Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Методичка ІІ курс 3 сем..doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
963.07 Кб
Скачать

ДВНЗ Ужгородський національний університет

Стоматологічний факультет

Кафедра терапевтичної стоматології

методичні РОЗРОБКИ

до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології

(ІІІ семестр) для студентів ІІ курсу

за кредитно-модульною системою

відповідно до вимог Болонського процесу

Ужгород-2010

УДК 616.31(076)

ББК Р 661.21я7

П81

Автори методичних розробок:

к.мед.н. доц.Добровольська М.К.

к.мед.н.доц.Бунь Ю.М.

ас.Онисько М.І.,ас.Єрем Т.В.,

ас.Глеба Л.А.

За редакцією : к.мед.н. доц.Добровольської М.К.

Рецензенти:

голова навчально-методичної комісії стоматологічного факультету УжНУ,кандидат медичних наук, доцент Клітинська О.В.;

завідувач кафедри дитячої стоматології, кандидат медичних наук, доцент Жеро Н.І.;

методист стоматологічного факультету Сані Є.І.

Відповідальний за випуск:к.мед.н.доцент Клітинська О.В.

Методичну розробки складено згідно програми пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету 2010 року

обговорено та ухвалено: на засіданні кафедри терапевтичної стоматології (протокол № 5 від 27 грудня 2010 року)

на засіданні методичної комісії стоматологічного факультету УжНУ , протокол № 14 від 17лютого2011року

ЗМІСТ

Стор.

1.

План занять із дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” за кредитно-модульною системою організації навчання (КМСОН) ............................................................

6

2.

Види самостійної роботи студента ...................

10

3.

Рекомендований вид індивідуальної роботи для студента ........................................................

12

4.

Структура дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” на нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали, оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань) ...............................................................

13

5.

Вступ ...................................................................

15

6.

Практичне заняття № 1. Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, розділи. Внесок вчених України в її розвиток. Цілі та завдання курсу пропедевтики ......................................................

17

7.

Практичне заняття № 2. Будова зуба. Топографія тканин і утворень зуба. Гістологія емалі ...............

22

8.

Практичне заняття № 3. Будова зуба. Топографія та гістологія цементу і дентину ...

30

9.

Практичне заняття № 4. Будова пульпи та періодонту. Вікові зміни. Поняття пародонту, його функції ........................................................

37

10.

Практичне заняття № 5. Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції ..................

47

11.

Практичне заняття № 6. Зубна формула. Ознаки зубів. Клініко-анатомічні особливості будови різців верхньої та нижньої щелеп .......

54

12.

Практичне заняття № 7. Клініко-анатомічні особливості будови ікол ..та премолярів верхньої та нижньої щелепи..................................

64

13.

Практичне заняття № 8. Клініко-анатомічні особливості будови молярів верхньої та нижньої щелеп ....................................................

70

14.

Практичне заняття № 9.Контроль засвоєння змістовного модуля

1

76

15.

Практичне заняття № 10.Робоче місце студента,його оснащення.Техніка безпеки роботи на бормашині.Стоматологічний інструментарій,його призначення. Професійні захворювання лікаря-стоматолога,їх профілактика. Поняття ергономіки ..в стоматології.......................................................

83

16.

Практичне заняття № 11. Класифікація каріозних порожнин за Блеком.Принципи та режим класичного препарування

92

17.

Практичне заняття № 12.Особливості препарування каріозних порожнин 1 та 5 класу за Блеком.....

102

18.

Практичне заняття № 13. Особливості препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком .................................................................

106

19.

Практичне заняття № 14. Особливості препарування каріозних порожнин ІIIкласу за Блеком .................................................................

119

20.

Практичне заняття № 15. Препарування каріозних порожнин IV класу за Блеком ..........

124

21.

Практичне заняття № 19.Сучасні методики препарування каріозних порожнин під сучасні пломбувальні матеріали: техніки препарування (М.І.-терапія), ART-методика (неінвазійна), тунельне препарування та інші.

129

22.

Практичне заняття № 17. Контроль засвоєння змістовного модуля№2

134

23.

Практичне заняття № 18.Підсумковий контроль модуля№1

138

.

.......................................

План занять із дисципліни

Пропедевтика терапевтичної стоматології”

за кредитно-модульною системою організації навчання (КМСОН)

2 Курс, ііі семестр Модуль 1: Будова зубів та препарування каріозних порожнин  2 кредити (60 год.)

№ п/п

Тема заняття

Практ. заняття

Самост. робота

Індив. робота

1.

Терапевтична стоматологія як основна стомато-логічна дисциплі-на, розділи. Внесок вчених України в її розвиток. Мета та завдання курсу пропедевтики

2

Огляд наукової літератури, підготовка рефератів, проведення наукових досліджень

2.

Будова зуба. Топографія тка-нин і утворень зуба. Гістологія емалі.

2

1

3.

Будова зуба. Топографія та гістологія цемен-ту і дентину.

2

1

4.

Будова пульпи та періодонту. Вікові зміни. Поняття пародонту, його функції.

2

1

5.

Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції.

2

1

6.

Зубна формула. Ознаки зубів. Клініко-анатоміч-ні особливості будови різців верхньої та нижньої щелеп.

2

1

7.

Клініко-анатоміч-ні особливості будови ікол та премолярів нижньої та верхньої щелепи.

2

1

8.

Клініко-анатоміч-ні особливості будови молярів верхньої та нижньої щелеп.

2

1

9.

Контроль засвоєння змістовного модуля №1

2

2

10.

Робоче місце студента,його оснащення.Техніка безпеки роботи на бормашині.Стоматологічний інструментарій,його призначення. Професійні захворювання лікаря-стоматолога,їх профілактика. Поняття ергономіки ..в стоматології.......................................................

2

1

11.

Класифікація каріозних порож-нин за Блеком. Принципи та режим класичного препарування.

2

1

12.

Особливості препарування каріозних порож-нин І таV класу за Блеком.

2

1

13.

Особливості препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком.

2

1

14.

Особливості препарування каріозних порожнин ІІІ класу за Блеком.

2

1

15.

Особливості препарування каріозних порожнин ІV класу за Блеком

2

1

16.

Сучасні методики препарування каріозних порож-нин під сучасні пломбувальні матеріали: техніки препарування (М.І.-терапія), ART-методика (неінвазійна), тунельне препару-вання та інші.

2

1

17.

Контроль засвоєння змістовного модуля №2

2

2

18.

Підсумковий модульний контроль 1.

2

2

Всього

36

20

Аудиторна робота-66%,СРС-34%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.