Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ повний курс.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2.75 Mб
Скачать

12.4 Поняття заробітної плати і її види

Заробітна плата – ціна товару робоча сила, що складається на ринку, тобто грошова форма вартості робочої сили найманого працівника.

Функції заробітної плати:

 1. Відтворювальна – рівень оплати праці повинен бути достатнім для нормального відтворення робочої сили згідно з рівнем кваліфікації.

 2. Стимулююча – розмір заробітної плати повинен спонукати найманого працівника до найефективнішої праці.

 3. Соціальна – передбачає забезпечення рівної оплати за рівну працю, порівняння договірного та державного регулювання з принципами соціальної справедливості.

Але те, що отримує найманий працівник у формі за­робітної плати, не дає уявлення про його купівельну спромож­ність, тобто про реальні можливості відтворення робочої сили. То­му розрізняють номінальну й реальну заробітні плати.

Номінальна заробітна плата — сума грошей, яка нараховується працівнико­ві за відпрацьований час або обсяг роботи в певних одиницях і виплачується йому після утримання податків та інших встановлених законом відрахувань.

Проте номінальна заробітна плата не дає вичерпного уявлення про її величину, тобто справжню цінність і корисність для праців­ника. Отримавши певну суму грошей за відпрацьований час або обсяг роботи, працівник ще не знає, які блага і скільки їх він змо­же купити для своїх життєвих потреб, наскільки поновить свої си­ли, затрачені під час праці.

Справжня величина заробітної плати виявляється у рівні задо­волення найманим працівником своїх матеріальних потреб, що залежить від його реальної заробітної плати.

Реальна заробітна плата — сукупність життєвих благ (товарів і послуг), яку працівник може придбати за отриману номінальну заробітну плату на пев­ний момент.

12.5 Форми і системи заробітної плати

Оплата праці здійснюється у двох основних формах — почасовій та відрядній (поштучній).

Почасова оплата праці - найпридатніша у галузях виробництва і сферах діяльності, в яких складно визначити кількіс­ні та якісні результати праці або недоцільно їх визначати (безпе­рервний технологічний процес). У цих умовах достатньо залежно від кваліфікації працівника (рівня освіти, розряду) встановити погодинну розцінку, поділивши денну ціну робочої сили на кіль­кість годин робочого дня. Помноживши потім отриману розцінку на кількість відпрацьованих годин протягом тижня чи місяця, визначають тижневу і місячну заробітну плату.

Почасову оплату праці поділяють на погодинно-преміальну і погодинно-прогресивну.

 • Погодинно-преміальна система оплати праці – така, під якою розу­міють доповнену преміюванням працівників за досягнення пев­них якісних чи інших показників просту погодинну систему опла­ти праці.

 • Погодинно-прогресивна система оплати праці - використання значно вищих порівняно з нормою (у певній прогресії) розцінок за відпрацьовані понад нормальну тривалість робочого дня години.

Відрядну (поштучну) оплату праці використовують у тих умовах, у яких можливе і необхідне досягнення у процесі виробництва більших кількісних результа­тів. Важливою умовою при цьому є чіткий їх облік.

Відрядна (поштучна) форма оплати праці є перетвореною фор­мою погодинної. Використовуючи її, денну ціну робочої сили ді­лять на середню кількість виробленої продукції протягом норма­тивного (нормального) робочого дня. Це також створює ілюзію оплати всієї (необхідної і додаткової) праці протягом робочого дня, оскільки за виконану норму (кількість одиниць продукції) або за її перевиконання працівник отримує відповідно більший за­робіток за тими самими розцінками.

У відрядній (поштучній) оплаті праці виокремлюють відряд­но-прогресивну, відрядно-преміальну, акордну і акордно-премі­альну системи оплати праці.

Відрядно-прогресивна система оплати праці - за цієї системи оплати праці використовують за одиницю продукції у межах вста­новленої норми одні розцінки, а за таку саму одиницю продукції понад норму — вищі. Її застосовують під час виконання терміно­вих замовлень, виробництва особливо важливої продукції.

Відрядно-преміальна система оплати праці - для неї харак­терне доповнення відрядного заробітку премією (за дотримання строків виробництва, якісних параметрів тощо).

Акордна система оплати пра­ці - є особливим різновидом відрядної форми, згідно з якою зразу визначають оплату всього обсягу роботи незалежно від кількості працюючих. За значних строків виконання роботи використову­ють авансування та остаточний розрахунок.

