Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

статут ДЮСШ

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
235.68 Кб
Скачать

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник відділу освіти

рішення

сесії

Якимівської районної

шостого

скликання

Якимівської

 

 

державної адміністрації

районної ради Запорізької

області

 

 

______________ М.А.Альохін

№ ___від „___”______ 2011 року

 

Голова районної ради

 

„____” ________ 2011 року

__________Г.В.Подольний

С ТА ТУ Т

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

ЯКИМІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

ЯКИМІВКА

2011

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Комунальний заклад „Дитячо-юнацька спортивна школа” Якимівської районної ради Запорізької області (далі – ДЮСШ) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву, є спільною власністю територіальних громад Якимівського району, управління яким здійснює відділ освіти Якимівської районної державної адміністрації.

2.Засновником ДЮСШ є Якимівська районна рада Запорізької області.

3. ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положеннями „Про позашкільний навчальний заклад”, „Про дитячо-юнацьку спортивну школу”, наказами Міністерства освіти, науки, молодіта спорту, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

3. Юридична адреса: 72503, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Леніна, буд.73А.

II.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.ДЮСШ є юридичною особою, що має самостійний баланс, печатку, штамп та інші атрибути юридичної особи, здійснює право оперативного управління майном, користування і розпорядження яким закріплено за ним власником.

2.Відділ освіти райдержадміністрації здійснює фінансування та матеріально - технічне забезпечення ДЮСШ.

3.ДЮСШ у своїй структурі має гуртки чи секції з боксу, волейболу, футболу, мініфутболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, шахів, шашок, гирьового спорту та важкої атлетики.

4.Відділення з певного виду спорту спортивної школи включає: групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту; групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців; групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається

оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів; групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.

5. Спортивна школа підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та спорту. Результати державної атестації спортивних шкіл оприлюднюються у засобах масової інформації.

6. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію спортивної школи приймає засновник.

III.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ

1.Навчально - тренувальна та спортивна робота ДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством освіти, науки, молоді та спорту.

Основними формами навчально - тренувальної роботи є групові навчально - тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико - відновні заходи, навчально - тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

2.Навчальний рік в ДЮСШ починається з 1 вересня. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально - тренувальних занять в умовах спортивно - оздоровчого табору.

3.Гуртки, групи, секції та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

основний рівень (попередня базова підготовка) - об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень (спеціальна базова підготовка) - об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

4. Тривалість одного заняття (уроку) в позашкільному навчальному

закладі визначається навчальними планами і программами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом тренера-викладача,

керівника гуртка, групи, секції або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу. Тривалість одного заняття ДЮСШ не може перевищувати:

-двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

-трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки;

-чотирьох навчальних годин у групах спецальної базової підготовки.

5.Режим щоденної роботи ДЮСШ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором ДЮСШ, правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором між адміністрацією ДЮСШ та профспілковим комітетом.

Уперіод канікул у загальноосвітних школах ДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим директором.

Адміністрація ДЮСШ створює для вихованців, тренерів – викладачів, керівників гуртків і секцій та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

6.Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, групп та інших творчих об'єднань) у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10 - 15 вихованців, учнів і слухачів. Норми наповнюваності груп з видів спорту і тижневий режим навчально - тренувальної та спортивної роботи установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту.

7.Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання позашкільного навчального закладу.

Протягом навчального року у зазначені списки, у разі потреби, можуть вноситься зміни в установленому порядку.

Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки погоджуються відділом освіти райдержадміністрації.

8. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством освіти, науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством охорони здоров’я. Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

9.Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих закладів спортивного профіля не входять до складу груп ДЮСШ , але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі

команд ДЮСШ протягом двох років. За тренерами – викладачами, керівниками гуртків та секцій ДЮСШ зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

10. У разі потреби у загальноосвітніх закладах можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчальнотренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно - гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між ДЮСШ та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

11. Для забезпечення безперервності навчальнотренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно – оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера – викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно - оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.

12. Тривалість навчально – тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більше 100 днів на рік, у групах спеціальної базової підготовки – не більше 150 днів на рік. ДЮСШ відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні відкриті першості матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

13. Організація медичного супроводження, підготовки вихованців ДЮСШ здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерство освіти, науки, молоді та спорту і Міністерства охорони здоров’я.

14. Робота медичних працівників ДЮСШ організовується відповідно до вимог законодавства.

IV.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

1.Учасниками навчально - тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ є :

-вихованці;

-тренери - викладачі, керівники гуртків та секцій, медичні працівники та інші фахівці;

-батьки або особи, що їх заміняють;

-директор та його заступники. 2.Вихованці ДЮСШ мають право на:

-здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких

затверджуються Міністерством освіти, науки, молоді та спорту;

-добровільний вибір виду спорту;

-проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера – викладача і керівників гуртків та секцій;

-безпечні та нешкідливі умови для навчання;

-користування матеріально - технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою ДЮСШ;

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;

-забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально - тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально

-тренувальних зборів і нарад;

-медичне та фармакологічне обслуговування;

-одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

-представлення ДЮСШ в органах громадського самоврядування;

-захист від будь - яких форм експлуатації, психічного іфізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.Вихованці ДЮСШ зобов'язані:

-поєднувати заняття в ДЮСШ з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

-виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

-підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

-додержуватися здорового способу життя, норм моральноетичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

-брати участь у змаганнях та навчально – тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами; , - додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік

диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

-виконувати положення антидопінгового законодавства;

-берегти державне та комунальне майно;

-додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця ДЮСШ .

