Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Порядок проведення занять з індивідуальної роботи студентів

Навчальним планом дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” передбачено виконання студентами індивідуальних робіт, які складаються з теоретичного ессе та практичного завдання. Підготовлене теоретичне ессе обговорюється в аудиторії після його виголошення автором. Студент, що підготував ессе, обов’язково, за день до аудиторного заняття передає його рецензенту. В якості рецензента виступає студент, який, в даний день не виголошує доповіді і цей процес регулюється старостою групи. Після обговорення доповіді рецензент зачитує рецензії і дає загальну оцінку доповіді.

Доповідь студента має бути побудована на тих же засадах, які визначають структуру наукових публікацій у фахових виданнях. Практичне завдання повинне засвідчити вміння студента готувати документи пов’язані з кадровим діловодством. В кінці семестру студентам виставляється результуюча оцінка за індивідуальну роботу і вона є складовою суми балів передбачених за аудиторну роботу.

При оцінці індивідуальної роботи враховуються знання студента, його вміння на науковому рівні робити постановку проблеми, аналіз її висвітлення в літературі та належно оформлений науковий апарат.

Завдання для індивідуальної роботи

Присвоєння кожному студенту номеру варіанту відбувається у відповідності до їх порядкового номеру у журналах успішності, екзаменаційних та залікових відомостях

Таблиця

Відповідність варіанту завдання індивідуального завдання та порядкового номеру студентів у відомостях

Порядковий номер студента у відомостях

Варіант

індивідуального завдання

1

1

2

2

3

3

...

...

30

30

Вимоги до оформлення комплексного індивідуального завдання

Індивідуальне завдання виконується на окремих листках паперу (формат А4). Шрифт Times New Roman, 12 мм, інтервал 1,2. Титульна сторінка оформляється за зразком наведеним у Додатку.

Після титульної сторінки наводяться зміст роботи із зазначенням сторінок, в якому вказується: актуальність теми, рівень висвітлення в літературі, виклад основного матеріалу, висновки, список літератури, практична частина індивідуальної роботи.

Обсяг роботи (без додатків) має бути не більше 10 стор. друкованого тексту. Індивідуальне завдання має бути виконане у встановленій послідовності завдань, бути акуратним. Нумерація сторінок роботи має бути наскрізною, номер сторінки вказується у правому верхньому куті.

Критерії оцінювання індивідуального завдання

Індивідуальне завдання повинне бути здано не пізніше ніж за 10 днів перед початком сесії. Остаточна оцінка та кількість балів за індивідуальне завдання виставляється викладачем на основі перевірки роботи. Викладач може для виставлення остаточної оцінки проводити захист індивідуальних завдань.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання з дисципліни „Економіка праці та соціально0-трудові відносини” становить 15 балів.

Незадовільна оцінка за індивідуальне завдання або його невиконання є підставою для недопуску студента до екзамену з дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]