Акордно-преміальна система оплати праці - до акордного за­робітку за скорочення нормативних строків виконання роботи або за перевиконання встановленого завдання щодо виробництва про­дукції нараховують премії. При цьому встановлюється кількісно-якісна частка виробничих підрозділів, кожного працівника в колективному результаті.

У світовій практиці господарювання поширена система за­робітної плати, яка базується на принципі «участі у прибут­ках» - вона передбачає встановлення до основної заробітної пла­ти найманого працівника певного відсотка прибутку як премії. Найчастіше її встановлюють пропорційно до основної заробітної плати, враховуючи особисті трудові досягнення працівників (зменшення витрат виробництва, підвищення продуктивності праці тощо).

Органічною складовою будь-якої системи організації заробіт­ної плати і тому визначення кількості та якості праці кожного працівника є тарифна система, тобто сукупність державних нор­мативів, використовуючи які, планують і регулюють рівень заро­бітної плати працівників залежно від складності робіт, народно­господарського значення галузі виробництва, інтенсивності й умов праці. Основою тарифної системи є так званий принцип «розподілу за працею».

Тарифна система складається з тарифної сітки і тарифно-ква­ліфікаційного довідника.

Тарифна сітка є сукупністю розрядів із відповідними їм тарифними коефіцієнтами. У промисловості найпоширеніша шестирозрядна тарифна сітка.

Тарифно-кваліфікаційний довідник документ, де зведено кваліфікаційні характеристики робіт кожного розряду та вимоги до професійних знань і навичок робітника конкретного розряду. Помноживши тарифну ставку першого розряду (розмір оплати праці робітників за одиницю робочого часу — як правило, за годи­ну) на коефіцієнт обраного розряду, визначають його ставку.

Мінімальна заробітна плата — розмір заробітної плати, нижче якого жо­ден державний, приватний наймач працівників не має права оплачувати відпрацьовану погодинну чи відрядну норму праці.

Як правило, вона обумовлює денний чи місячний розмір за­робітної плати, за яким оплачують найпростіші види робіт, що належать до першого розряду. Однак мінімальний розмір заро­бітної плати не завжди відповідає прожитковому мінімуму, який визначають на основі споживчого кошика. Хоч загалом він повинен покриватися мінімальною заробітною платою, як це робиться у високорозвинутих країнах, або сукупними дохо­дами.

Приклади розв’язання задач:

 1. На підприємстві працюють 10 найманих робітників, середня заробітна плата складає 1550 гривень за місяць, норма додаткової вартості 150%. Чому дорівнює додаткова вартість на даному підприємстві?

Д ано:

n = 10 m´ = m / V ∙ 100% V = 1550 ∙ 10 = 15500 грн.

V1 = 1550 грн. V = V1 ∙ n m = 150 ∙ 15500 = 23250 грн.

m´ = 150% m = m´∙ V 100

100%

m -?

Відповідь: додаткова вартість на даному підприємстві становить 23250 гривень.

 1. Ви організуєте власний бізнес. Плануєте придбати обладнання з терміном амортизації 3 роки на 900 тисяч гривень, витрачати на придбання сировини і оплату комунальних послуг 150 тисяч гривень, на оплату робочої сили 80 тисяч гривень за рік. Чому буде дорівнювати вартість виготовленої продукції, при нормі додаткової вартості 250%?

Д ано:

Соб = 150 тис. грн. W = С + V + m С = 150тис.+ 900тис./3 = 450 тис. грн.

Сос = 900 тис. грн. С = Соб + Сос /А m = 250%∙ 80 тис. / 100% = 200 тис.

А = 3 р. m = m´∙ V W = 450тис.+ 80тис.+200тис.=730 тис.

V = 80 тис. грн. 100%

m´ = 250%

W - ?

Відповідь: вартість блага складає 730 тис. гривень.

 1. Для організації виробничої діяльності підприємство витрачає щомісяця сировини на 2500 грн., за оренду приміщення сплачується 1500 грн., комунальні послуги коштують 700 грн., використовується обладнання з терміном амортизації 3 роки, яке купували за 300000 грн., на підприємстві працюють 300 найманих робітників із середньою заробітною платою 900 грн. за місяць. Продуктивність підприємства 5000 виробів за місяць, кожен з них продається по 200 грн. Чи буде дане підприємство прибутковим? Якою є норма додаткової вартості?

Д ано:

Соб (1) = 2500 грн. W = С + V + m W = 200 ∙ 5000 = 1000 тис. грн.

Соб (2) = 1500 грн. m = W - С – V С= 2500 грн. + 1500 грн. + 700 грн. +

Соб (3) = 700 грн. W = w1∙ h + 30000 / 36 ≈ 13 тис. грн.