4.Тренером – викладачем, керівником гуртка чи секції ДЮСШ може бути особа, що має високі моральні якості, вищу педагогічну або вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „спеціаліст” чи „магістр”.

5. Тренери – викладачі, керівники гуртків та секцій та іншіфахівці, залученідо роботи у ДЮСШ, мають право на:

- внесення керівництву ДЮСШ та органам виконавчої влади у сферіфізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення навчально - тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСШ і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців. Застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього трудового розпорядку ДЮСШ;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування ДЮСШ, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів ДЮСШ та інших джерел;

=вибір науково та методично обгрунтованих форм, методів і засобів навчально

тренувальної та спортивної роботи;

-захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

-моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

-забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

6. Тренери – викладачі, керівники гуртків та секцій та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ, зобов'язані:

-виконувати навчальні програми з видів спорту;

-навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально – тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей, вихованців;

-сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереження здоров'я;

-здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально – етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально

тренувального процесу;

-додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь – яких форм фізичного, психічного насильства;

-здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

-берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально – тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

-постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

-вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до

державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

-додержуватися вимог статуту ДЮСШ, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва ДЮСШ;

-брати участь у роботі тренерської ради ДЮСШ;

-додержуватися норм санітарно – гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально – тренувальних занять і

спортивної роботи; 7. Тренери – викладачі, керівники гуртків та секцій працюють відповідно до

розкладу занять, затвердженого директором ДЮСШ.

8. Обсяг навантаження тренера – викладача, керівника гуртка чи секції визначається директором ДЮСШ згідно із законодавством і затверджується начальником відділу освіти райдержадміністрації. Педагогічне навантаження педагогічного працівника ДЮСШ обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою згодою.

Оплата праці тренерів – викладачів, керівники гуртків та секцій здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти, науки, молоді та спорту за погодженням з Мінфіном.

9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера – викладача, керівника гуртка чи секції протягом навчального року здійснюється директором ДЮСШ у разі виникнення обгрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

10. Тренери – викладачі, керівники гуртків та секцій можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент ії роботи затверджує директор ДЮСШ на підставі відповідного рішення тренерської ради ДЮСШ з додержанням вимог, визначених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту.

12. Тренери – викладачі, керівники гуртків та секцій ДЮСШ підлягають атестації один раз на п”ять років в порядку, визначеному Міністерством освіти, науки, молоді та спорту.

13.Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

-обирати і бути обраним до батьківського комітету ДЮСШ;

-звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора ДЮСШ з питань ії роботи;

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально - тренувального процесу та зміцнення матеріально - технічної бази ДЮСШ;

-захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

V.КЕРІВНИЦТВО ДЮСШ

1.Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та спорту.

2.Керівник, заступники керівника, позашкільного навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад засновником.

Директор ДЮСШ

1. Здійснює загальне керівництво ДЮСШ забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

2. Забезпечує та контролює проведення навчально - тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за ії результати;

3. В установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис ДЮСШ, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

4. Забезпечує додержання вимог охорони здров'я, антидопінгового

законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

5. Представляє ДЮСШ на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

6.Розпоряджається в межах наданих повноважень та в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

7.Видає у межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції працівників;

8.Установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам – викладачам, керівникам гуртків та секцій та іншим фахівцям ДЮСШ, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

9.Несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ завдань, за результати фінансово - господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.

Заступник директора ДЮСШ

Заступник директора ДЮСШ з навчально – тренувальної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту або освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” або „магістр”, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.

Заступник директора ДЮСШ з навчально - тренувальної роботи:

1. Несе відповідальність за організацією та здійснює контроль за проведенням навчально - тренувальних занять;

2. Контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

3.Організовує роботу інструкторів – методистів;

4.Здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

5.Готує пропозиції щодо тарифікації тренерів – викладачів, керівників гуртків та секцій;

6.Координує роботу з науково - методичного та медичного забезпечення;

7.Несе відповідальність за додержанням санітарно - гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально - тренувальної та спортивної роботи;

8.Організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів – викладачів, керівників гуртків та секцій.

Посада заступника директора ДЮСШ з адміністративно - господарської роботи передбачається за наявності власної матеріально - технічної бази.

Заступник директора з адміністративно – господарської роботи повинен мати вищу освіту освітньо – кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, „бакалавр”, „спеціаліст” чи „магістр” та досвід адміністративно – господарської

роботи.

Заступник директора ДЮСШ з адміністративно – господарської роботи: 1.Несе відповідальність за додержанням матеріально – технічних умов для

проведення навчально – тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлаутації будинків, приміщень ДЮСШ, утримання їх у належному стані;

2. Забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведенням поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.

На посаду інструктора – методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо – кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „спеціаліст” чи „магістр”.

Інструктор – методист ДЮСШ:

1. Здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів – викладачів ДЮСШ з відбору учнів, організацію навчально – тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально

– тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів - викладачів, проведення відкритих навчальнотренувальних занять;

2. Веде статистичний облік та аналіз результатів роботи ДЮСШ, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів – викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу ДЮСШ, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

3.Здійснює контроль за проведенням навчально – тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.

У ДЮСШ може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера – викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів – викладачів. При цьому два тренери, якіпрацюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером – викладачем.

1.Старший тренер – викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів – викладачів, і здійсює контроль за діяльністю тренерів – викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально – тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів – викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм анти допінгового законодавства.

2. Метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально – тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у ДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада

1.Вивчає плани, результати та актуальніпитання навчально – тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно – гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.