Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Статистика п-ва.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
3.28 Mб
Скачать

2

V

\

Тема 1. Предмет і завдання статистики підприємства тема 2. Статистика основного капіталу

 1. Сутність, завдання, предмет і метод статистики підприємства.

 2. Підприємство - основна звітна одиниця статистики підприємства.

 3. Статистичне вивчення основних напрямків діяльності підприємства.

 4. Поняття основного капіталу і завдання статистики.

 5. Показники наявності, стану, динаміки і використання основних засобів.

 6. Статистичне вивчення виробничих потужностей і їх використання.

 7. Показники наявності та використання виробничих площ підприємства.

1. СУТНІСТЬ. ЗАВДАННЯ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ

Підприємства.

"Статистика" з лат. слова "зШуз", що означає "положення", "стан явища".

Найбільш ранні відомості про облік чисельності населення і Стародавньому Китаї (XXII ст. до н.е.), потім за Стародавнім Єгиптом (вимір та оцінка земель), Стародавньою Грецією (чисельність та майнове положення класів населення). Достатньо досконалі форми організації статистики була у Стародавньому Римі (VI ст. до н.е.) у вигляді цензу (даних за кожним рим громадянином, його ім'я, стать, вік, майнове положення, тощо), що повторялися через кожних 5 років.

Поява капіталістичних виробничих відносин на фоні розкладання феодального устрою вимагало більш високих форм організації статистики. Починаючи з XVI ст. в Голандії, Франції, Італії, Англії видаються збірки за характеристикою політичного устрою країни, чисельністю населення, рівнем промисловості та сільського господарства. Період остаточної перемоги капіталістичних відносин у ряді країн співпало з формуванням в них державної статистики у сучасних формах, коли зароджувалась статистична наука не лише збиранням даних, а їх обробкою та подальшим аналізом.

В наукове використання термін "статистика" було введено німецьким вченим, професором Геттингенського університету Г.Ахенвалем у 1743 році для визначення сукупності знань, які характеризують державний устрій,

визначні пам'ятки країни, що характеризує її добробут. Однак таке визначення далеко від сучасного тлумачення поняття "статистика".

Значно ближче до сучасного розуміння статистики стала англійська школа політичних арифметиків, засновниками якої були В. Петті та Дж. Граунт. Вона допомагала шляхом узагальнення й аналізу факторів за допомогою цифр характеризувати стан і розвиток суспільства, закономірності розвитку суспільних явищ, що проявляються в масовому матеріалі.

В даний час під, статистикою розуміють галузь практичної діяльності, економічної науки та навчальної дисципліни з вивчення способів збирання, обробки та аналізу даних про масові соціально-економічні явища ті процеси.

Також під терміном "статистика" розуміють такі три взаємопов'язані між собою значення:

 1. Суспільну туку;

 2. Збирання статистичних даних про явища та процеси суспільного життя;

 3. Цифри, які характеризують рівні, розорені и псиних суспільних явищ. Статистика - це суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону масових

суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, досліджує кількісне вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Статистика розглядається як суспільна наука, галузь практичної діяльності, навчальна дисципліна, яка вивчає кількісну сторону масових соціально-економічних явищ та процесів у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною шляхом збирання, обробки та аналізу масових даних, вивчення їх структури та розподілу, розміщенні у просторі та за часом, тенденцій та закономірностей перебігу, щільності взаємозв'язків та взаємозалежностей.

Завданнями статистики підприємства є:

 • узагальнення та прогнозування тенденцій розвитку господарської діяльності підприємства;

 • виявлення резервів, щодо ефективності використання основних та оборотніх засобів, устаткування, визначення витрат на виробництво, тощо;

- забезпечення господарських та керівних органів статистичною інформацією.

- виявлення основних напрямків розвитку діяльності підприємства. Предметом статистики підприємства є розміри та кількісні

співвідношення між явищами та процесами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку.

Об'єктами можуть бути найрізноманітніші явища та процеси, які стосуються діяльності підприємства.

До методів статистики підприємства належить:

 1. Статистичне спостереження.

 2. Зведення та групування даних.

 3. Визначення абсолютних величин.

 4. Визначення відносних величин.

 5. Визначення середніх величин.

 6. Показники варіації.

 7. Показники динаміки.

 8. Вибірковий метод.

 9. КореляцІйно-регресійний аналіз. 10.Табличний метод.

11 .Графічний метод.

Статистика вивчає підприємства (фірми) за напрямами їх діяльності, застосовуючи для цього арсенал статистичних методів.