Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мцп шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

142.Роль цінової конкуренції в умовах маркетингової діяльності підприємства.

У ринкових умовах ціна перебуває в тісному зв'язку не тільки з складовими інструментами маркетингу, а й з усім економічним інструментарієм підприємницької діяльності підприємства.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку рівень і співвідношення цін на окремі види продукції, а особливо на конкуруючі вироби, певним чином визначають поведінку споживачів у процесі вибору та придбання. Це впливає на обсяги реалізації продукції на ринку кожним підприємством. Як наслідок, у даному випадку ціна обумовлює характер маркетингової діяльності підприємства.

Через ціну визначають кінцеві комерційні результати діяльності підприємства, ефективність його маркетингової організації та дієздатність відповідних структурних підрозділів. Конкурентоспроможність продукції на ринку також значною мірою обумовлена рівнем ціни. Більш поглиблене вивчення ролі ціни в системі маркетингу потребує відповідного дослідження теорії ринкової ціни в ракурсі даного питання.

В умовах маркетингу діяльність підприємства спрямована на задоволення вимог споживачів до продукції, що відповідним чином впливає на процес ціноутворення на підприємстві. Згідно з теорією нетрудової вартості, яка зорієнтована на ринковий попит, у процесі формування ринкової ціни на підприємстві гранична корисність продукції для споживача враховується в більшій мірі, ніж рівень витрат на виробництво та реалізацію продукції. В даному разі категорія корисності являє собою міру переваги, яку споживач віддає конкретному виду продукції серед сукупності всіх запропонованих її видів на ринку. Збільшення попиту на дану продукцію є об'єктивною умовою додаткового її випуску. Визначення рівня корисності при формуванні ціни на практиці досить складний і трудомісткий процес . В цьому полягає суттєвий недолік даної теорії.

Позитивним моментом даної теорії є те, що при формуванні ринкової ціни попит і пропозиція виступають як два рівнозначних ціноутворюючих чинники.

При дослідженні сутності та ролі ринкової ціни в умовах маркетингової діяльності підприємства основна увага акцентується на процесі купівлі-продажу та товарному обміні. Як уже зазначалося, поняття «маркетинг» і «процес купівлі-продажу» не є рівнозначними. Неадекватність цих понять зумовлена економічною сутністю маркетингу, який являє собою процес реалізації продукції, зорієнтований на задоволення вимог і потреб споживача на рівні ринкових контактів. Тому маркетинг характеризується більш широким спектром функціональних напрямів діяльності підприємства при реалізації продукції на ринку.

143. Оцінка стратегії ціноутворення.

Аналіз цінових стратегій дає змогу підприємству реально підійти до процесу вибору конкретного її виду з урахуванням особливостей ринкової ситуації. При тому, що цінова стратегія є складовою частиною стратегії маркетингу та всієї системи стратегічного управління підприємством, в процесі її вибору необхідно зважати на три основних завдання плану маркетингу . Більш того, використання цінового підходу при вирішенні стратегічного завдання маркетингу доцільно тоді, коли в процесі прийняття споживачем рішення про придбання продукції ціна для нього має провідне значення . Вибір цінової стратегії в даному випадку залежить від виду продукції та позиції споживача. При цьому важливо зорієнтуватися на такий обсяг реалізації продукції, щоб за рахунок зниження витрат забезпечити умови для відповідної цінової політики у конкретній перспективі.

107.Чинники,що визначають використання сис-ми знижок в ціноутвор-ні.

Відповідно до видів знижок формують і певні ціни. Ціни зі знижкою можуть встановлюватись в таких випадках :

*покупцям,які порівняно швидко оплачують свої векселі

*за обсяг покупки –покупцям,які порівняно з інши ми купують багато товарів

так звані функц-ні (торговельні) знижки – підпр-вам сфери обігу за вик-ня ними певних ф-цій,пов’яза- них з продажем, склад-ням, зберіг-ням товарів

*сезонні –покупцям,які купують товари не в сезон

*з прейскурантної ціни ( напр., коли на ринок над- ходить стара прод-ція, яка продається поряд з новою )

121.Чинники спож-го вибору, що визнач.конку- рентоспроможність прод-ції.

Конкур-ть продукції – це її здатність бути виділе ною спож-чем з аналогічних товарів,які пропонують ся на ринку фірмами-конкурентами.

Її визначають,порівн.параметри товару фірми з відпов.конкуруючими аналогами.В основу такого порів-ня беруть визнач-ня ступеня задовол-ня потреб спож-чів, їхніх індив.вимог до прод-ції щодо показ-ків продаж.ціни і варт-ті спож-ня (витрат на експлуатацію чи комерц.викор-ня товарів). У сумі ці витрати становл.ціну спож-ня.

