Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мцп шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

55.Маркетингові цілі і цілі ціноутворення.

Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, до якого належить визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів, а також забезпечення прибутку фірми чи під-ва.

Цілі ціноутворення: максимізація поточних прибутків; лідерство в якості товарів; лідерство на ринку; збереження зайнятих позицій;

Мета макс. прибутку поширена за умов: під-во пропонує унікальні товари, відсутні в конкурентів; попит на ті чи інші товари значно перевищує пропозицію.

Цілі розраховані на завоювання і підтримку лідерства на ринку, реалізується на ранніх стадіях ЖЦТ-новинок.На основі точного визначення структури витрат розраховуються такі ціни, які дають змогу досить тривалий час працювати з достатнім прибутком, доступні споживачам і не викликають бажання в конкурентів поборотися за лідерство на ринку.

Цілі, спрямовані на досягнення , використав. Під-вами для перевершення конкурентів шляхом максимального поліпшення якісних хар-ристик товару. Поліпшення якості означає і підвищення ціни.І якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком припустиме, то під-во може з успіхом відійти від конкурентної боротьби.

Щодо маркетингових цілей , то до них можна віднести:Вивчення та задоволення потреб споживачів, збільшення обсягів продажу і прибутку фірми, пере вершення конкурентів на ринку, підвищення ринкової частки фірми.

56. Розкрийте сутність трансфертної ціни.

Трансфертна ціна - різновид оптової ціни підприємства-виробника. Оптова ціна під-ва - ціна виробничої продукції, по яким вони реаліз.виробл. продукцію споживачам, іншим під-вам, а також збутовим та оптовим органам. Трансфертна ціна застосов.під час здійснення комерційних операцій між підрозділами однієї і тієї ж фірми(під-ва). Вона може використов. як щодо готових виробів, напівфабрикатів, сировини, так і щодо послуг, зокрема управлінських платежів і відсотків за кредит. В останні роки трансфертні ціни набувають значного поширення, т.к. внутріфірмова торгівля стає усе важливішим елементом міжнародної торгівлі.Використання трансф. цін може впливати на конкурентоспроможність фірми на ринку. Так шляхом зниження цін на сировину і матеріали, що поставляються дочірніми під-вами, можна підвищити конкурентоспроможність кінцевого товару. Знижені трансф. ціни іноді застосовуються й для зменшення мита тощо, однак це суперечить антимонопольному законодавству.

57.Признаки, по яким класифікуються ціни.

Залежність цін від того,на якій стадії товароруху вони формуються: опт.ціни під-ва, опт.ціни промислов-ті.,роздрібна ціна.

Опт.ціна під-ва- ціна виробника продукції, за якою під-во реалізує вироблену продукцію опт-збутовим під-вам. Вона складається з:собівартості, прибутку, надбавки(зижки) до ціни, ПДВ. Різновидом опт.ціни під-ва є:тверда ціна, змінна, плинна,ціна, що фіксується в процесі виконання контракту(регульована, гнучка), ціни опціонів, трансфертна ціна.

Опт.ціни на продукцію промисловості-ціни, за якими реалізуються і закуповується продукція під-в, фірм та організацій незалежно від форм власності в порядку опт. Обороту.Склад:опт.ціна під-ва, опт. Збутова націнку(знижку) і ПДВ.Різновидом є:ціна біржового товару(чи угод).

Роздрібна ціна – ціни,за якими товар реалізується в роздрібній торговій мережі населенню, під-вам та організаціям.Склад: опт.ціна промисловості,податки(ПДВ,акцизний збір) і торгова надбавка чи торгова знижка.Різновидом роздр. Ціни є:Аукціонна ціна та комерційна.

• Відповідно до сфери товарного обігу:

1. у промисловості – оптові ціни

2. у будівництві – кошторисні ціни

3. у с/г – закупівельні

4. у торгівлі – роздрібні

5. у сфері послуг – тарифи

6. ціни, що обслугов. Зовн-торговельний оборот

• Залежно від території дії:єдині і регіональні

• Залежно від порядку відшкодування споживачами транспортних витрат з доставки вантажів:

1. ціна в місці вир-ва продукції

2. єдина ціна з включенням витрат з доставки

3. зональні ціни

4. ціни, визначені на основі базисного пункту

5. Ціни “Інкотермс”: Ціни ФОБ,ФОР,ФАС,КАФ,СИФ

• Відповідно до впливу держави на ціноутворення:Вільні,регульовані,фіксовані.

• За ступенем новизни товару

• Ціни експорту та імпорту

• Довідкові ціни:публіковані,розрахункові.

