Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Завдання для індивідуальної роботи студентів

 1. Особливості праці в постіндустріальному суспільстві

 2. Освіта та професійна підготовка як чинник економічного зростання

 3. Зарубіжний досвід неперервної освіти та його застосування в Україні

 4. Освіта та професійна підготовка в діяльності Державної служби зайнятості

 5. Нові підходи до питань фінансування освіти та професійної підготовки

 6. Етапи становлення економіки праці як самостійної науки

 7. Гуманізація економіки та гуманізація праці

 8. Зміна моделей управління людськими ресурсами в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

 9. Тенденції зміни економічно активного населення України за роки незалежності

 10. Трудовий потенціал: теоретичні підходи до визначення, аналіз та тенденції розвитку

 11. Вдосконалення пенсійного законодавства в Україні

 12. Типи і режими відтворення населення

 13. Розвиток концепції людського капіталу

 14. Основні види інвестицій в людський капітал,їх ефективність

 15. Роль освіти у формуванні людського капіталу

 16. Проблеми розвитку ринку праці в перехідній економіці України

 17. Інфраструктура сучасного ринку праці

 18. Теорія та практика сегментації ринку праці

 19. Тіньова зайнятість та її вплив на функціонування ринку праці

 20. Зайнятість населення в Україні в умовах інтеграційної стратегії розвитку

 21. Особливості функціонування міжнародних ринків праці

 22. Регіональний ринок праці: проблеми аналізу та прогнозу

 23. Державна програма зайнятості як інструмент регулювання ринку праці

 24. Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в діяльність державної служби зайнятості

 25. Трансформація зайнятості в умовах переходу від командно-адміністративної до соціально орієнтованої ринкової економіки

 26. Державна політика в сфері зайнятості населення України

 27. Офіційне та приховане безробіття: тенденції змін в Україні – Харків 301- БСз

 28. Міжнародний досвід регулювання зайнятості та його адаптація до умов України

 29. Діяльність міжнародної організації праці

 30. Трудова діяльність населення

 31. Інтелектуальні чинники розвитку трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань

 32. Характеристика основних положень Звіту ЮНЕСКО «До суспільств знань»

 33. Щорічні доповіді ООН «Людський розвиток»: історія, проблематика, вимірювання

 34. Особливості формування та планування трудової кар’єри в сучасних умовах

 35. Розвиток соціально-трудових відносин в Україні

 36. Роль соціального партнерства у розвитку економіки та суспільства

 37. Напрями формування ефективного соціального партнерства в Україні

 38. Колективно-договірне регулювання відносин у сфері праці

 39. Організація та охорона праці в фінансово-кредитних установах

 40. Відображення розвитку персоналу в колективно-договірному регулюванні

 41. Проблеми нелегальних відносин у сфері зайнятості

 42. Трудова еміграція населення

 43. Проблеми зайнятості іноземців в Україні

 44. Зайнятість інвалідів в Україні

 45. Концепція гідної праці

 46. Регулювання трудових міграцій населення

 47. Тенденції і перспективи вдосконалення нормування праці в Україні

 48. Робочий час, його структура та особливості нормування

 49. Поділ, кооперація праці та особливості організації робочих місць

 50. Організація трудового процесу: суть, особливості, необхідність покращання умов праці

 51. Тенденції розвитку організації праці в контексті формування інформаційного суспільства

 52. Показники і методи виміру продуктивності праці.

 53. Заробітна плата як соціально-економічна категорія ринкової економіки

 54. Організація заробітної плати, її елементи і принципи

 55. Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері.

 56. Аудит в сфері праці

 57. Моніторинг соціально-трудової сфери

 58. Міжнародна організація праці та її вилив на соціально-трудові відносини

 59. Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.

 60. Актуальні проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні у контексті світового досвіду

 61. Трудова діяльність в умовах економіки знань

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]