Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СТАТИСТИКА практикум новий.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
3.61 Mб
Скачать

Л.В.Черничук

Навчальний посібник

Міністерство фінансів україни

Буковинська державна фінансова академія

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу

Л.В.Черничук

Навчальний посібник

Чернівці, 2011

ББК 65.052.9(4 укр)247

УДК 657(477)(075.8)

Рецензент: Попова В.Д., кандидат економічних наук, доцент Буковинської державної фінансової академії,

Прохоров Г.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент б.в.в.з., в.о.зав. кафедри комп’ютерних дисциплін Буковинської державної фінансової академії

Статистика: Практикум: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / Укл.: к.е.н., доц. Л.В.Черничук.

Навчально-методичний посібник дає можливість поглибити теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної оцінки економічних явищ, що відбуваються у нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками. У цьому аспекті розглядаються основні методи із визначення різних статистичних показників та їх системи, розв’язування задач на прикладне застосування статистичних методів аналізу масових суспільних явищ.

Для студентів економічного факультету – всіх, хто прагне оволодіти методами обробки інформації про соціально-економічні явища та процеси.

ББК65.052.9(4 укр)247

УДК 657(477)(075.8)

Вступ

Статистика належить до фундаментальних навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку студентів економічних спеціальностей. Саме ці спеціалісти мають оволодіти якісно новими знаннями та навичками зі статистичних методів, щоб ефективно досліджувати й розв’язувати актуальні соціально-економічні проблеми сьогодення.

З огляду на вищезазначене відповідні навчальні програми дедалі ускладнюються, що зрештою призводить до невідповідності між зростаючим обсягом інформації та скороченням навчального часу, відведеного на її засвоєння.

Пропонований навчально-методичний посібник має допомогти студентам здобути теоретичні знання й навчитися активно застосовувати їх на практиці для ґрунтовного вивчення дисципліни „Статистика”.

Він охоплює 12 тем типової програми з курсу “Статистика”, затвердженої Міністерством освіти і науки – для студентів економічних спеціальностей “Фінанси” та “Облік і аудит”.

Матеріал кожної теми подається за єдиним планом: основні поняття та категорії, методичні вказівки до вивчення теоретичних положень, рекомендована література, термінологічний словник зі стислим визначенням нових понять, запитання для самоконтролю, навчальні завдання практичного характеру, зразки розв’язування типових задач.

Матеріали посібника покликані допомогти студентам у самостійній роботі по вивченню даної дисципліни та надати можливість закріпити ті знання, що одержує студент на лекційному курсі та за підручниками. Нажаль, у навчальних виданнях не завжди наводиться достатня кількість прикладів і пояснюються способи та методи розрахунків найголовніших статистичних показників.

Для вивчення дисципліни потрібно користуватися літературою, передбаченою програмою курсу “Статистика”, а також новими матеріалами, що відповідають умовам ринкової економіки в Україні.

Перед тим, як приступити до виконання практичних або самостійних робіт, студент повинен повторити теоретичні засади певної теми, ретельно ознайомитися з ходом роботи та уміти провести розрахунки. Рішення задач студенти виконують самостійно, користуючись необхідними роз’ясненнями, які можна знайти в методичних вказівках, текстах лекцій або безпосередньо звернувшись до викладача. Способи рішення задач необхідно вести у такий спосіб, щоб можна було з’ясувати не лише техніку та методику розрахунків, але й розкрити економічний зміст задачі, проаналізувати явища, що вивчаються, поглибити й удосконалити навички в розрахунках статистичних показників, побудові статистичних таблиць, графіків тощо.

Структура навчальної дисципліни «Статистика»

п/п

Теми

Методологічні засади статистики

Статистичне спостереження

Зведення і групування статистичних даних

Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти

Узагальнюючі статистичні показники

Аналіз рядів розподілу

Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів

Статистичні методи аналізу зв’язків

Аналіз інтенсивності динаміки

Аналіз тенденцій розвитку та коливань

Індексний метод

Вибірковий метод

Тема 1. Методологічні засади статистики

Основні поняття та категорії:

 • закономірності;

 • кількість;

 • масові явища;

 • методи;

 • предмет статистики;

 • статистика;

 • сукупність;

 • статистичні показники;

 • якість;

Методичні вказівки:

Слово “статистика” в перекладі з латинської означає стан, положення предмета явищ.

Статистика – суспільна наука, яка вивчає кількісний бік якісно визначених масових соціально-економічних явищ і процесів, їх структуру та розподіл, розміщення у просторі, напрям і швидкість змін у часі, тенденції та закономірності перебігу, щільність взаємозв’язків і взаємозалежностей.

Предметом статистики є кількісний бік процесів і явищ економічного, культурного, політичного життя суспільства: розміри, обсяги, кількісні співвідношення, темпи розвитку, розповсюдження у просторі та часі.

Кількісний бік суспільних явищ – це, перш за все, їх розміри, а також співвідношення розмірів.

Якість це внутрішня характеристика предмета, явища, що проявляється через зовнішні ознаки.

Статистичні показники – це поняття, категорії, за допомогою яких статистика виражає величину суспільних явищ та зв’язки між ними. Вони завжди конкретні (мають одиниці виміру, відносяться до певного часу й об’єкта).

Статистична сукупність – це певна множина елементів, поєднаних умовами існування і розвитку, схожими істотними властивостями.

Закономірністю - називають послідовність, повторюваність, порядок у явищах, процесах.

Статистичні закономірності можуть стосуватися різних аспектів досліджуваних явищ, зокрема:

1) закономірностей розвитку (динаміки) явищ, (наприклад, зростання чисельності населення...);

2) закономірностей структурних зрушень (збільшення частки жінок у загальній чисельності безробітних...)

3) закономірностей поділу елементів сукупності (поділ населення за рівнем сукупного доходу...)

4) закономірностей зв’язку між явищами (залежність прибутку підприємства від обсягів реалізації продукції...).

Статистика – багатогалузева наука, що складається на даний момент з 4 частин (галузей):

 1. теорія статистики;

 2. економічної статистики;

 3. галузевої статистики;

 4. соціальної статистики.

Методи статистики – це комплекс загальних та спеціальних, властивих лише статистиці методів та способів дослідження.

Будь-яке статистичне дослідження складається з чотирьох етапів, зокрема це:

 1. збір первинної статистичної інформації;

 2. зведення, систематизація, групування зібраного статистичного матеріалу;

 3. обробка статистичних показників;

 4. виклад одержаних результатів у статистичних таблицях або графіках.

Кожному етапу дослідження притаманні свої методи:

 • метод масових спостережень;

 • метод зведення та групування;

 • метод узагальнювальних показників.

Отже, метод статистики ґрунтується на поєднанні аналізу і синтезу.

Функції статистичної служби в Україні виконують органи державної та органи відомчої статистики.

Головним обліково-статистичним центром є Комітет статистики.

Система органів державної статистики утворена за адміністративно-територіальним поділом України: органи статистики Автономної Республіки Крим, обласні, районні.

Головним завданням статистики є обчислення та аналіз статистичних показників, необхідних для керівництва національною економікою або окремою її галуззю, підприємством або його підрозділом.