівник і консультанти дипломного проекту не повинні обмежувати творчу ініціативу студента або нав'язувати йому в обов'язковому по­рядку власні рішення. Студент-дипломник повинен бути ініціативним виконавцем, який критично ставиться до вказівок керівника і консу­льтантів, самостійно приймає рішення з усіх питань дипломного проектування.

1.7. Загальні вимоги до дипломного проекту:

- відповідність змісту обраній темі;

- чіткість і логічність структурної побудови;

- наявність глибоко продуманої в усіх її складових частинах програми й методики дослідження;

- логічна послідовність викладу матеріалу;

- ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури з про­блеми дослідження;

- переконлива аргументація висловлювань;

- точність викладу, яка виключає можливість суб'єктивного і не­однозначного тлумачення фактичного матеріалу;

- успішність виконання проектного та дослідного завдань;

- глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу;

- конкретність викладу результатів роботи,

- доведення висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- літературне, технічне, естетичне й ергономічне оформлення результатів роботи

(пояснювальної записки, креслень, схем, плака­тів, програмних засобів, комп'ютерної презентації тощо) відповідно до чинних норм, правил, стандартів і вимог.

Навчальний посібник____________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.