Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прокурорський нагляд в Україні (шпора).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
232.45 Кб
Скачать

3. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням прав і свобод громадян.

Прокурор має право:

 1. Безперешкодно, за посвідченням, що підтверджує обіймань посаду, входити до приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування; об'єднань громадян; підприємств; уста­нов; організацій, незалежно від форм власності, підпорядкованості чи належності; до військових частин; установ без особливих пере­пусток, де такі запроваджено. Мати доступ до документів і матеріа­лів, необхідних для проведення перевірки, зокрема за письмовою вимогою, й тих, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію; письмово вимагати подання в про­куратуру для перевірки зазначених документів і матеріалів, видання необхідних довідок, зокрема щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних із пе­ревіркою.

 2. Вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти й документи, одержувати інформацію про стан законності й заходи щодо її забезпечення.

 3. Вимагати від керівників і колегіальних органів проведення пе­ревірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних під­приємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також надання спеціалістів для проведення пере­вірок відомчих і позавідомчих експертиз.

 4. Викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

У разі виявлення порушень закону прокурор або його заступник, у межах своєї компетенції, мають право:

 1. Опротестовувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб.

 2. Вносити подання або протест на рішення місцевих рад, залеж­но від характеру порушень.

 3. Порушувати в установленому законом порядку кримінальні справи, дисциплінарне провадження або провадження про адмі­ністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд гро­мадських організацій.

 4. Давати приписи про усунення очевидних порушень закону.

 1. Вносити подання до державних органів, громадських органі­зацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли.

 1. Звертатися до суду або господарського суду з заявами про за­хист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підпри­ємств та інших юридичних осіб.

4. Види нагляду за додержанням прав і свобод громадян

Згідно із Законом та виданими наказами Генерального прокурора основними є напрями нагля­ду за додержанням таких законів:

 1. Законів про недоторканність особи; соціально-економічних, політичніих, особистих прав і свобод громадян, військовослужбов­ців і членів їхніх сімей; прав та інтересів соціальних груп, які потре­бують державної допомоги і захисту.

 2. Законів, що регламентують діяльність партій і громадських об'єднань; засобів масової інформації; порядку проведення рефе­рендумів, виборів, мітингів, зборів, вуличних походів, страйків, де­монстрацій тощо.

 3. Законодавства про порядок розгляду скарг, особливо з питань виплати заробітної платні, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат; охорони праці, здоров'я, освіти, житлових прав і захисту споживачів; життя і здоров'я військовослужбовців.

 4. Законодавства про міжнаціональні, міжконфесійні відносини та міграцію.

 5. Законів про державну службу, зокрема щодо обмежень занят­тя підприємницькою діяльністю.

 6. Законодавства про адміністративні правопорушення.

7. Законів, спрямованих на реалізацію економічної реформи і розвиток ринкових відносин, зокрема: про оподаткування, зовніш­ньоекономічну, банківську, кредитно-фінансову, інвестиційну діяльність, ціноутворення, аграрну реформу тощо, а також законодавства про державний бюджет.

 1. Законодавства про власність, а також законодавства щодо за­безпечення збереження, використання озброєння, бойової техніки, боєприпасів та військового майна.

 2. Законів про приватизацію державного майна, зокрема щодо законності роздержавлення майна, використання коштів і визнан­ня в судовому порядку недійсними договорів відчуження об'єктів державної власності.

 1. Природоохоронного законодавства.

11. Законодавства про транспорт, зокрема про безпеку руху за­лізничного, водного, авіаційного транспорту, збереження вантажів, рухомого складу та суден тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.