58Види знижок (надбавок) до ціни в системі ринкового ціноутворення.

Торгова надбавка чи знижка є складовою роздрібної ціни під-ва. Торгова надбавка складається з витрат торгових організацій та їх прибутку для продовження діяльності. Торгова надбавка встановлюється під-вами роздрібної торгівлі у відсотках до цін придбання товарів (із ПДВ).

Традиційно ціна товару базується на загальній с/в його виробництва. У цьому випадку відпускна(продажна) ціна містить у собі загальну собівартість і розрахунковий прибуток у вигляді націнки-яка в ек. Літ-рі наз. Надбавкою. Величина надбавки, що додається під-вом, може бути стандартною для кожного виду товару.Також вона може широко диференціюватися залежно від виду товару,вартості його однієї одиниці,обсягів продажу тощо.

Знижки відносять до методів непрямого ціноутворення.Знижка може бути плановою або тактичною.

Планові-формуються за рахунок загальної суми накладних витрат і зазвичай настільки замасковані, що іноді їх так і називають замасковані знижки. До них ідносять організацію фірмою-виробником реклами своєї продукції з наведенням списку торгових фірм, які торгують даною продукцією. Тим самим фірма-виробник економить кошти своїх дилерів на рекламування ними своїх торгових назв. Інші типи знижок відносять до тактичних.Їх об'єднує ек. Джерело – прибуток, а також загальна задача – створення додаткових стимулів до покупця здійснити покупку.Існують такі види тактичних знижок:

• Кількісні, в т.ч. не кумулятивні (на кожну окрему торгову угоду з покупцем) і кумулятивні (на всі купівлі, здійсненні протягом певного часу).

• Касові – за оплату рахунків готівкою або протягом конкретного визначеного періоду. Типова умова має такий вид: 2/10 нетто 30.

• Знижки на замовлення, вартість якого перевищує конкретну суму.

• Негативні-надбавка до вартості невеликого замовлення.

• Функціональні – на товари-новинки,

• Торговельні – оплата посередникам за здійснення торг. Операцій.

• Сезонні – на товари, які купують не в сезон.

• Фінальні –на останню партію товару.

• Залікові-на новий товар у разі повернення старого, аналогічного товару.

• Знижки на вимогу важливого покупця – для споживачів, які відіграють важливу роль у діяльності компанії.

59.Особливості формування ціни на послуги

Класифікація цін відповідно до сфери товарного обігу виділяє такий вид цін як ціни на послуги .Ціни на побутові та комунальні послуги – це плата за різного роду послуги, що надаються населенню побутовими і комунальними службами.До таких цін належать: ціни на послуги пралень, перукарень, хімчисток, ціни на ремонт одягу і взуття, а також плата за квартиру, телефон тощо.

60. Взаємозв'язок попиту і ціни.

Споживачі товарів впливають на прийняття під-вом рішень щодо цін.Тому для правильного встановлення цін, вибору ефективної цінової стратегії необхідно добре розуміти зв"язок між ціною товару та попитом споживачів.Цей взаємозв"зок визначається тим, що ціна товару в умовах ринкових відносин установлюється в рез-ті взаємного тиску продавця і покупця. Першого цікавить вартість, яка зумовлюється витратами, другого- споживацька вартість, яка визначає чи є ці витрати суспільно необхідними, тобто чи здатен товар задовольняти суспільні потреби.

Ринкова ціна - рез-т конкурентного співставлення ціни попиту і ціни пропозиції при різних значеннях попиту і пропозиції.

Ціна попиту - є єдине ціле, яку готовий сплатити покупець при деякому значенні попиту на даний товар.

Розділяють:

- ціну попиту;

- попит індивідуального покупця

- ринкову ціну попиту

- ринковий попит, який складається на даному ринку

Спостерігається тісна залежність між цінами і ринковим попитом на товари, що знаходяться в оберненій пропорційній залежності.Такий зв"язок пояснюється двома ек. категоріями: законом попиту і ціновою еластичністю.

Законом попиту в залежності від ціни на ринку признається, що при незмінності всіх інших умов, зниження ціни веде до зростання попиту, і навпаки, підвищення ціни зменшує попит.Цю залежність відображ у вигляді графіку:

Графік попиту на практиці буває зручно представити у вигляді лінійної залежності: q=a0+a1*p або p=(q-a0)/a1, де q - попит в натур. виразі, р-ціна попиту, а0 і а1 - постійні коефіцієнти, які знаходяться емпіричним шляхом.

Для визначення міри чутливості попиту на товари до змін у ціні використов. поняття цінова еластичність - визначається відношенням зміни величини попиту (у%) до зміни цін(у%).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.