А = 3 р. (36 міс) V = V1∙ n V = 900 ∙ 300 = 270 тис. грн.

Сос = 300000 грн. С = Соб + Сос /А m= 1000 тис. – 13 тис. – 270 тис. =

n = 300 m´ = m / V ∙ 100% = 717 тис. грн.

V1 = 900 грн. m´ = 717 тис. / 270 тис. ∙ 100% =

h = 5000 = 265,5%

w1 = 200 грн.

m -?

m´-?

Відповідь: підприємство буде прибутковим, отримає 717 тис. гривень прибутку, норма додаткової вартості 265,5%.

Основні поняття і терміни:

Капітал — самозростаюча вартість, або вартість, що приносить додаткову вартість.

Постійний капітал – частина авансованого капіталу, яка функціонує у формі виробничих будівель, машин, устаткування, сировини, електроенергії тощо і не змінює величину своєї вартості у процесі виробництва.

Змінний капітал – частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили та змінює свою величину у процесі виробництва.

Додаткова вартість – прибуток власника засобів виробництва від використання найманої робочої сили.

Наймана праця — праця, що включається у процес виробництва через продаж робочої сили найманим працівником власнику засобів виробництва.

Норма додаткової вартості — відношення додаткового робочого часу до необхідного робочого часу, виражене у відсотках.

Заробітна плата – ціна товару робоча сила, що складається на ринку, тобто грошова форма вартості робочої сили найманого працівника.

Номінальна заробітна плата — сума грошей, яка нараховується працівнико­ві за відпрацьований час або обсяг роботи в певних одиницях і виплачується йому після утримання податків та інших встановлених законом відрахувань.

Реальна заробітна плата — сукупність життєвих благ (товарів і послуг), яку працівник може придбати за отриману номінальну заробітну плату на пев­ний момент.

Мінімальна заробітна плата — розмір заробітної плати, нижче якого жо­ден державний, приватний наймач працівників не має права оплачувати відпрацьовану погодинну чи відрядну норму праці.

Питання для самоконтролю:

 1. Капітал це:

А) грошовий ресурс, який використовується в промисловому виробництві

Б) ресурс, використання якого принесе прибуток

В) будь-які фінансові ресурси

Г) всі відповіді вірні

 1. Заробітну плату робітника називають:

А) вартістю Б) постійним капіталом

В) змінним капіталом Г) додатковою вартістю

 1. Прибуток власника засобів виробництва називають:

А) вартістю Б) постійним капіталом

В) змінним капіталом Г) додатковою вартістю

 1. Постійний капітал складається з:

А) суми основного і оборотного капіталу

Б) суми основних і оборотних фондів В) суми оборотного капіталу і змінного капіталу

Г) всі відповіді помилкові

 1. Норма додаткової вартості – це відношення:

А) додаткової вартості до змінного капіталу

Б) додаткової вартості до постійного капіталу В) змінного капіталу до додаткової вартості Г) постійного капіталу до додаткової вартості

 1. Заробітна плата – це:

А) ціна товару робочої сили

Б) плата за використання розумових, інтелектуальних, фізичних здібностей людини

В) грошові ресурсу, які виплачуються за використання робочої сили і необхідні для її відтворення

Г) всі відповіді вірні

 1. Про що йдеться мова: сукупність життєвих благ (товарів і послуг), яку працівник може придбати за отриману заробітну плату на пев­ний момент:

А) номінальна заробітна плата Б) реальна заробітна плата

В) середня заробітна плата Г) мінімальна заробітна плата

 1. Що з перерахованого не відноситься до форм заробітної плати:

А) почасова Б) погодинна

В) преміальна Г) відрядна

 1. Що з перерахованого не відноситься до систем заробітної плати:

А) преміальна Б) прогресивна

В) відрядна Г) колективна

 1. Документ, де зведено кваліфікаційні дані робіт кожного розряду, вимоги до професійних знань, навичок робітника конкретного розряду має назву:

А) тарифна сітка Б) тарифно-кваліфікаційний довідник;

В) контракт Г) колективний договір

До теми «Капітал і наймана праця» виконується самостійна робота 5

Самостійна робота 5

Тема: Розв’язання задач до теми «Капітал»

В результаті вивчення теми студенти повинні:

Знати: особливості постійного, змінного капіталу; порядок обчислення маси і норми додаткової вартості.

Вміти: визначати постійний, змінний капітал, додаткову вартість; обчислювати норму і масу додаткової вартості.

