Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Шпори соціологія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
198.66 Кб
Скачать

Виникнення соціології як науки. О.Конт про соціологію як науку Соціологія – (соціо-суспільство, логос-вчення)- наука про суспільство. Довгий час соціологія розвивалася як частина філософії. Виокремлення соціології відбувається у 2 пол ХІХ ст.

Причини виникнення соціології як науки:

1.Вплив ідей Реформації

2.Ек розвиток, промислова революція.

3.Субєктивні причини (розвиток науки)

Виникнення соціології повязане з іменем франц філософа Огюста Конта. Саме він вперше обгрунтував потребу виникнення науки про суспільство. Він склав ієрархію наук:

1.Соціологія (найсколадніша)

2.Біологія

3.Хімія

4.Фізика

5.Астрономія

6.Математика (найлегша)

Майбутня наука про суспільство мала використовувати методи фізики: спостереження та експеримент. Суспільство Конт пропонував вивчати як соц статику – все те, що робить суспільство цілісним і сприяє його тривалому існуванню, і як соц динаміку – процеси, які призводять до змін у суспільстві (все те, що є змінним у с-ві).

Конт вважав, що суспільство у своєму розвитку пройшло 3 стадії:

1.Релігійна- з найд часів по 14 ст (приблизно)- характеризувалася впливом релігії на життя суспільства.

2.Метафізична – 14-19 ст. В цей час, на думку Конта, с-во звільняється від надмірної релігійності. Роль і значення релігії поступово падає, розвивається критичне мислення і науки.

3.Наукова – с-во має розвиватися згідно законів науки.

Конт вважав, що за допомогою наукових методів можна вивчити с-во. Такий підхід отримав назву позитивістського.

Предмет, метод, специфіка соціології як науки

Соціологія – це наука про с-во, його структуру та взаємозвязки.

Соціологія-це наука про соц групи та взаємовідносини між ними.

Соціологія-це наука про відносини у постіндустріальному с-ві (Е.Гіденс)

Соціологія-це наука про соц інститути та соц відносини.

Соціологія як наука вивчає:

1.Соц інститути

2.Соц відносини

3.Соц групи

4.Соц структура с-ва

5.Шлюбно-сімейні відносини

6.Девіантна поведінка

Методи соціології поділяються на такі групи:

1.Загальнофілософські методи: аналіз, синтез, узагальнення і т д.

2.Історико-соціологічні: проблемно-хронологічні, статистичні і т д

3.Соціологічні: експеримент, спостередження, опитування, контент-аналіз

Структура та функції соціологічної системи знань

Соціологія має таку структуру (рівні):

1.Загальні соціологічні теорії – спрямовані на те, щоб пояснити принципи і тенденції розвитку с-ва (марксистська теорія)

2.Теорії середнього рівня-зосереджуються на дослідженні соц грцп, соц інститутів

3.Мікросоціологічні теорії

Функції соціології:

1.Методологічна-створення і розробка методології для подальшого використання

2.Пізнавальна – дозволяє розширити кругозір, дізнатися щось нове про суспільство

3.Освітня

4.Прогностична-прогнозування розвитку с-ва.

Розвиток соціологічної науки та освіти в Україні

Виникнення соціології як науки починається з 1918.В 1919 був ств. соціологічний факультет у Петербурзі. Розв соціології в Рос імп був пов'язаний з іменем Петра Сорокіна, який і очолив соціобіологічний факультет. Проте, в 1923 комуністи заборонили соціологію як науку, факультет та кафедри закрили, а викладачі емігрували або були репресовані. Відновлюється в СРСР соціологія в 1962 тоді виникає радянська соціологічна асоціація.1969 – був ств інститут конкретних соціальних досліджень, який в 1972 був перейменований в інститут соціологічних досліджень. В 1988 постанова ВР СРСР скасувала заборону на соціологію. В 1990 при Академії наук України виникає Інститут Соціології.

Основні напрямки соціології в Україні:

1)вивчення та впровадження досягнень світової соціології в укр. науку;

2)розробка теорій соц. Стратифікації в Україні(поділ населення на прошарки);

3)проведення прикладних соціологічних досліджень.

Основні соціологічні центри в Україні:

1)центр ім..Разункова

2)центр Соціс

3)центр Демініативи

4)КМІС

Основні етапи розвитку соціології

Виділяють 3 основні етапи розвитку соціології як науки:

1.Протосоціологічний-від Стародавніх часів до сер 19 ст. На цьому етапі вченими філософами розробляються певні ідеї та теорії побудови суспільства та характеристики суспільної поведінки. Мислителі, які були характерними для даного етапу: Конфуцій, Арістотель, Платон, Аврелій Августин, Ф.Аквінський, Ж-Ж руссо, Ш.Монтескє, Дж.Локк, Т.Гоббс, І.Кант, Г.Гегель, Оуен, Сен-Сімон, Фур’є. Ці мислителі стали авторами деяких ключових понять, які в подальшому використовувались у соціологічній науці: с-во, соц реальність, природний стан, соц рух, соц прогрес і соц регрес. Платон є автором теорії подудови ідеальної держави, а, відповідно, і подудови ідеального с-ва. Арістотель розкриває механізм формування с-ва і вводить поняття політичної людини. Локк, Гоббс і Руссо є авторами концепції суспільного договору. Гегель є автором ідеї громадянського с-в. Кант розробляє ідею соц-правової держави.

