Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Універ.освіта.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
18.41 Mб
Скачать

4. Доцільність і ефективність використання системного програмування, пакетів прикладних програм, електронних книг як інноваційних засобів і мобільного навчання в університеті

Ефективність опанування дисциплін, які вивчаються студентами, на основі концепції фундаменталізації змісту може визначатися шляхом вимірювання (оцінювання): а) рівня засвоєння базового знання (професійно-предметний рівень); б) рівня засвоєння фундаментального знання (фундаментальний рівень); в) рівня розвитку загальнонавчальних і професійних умінь, творчої активності студентів (загальнопрофесійний рівень); г) рівня розвитку особистісних якостей та інтересів студентів: інтелектуальних, мотиваційних (рівень самореалізації); д) рівня професійної ідентичності особистості (професійна самооцінка, задоволення професією, стосунками, рівень тривожності тощо); е) рівня соціалізації й взаємодії у процесі професійної діяльності. Стабілізація ядра навчальних курсів на основі відокремлення їх фундаментальної складової від технологічної є одним з найбільш перспективних напрямів підготовки фахівців в університеті.

Концепція фундаментальності для вищої освіти є системоутворювальною, тому процес фундаменталізації вищої освіти є і поверненням до витоків сучасної університетської освіти, і рухом до інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.

Досягнення цілей фундаменталізації фінансово-економічної освіти можливо реалізувати через організовану цілеспрямовану викладацьку діяльність учасників освітнього процесу, що забезпечує реалізацію методологічної, професійно-орієнтованої, розвивальної, прогностичної та інтегративної функцій фундаменталізації університетської освіти:

 • тісний зв’язок фінансово-економічної освіти з професійною практичною діяльністю;

 • розвиток пізнавальної активності та самостійності студентів;

 • розвиток методичних систем навчання економічних та фінансово-кредитних дисциплін з урахуванням перспектив розвитку «економіки знань» та інформаційного суспільства;

 • системність засвоєння дисциплін студентами на основі глибокого розуміння сучасних проблем інформатики [106; 107].

Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

 • Фундаменталізація освітнього процесу – це...

 • Фундаментальні знання – це...

 • Фундаментальна освіта – це...

 • Функції фундаменталізації освіти – це...

 • Індивідуалізація підготовки фахівців – це...

 • Демократизація освіти – це...

 • Інтеграція освіти до європейського простору – це...

 • Гуманістично-орієнтована модель підготовки фахівців – це...

 • Професійний потенціал фахівця – це...

 • Інтелектуальний потенціал фахівця – це...

 • Методологія освітнього процесу – це...

 • Загальнотеоретичні знання – це...

 • Міждисциплінарні знання – це...

 • Інформатизація вищої освіти – це...

 • Технології дистанційного навчання – це...

 • Принципи добору та систематизації знань – це...

 • Особистісно орієнтована система освіти – це...

 • Технологія мобільного навчання – це...

 • Мобільні програмні засоби фундаменталізації вивчання фінансово-економічних дисциплін – це...

 • Мікронавчання – це...

 • Системне програмне забезпечення навчальних дисциплін – це...

 • Електронна книга – це...

 • Інформаційні системи університету – це...

 • Компетентнісний підхід в університетській освіті

б) питання для модульного контролю знань студентів:

 1. Що Ви розумієте під фундаменталізацію та індивідуалізацією підготовки фахівців з вищою освітою? У чому вони проявляються в університетській сфері?

 2. Які Ви знаєте головні тенденції розвитку світової вищої освіти на сучасному етапі?

 3. Чому гуманістично-орієнтована модель підготовки фахівців в університеті є основою розвитку особистісного, інтелектуального і професійного потенціалу майбутніх економістів, фінансистів і банкірів?

 4. Що таке глобалізація і як вона впливає на розвиток сучасної світової освіти?

 5. На Вашу думку чому буде сприяти інтеграція України до світового (європейського) освітянського простору?

 6. Чому проектування майбутньої фахової діяльності, на думку вчених і фахівців, є центральним системоутворювальним елементом сучасної моделі професійної підготовки фінансистів і банкірів в університеті?

 7. За допомогою яких функцій забезпечується реалізація фундаменталізації університетської освіти?

 8. Які Ви знаєте сучасні прогресивні технології фундаменталізації навчання фінансово-економічних і управлінських дисциплін?

 9. Чи всі соціальні групи студентів в університеті мають однакові можливості у використанні доступу до сучасних комунікацій?

 10. Що Ви розумієте під мобільним навчанням (Mobile learning, M - Learning) і чи слід його використовувати в дистанційній освіті?

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурні схеми: Функції фундаментальної освіти: На основі тексту лекції і роботи Семерікова С.О. «Теоретико-методологічні основи фундаменталізації навчання інформаційних дисциплін у вищих навчальних закладах»// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д.п.н., 2009.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Напишіть на одну сторінку анотацію на роботу Семерікова С.О. і Теплицького І.О. «Фундаменталізація як основа розвитку інноваційної вищої освіти» - Кривий Ріг: Мінерал: К.: НПУ ім. Драгоманова, 2009, - с. 249-251.

д) тести:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.