Студенти, залежно від рівня знань, вмінь і здібностей самостійно обирають для себе рівень завдання самостійної роботи.

1 Для того, щоб виконати роботу на 0,5%, необхідно обрати і вірно обчислити в зошиті для домашніх самостійних робіт три задачі із завдання 1:

Завдання 1

1.1 Визначити вартість блага, якщо нова вартість складає 300 тисяч гривень, основні фонди підприємства оцінені в 400 тисяч гривень і спрацьовуються протягом 40 місяців, оборотні фонди складають 30 тисяч гривень за місяць.

1.2 Яка середня заробітна плата на підприємстві, на якому працюють 200 найманих працівників, якщо маса додаткової вартості 300 тисяч гривень, а норма додаткової вартості 300%?

1.3 На підприємстві працюють 20 найманих робітників, середня заробітна плата складає 650 гривень за місяць, норма додаткової вартості 300%. Чому дорівнює додаткова вартість на даному підприємстві?

1.4 Підприємство для організації виробничої діяльності придбало предметів праці на 20 тисяч гривень, обладнання з терміном амортизації 3 роки на 500 тисяч гривень, фонд заробітної плати складає 80 тисяч гривень. Чому дорівнює вартість виготовленої продукції, якщо норма додаткової вартості 250%?

1.5 Визначити авансований капітал, при умові, що нова вартість складає 300 тисяч гривень, додаткова вартість 200 тисяч гривень, предметів праці підприємство отримує на 100 тисяч гривень, засобів праці з розрахунку на один місяць – на 30 тисяч гривень.

1.6 Визначити нову вартість, якщо авансований капітал складає 550 тисяч гривень, постійного капіталу було витрачень на 400 тисяч гривень, а норма додаткової вартості 100%.

2 Для того, щоб виконати роботу на 1%, необхідно обрати і вірно обчислити в зошиті для домашніх самостійних робіт дві задачі із завдання 2:

Завдання 2

2.1 Працівник за робочий день з тканини, яка коштує 2000 грн., шиє 10 пар джинсів. При цьому зношування приміщення, в якому відбувається процес виробництва, а також знарядь праці становить 500 грн. Денна вартість робочої сили 800 грн. Обчислити авансований капітал. Якою буде вартість однієї пари джинсів, якщо норма додаткової вартості 300%? Чому дорівнює нова вартість?

2.2 Використайте умову задачі 3.1, тільки враховуйте, що норма додаткової вартості 100%. Які показники в результаті змінять?

2.3 Для організації виробничої діяльності підприємство витрачає щомісяця сировини на 1000 грн., за оренду приміщення сплачується 500 грн., комунальні послуги коштують 400 грн., використовується обладнання з терміном амортизації 5 роки, яке купували за 30000 грн., на підприємстві працюють 10 найманих робітників із середньою заробітною платою 500 грн. За місяць. Продуктивність підприємства 2000 виробів за місяць, кожен з них продається по 100 грн. Чи буде дане підприємство прибутковим? Якою є норма додаткової вартості?

2.4 Використайте умову задачі 3.3., тільки враховуйте, що термін амортизації обладнання 2 роки.

2.5 Використайте умову задачі 3.3., тільки враховуйте, що ціна на кожного виробу становить 50 гривень.

При виконанні самостійної роботи необхідно використовувати матеріал лекції 12 і спиратись на наведені до даної лекції приклади розв’язання задач.

Заняття 16

Контрольна робота за модуль 1

Варіанти контрольної роботи складаються з трьох видів завдань:

    1. Тестових (складені на основі тестів, представлених після кожної теми в якості завдань для самоконтролю);

    2. Розрахункових і графічних завдань (складені на основі задач і графічних завдань, представлених у вигляді прикладів розв’язання задач до лекційного матеріалу і завдань для виконання самостійних робіт);

    3. Теоретичних завдань (складені на основі лекційного матеріалу і матеріалу семінарських занять).

Заняття 17

Лекція 13 Сутність економічної системи. Змішана економіка та її типи

В результаті вивчення теми студенти повинні:

Знати: сутність економічної системи і її економічний зміст; принципи будови економічної системи; основні критерії класифікації економічних систем; типи економічних систем

Вміти: характеризувати структурні елементи економічної системи; аналізувати принципи будови економічної системи; визначати основні типи економічних систем і надавати їх характеристику

Рекомендована література:

[1, с.62-76]

[2, с.23-25; 111-130; 379-386]

[3, с.15-19]

План:

13.1 Зміст і складові елементи економічної системи суспільства

13.2 Типи економічних систем

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.