2.Академічний – сер19ст-поч 20 ст.для академічного етапу характерними була діяльність О.Конта, Спенсера, Маркса, Дюркгейма. Саме на цьому етапі нову науку про с-во починають називати «соціологія». Також було сформовано предмет, закони та функції соціології. На академічному етапі відбувається формування таких соціологічних теорій як: соц система, соц статика, соц динаміка, індустріальне с-во, соц революція.

3.Новітній-поч 20 ст по сьогодні. Для новітнього етапу характерною є діяльніть таких вчених: Вебер, Сорокін, Парсонс, Мертон, Мід, Гіденс, Хабермас. На новітньому періоді розвитку соціології відбувається становлення галузевих соціологічних теорій: соціологія міста, с-я культури, с-я політики, с-я конфлікту. У цей період відбувається розвиток прикладної соціології (організація та методика пролведення соціологічних досліджень).

6.Виникнення і утвердження соціології (о.Конт)

Засновником соціології як окремої науки вважають О.Конта. він є автором праць «Курс позитивної філософії», «Система позитивної політики». Конт є фундатором позитивізму як методу дослідження соц процесів. В основі методів позитивізму є методи спостереження та експерименту з використанням математики. Вчений дає назву соціології як науки. Спочатку Конт подає класифікацію наук починаючи з найпростішої і до найскладнішої.

1.Соціологія (найсколадніша)

2.Біологія

3.Хімія

4.Фізика

5.Астрономія

6.Математика (найлегша)

Майбутня наука про суспільство мала використовувати методи фізики: спостереження та експеримент. Суспільство Конт пропонував вивчати як соц статику – все те, що робить суспільство цілісним і сприяє його тривалому існуванню, і як соц динаміку – процеси, які призводять до змін у суспільстві (все те, що є змінним у с-ві).

Конт вважав, що суспільство у своєму розвитку пройшло 3 стадії:

1.Релігійна- з найд часів по 14 ст (приблизно)- характеризувалася впливом релігії на життя суспільства.

2.Метафізична – 14-19 ст. В цей час, на думку Конта, с-во звільняється від надмірної релігійності. Роль і значення релігії поступово падає, розвивається критичне мислення і науки.

3.Наукова – с-во має розвиватися згідно законів науки.

Конт вважав, що за допомогою наукових методів можна вивчити с-во. Такий підхід отримав назву позитивістського.

7.Концепція еволюціонізму г.Спенсера

Спенсер є вавтором ідеї сусп прогресу «Основи біології», «Основи соціології». В цих працях він розробляє теорії органіцизму та еволюціонізму як наукових напрямків у соціології. Спенсер проводить аналогії між живим організмом і суспільством і відстоює принципи вільного розвитку с-ва бкз втручання урядів та реформаторів. В основу свого вчення мислитель поклав ідеї про природний відбір.

Досліджуючи стадії еволюції, Г. Спенсер був переконаний а однолінійному характері розвитку культури від „дикості” до сучасного суспільства. Кожний новий щабель культури є більш складним, але зменшує вплив стихійних чинників, конфліктності та сліпої віри. На його думку в історії людства виділяються два типи суспільства і відповідних їм типів культур - войовничий і промисловий типи. Удосконалення цивілізації веде до переходу людства від войовничого суспільства до промислового, в основі розвитку якого лежить розвиток техніки і розуму. Відповідно змінюється і людина, яка стає менш войовничою, більше просякнута духом альтруїзму і співпереживання. Концепція Г. Спенсера, незважаючи на всі недоліки і критику на свою адресу, мала велике значення для розвитку еволюціоністської парадигми.

Вчений негативно ставиться до соціалізму. В основі соціалізму знаходиться принцип рабства. Мислитель досліджує такі соц інститути як сімя, політика, економіка та релігія. Соц інститути розвиваються відповідно до основних законів еволюції.

8.Соціологічна теорія м.Вебера

М.Вебер є унікальним науковцем у соціології, економіці, правознавстві, політології, культурології. «протестантська етика і дух капіиалізму», «Госп етика світових релігій». Він є засновником теорії розуміючої рсоціології. Природні речі мають біти пояснгені, а сусп процеси мають бути зрозумілі людині. Вебер створює концепцію соц дії. Вчений виділяє 3 типи соц дії:

1.Традиційна дія-заснована натрадиціях

2.Афективна-грунтується на почуттях

3.Цілераціональна-заснована на раціональному розрахунку

Вебер є засновником економічної соціології. Головну роль у появі капіталізму відіграли релігійні та економічні чинники. Протестантизм як релігія є ідеологічною основою для виникнення капіталізму.

Вебер є фундатором політичної соціології. Вчений створює концепцію легітимних типів панування. Виділяє три типи легітимного панування:

1.Традиційний-заснований на звичаях і традиціях.

2.Харизамтичний-заснований на афектах і вірі

3.Раціонально-легальний-базується на законах і праві.

Вебер розробляє окремі галузі соціології: соціологія релігії, соціологія права, с-я праці і с-я економіки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.