При визнач.конкуренто-ті прод-ції треба зважати на такі міркування.Спож-ч завжди намагається отримати макс.спож.ефект із розрах-ку на 1-цю його витрат. Тому умовою конкур-ті прод-ції є максим-ція спож-чого ефекту :

К= (Спож.ефект / Цина спож-ня ) → max.

Оцінка конкур-ті прод-ції може здійсн.проведен ням групових експертиз висококваліф-ми спеціал-ми,методом опитування спож-чів,для чого орган-ть відпов.презентації,виставки,семінари,ярмарки і т.п. Найбільш конкретним метожом оцінки конкур-ті прод-ції є її розрах-к на основі головних парам-рів прод-ції,тобто технічних, екон.,нормат-х і патентно- правових показ-ків .

123. Сут-ть та роль цінової стратегії в ЦП.

Цінова стратегія явл.собою логіку маркетингової діял-ті під-ва у сфері план-ня,встан.та викор-ня цін на прод-цію,контр-лю за ними у відпов.перспективі. Старетегічні аспекти ЦП вкл.в себе відпов.заходи по встановленню та зміні цін,що спрям.на регул-ня діял-тівсієї вир-чої та товарнопровідної мережі під-ва,а також на підтримку конкур-ті вироблених това рів і послуг згідно з цілями і завданнями загальної стратегії під-ва. Хар-чи цінову стратегію як перспек тивний напрям ЦП,треба мати на увазі,що ЦП явл.собою загал.принципи,яких під-во дотримує ться у сфері встановлення цін на свою прод-цію, а цінова стратегія є набором цінових методів,за допомогою яких ці принципи реал-ся в процесі форм-ня данного напряму.

У концептуальному плані під ціновою стратегією треба,по-перше, розуміти сук-ть довгострок-х цілей по встановленню ефект.відповідності між потреба ми цільового ринку і можл-ми під-ва при заплан.рів ня ціни на прод-цію та,по-друге, огр-ек.заходи,що спрям.на досягнення поставленної мети і забез-ня екон.переваги анд конкурентами.Як стратегічна форма ЦП вона відображає відпов.напрям марке- тингової стратегії під-ва в процесі реал-ції прод-ції, а її дії спрям.на забезп-ня процесу форм-ня прог- нозного рівня ціни на довгострок.перспективу.

124.Основні види цінових стратегій,що викор.в практиці діял-ті відчизняних під-в.

По окремих напрямах можна згрупувати цінові стратегії,що найбільш викор.на сучасному етапі розв.відчизняної економіки. В данних умовах все більше значення набуває позиціювання під-в на ринку. Залежно від цілей і хар-ру данного процесу виділ.4-ри основних стратегічних підходи, які відповідно зорієнтовані на :

* забезп.виживання під-ва

* одержання макс.поточного прибутку при реал-ції прод-ції

* завоювання лідерства за показ-ми ринку

* завоювання лідерства за показ-ми якості прод-ції.

125. Урахування поведінки спож-чів і конкурентів при форм-ні цінової стратегії.

Стратегічний підхід ,в основі якого лежить конт-ль під-ва над витратами базується на зиженні власних витрат порівніно з витратами конкурентів завдяки більш високій ефект-ті вир-ва. Регул-ня обсягу реал-ції прод-ції в данному випадку здійсн. зниженням рівня цін.Крім цього,низькі ціни можуть слугувати бар’єром для появи нових конкурентів на ринку.

Спож-чі товарів впливають на прийняття під-вом цінових рішень.Тому для більш правильного встан.цін,вибору ефект.цінової стратегії необх.доб- ре розумітивзаємозв’язок між ціною,покупками спож-чів та їх уявленнями. Він визнач.тим, що ціна товару в умовах ринк.відносин устан.в рез-ті взаєм ного тиску продавця і покупця.Першого цікавить вар-ть,що обумовл.витратами,другого – спож.вар-ть,що визнач,чи є ці витрати сусп.необх-ми, тобто чи здатний товар задов.сусп.потреби.

Якби за встан.цін можна було б обмежитись розрах-ком загал.екон.цінності товарів, то цей процес був би дещо простішим, оскільки розр-ки екон.цінності стають достатнім обгрунтуванням ціни лише в тих випадках, коли ми маємо справу з висококвал-ми і добре обізнаними покупцями. Логіка їх цілком очевидна.В інших випадках спирання на модель розрах-ку екон.цінності може виявитися недостатнім.На ринку спожив.товарів ми маємо мправу з покупцем, який гірше за нас обізнаний щодо наявних на ринках альтернатив, діє далеко не самим раціон.чином,часто схильний і до “показ- ного споживання”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.