Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Іі. Тематичний план курсу “демографія”

з розподілом навчального часу за видами занять для студентів 1 курсу денної форми навчання

Теми

Денна форма

Всього

в т.ч.

лекції

практичнізаняття

індивідуально-консультаційна

самостійна

1

2

3

4

5

МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади демографії

Тема 1: Теоретичні основи демографії.

9

2

2

1

4

Тема 2: Система демографічних наук.

7

2

1

4

Тема 3: Джерела інформації про населення.

9

2

2

1

4

Тема 4: Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур.

11

2

2

2

5

МОДУЛЬ ІІ. дослідження демографічних процесів

Тема 5: Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

18

2

6

2

8

Тема 6: Народжуваність і смертність у демографічному вимірі.

16

4

4

2

6

Тема 7. Міграція населення.

11

2

4

1

4

Тема 8: Демографічна політика.

14

2

4

2

6

Тема 9: Соціально-демографічне прогнозування

13

2

4

2

5

Всього

108

18

30

14

46

Модуль і. Теоретичні засади демографії Тема 1: Теоретичні основи демографії Практичне заняття 1.

Демографія як наука.

 1. Об’єкт, предмет і завдання демографічної науки.

 2. Демографічні структури і процеси.

 3. Загальна теорія народонаселення, її головні функції та наукові проблеми.

 4. Характеристика методів дослідження та мова демографії.

 5. Головні поняття й категорії демографії.

Запитання для самоконтролю та підготовки до модульного контролю

 1. Об’єкт і предмет демографії як науки.

 2. Що є атрибутивною ознакою для населення як предмету демографії? Чи є, наприклад, мешканці Ватикану населенням? А мешканці чоловічого монастиря?

 3. Яку з двох груп – студенти і дворяни – можна назвати населенням, а яку ні?

 4. Хто є автором терміну «демографія»? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки?

 5. Хто першим поставив питання про відтворення населення як предмет демографії?

 6. У чому полягають основні відмінності вузького і широкого трактування демографії як науки?

 7. У чому полягає відмінність між демографією і наукою про (народо) населення?

Навчальні завдання

Завдання 1. Графічно зобразити схему об’єкта курсу “Демографія”  як складного системного утворення.

Методичні рекомендації: Для виконання завдання необхідно скористатися визначенням об’єкта дослідження і врахувати, що будь-яка система є сукупністю взаємопов’язаних компонентів. Компоненти системи позначити кружечками, а взаємозв’язки стрілочками.

Домашня робота

Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, законспектуйте одне питання (на вибір):

Історія демографічної думки в Україні.

 • демографічна думка в Україні у ХУІІІ ст.;

 • розвиток демографічної думки в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.;

 • розвиток демографічної думки в Україні за радянської доби;

 • сучасні демографічні дослідження;

інформаційні джерела

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

 2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 8-12.

 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 9-18.

 4. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища школа, 1993. – С. 3-5.

Тема 2: Система демографічних наук

Практичне заняття 2.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]