Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Зразки типових екзаменаційних завдань

Варіант Х

 1. Нормування праці як засіб регламентування трудової діяльності.

 2. Принципи субсидіарності полягає в тому, щоб:

а) зберегти прагнення людей до виконання визначених державою і закріплених у трудових угодах конкретних трудових обов’язків;

б) зберегти прагнення людини до самостійності і самореалізації та покликаний запобігати перенесенню відповідальності на інших суб’єктів трудових відносин;

в) обмежити права суб’єктів трудових відносин для їх доступу до рівних можливостей на ринку праці.

 1. Стимулююча функція заробітної плати полягає:

а) в підтриманні прямого взаємозв’язку між величиною заробітку і досягнутим рівнем продуктивності праці;

б) у встановленні залежності розміру оплати праці від кількості і якості праці конкретного працівника;

в) у забезпеченні працівників та їх сімей певними житєвими благами в залежності від рівня продуктивності працівника.

4. Яке із визначень категорії „праця” є вірним:

а) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які використовуються нею в процесі виробництва;

б) цілеспрямована діяльність людини по виробництву матеріальних і духовних благ;

в) доцільна діяльність людини спрямована на виробництво матеріальних благ;

г) всі відповіді правильні.

5. Визначити норму виробітку за зміну, якщо основний час (То) – 6 хв, допоміжний час (Тдоп) – 3 хв, час на обслуговування робочого місця – 4% від оперативного часу, час на відпочинок - 5% від оперативного часу, підготовчо завершальний час (Тпз) -40 хв на зміну, тривалість зміни (Тзм) – 480 хв.

Критерії оцінювання знань

В основу оцінювання покладено принцип розподілу оцінювальних балів 50 на 50. Студент може отримати 50 балів за роботу в аудиторії, виконання індивідуальної роботи та за виконану модульну контрольну роботу. За виконання модульної контрольної роботи студент може отримати 10 балів, за домашню індивідуальну роботу – 15 балів. 25 балів, студент може отримати беручи участь в обговоренні питань на семінарських заняттях (сюди входять оцінки за відповіді, доповнення, підготовлені доповіді і повідомлення).

Екзаменаційне завдання може дати студенту 50 балів. Воно складається із одного відкритого запитання, 3 тестових запитань та однієї задачі. За логічну, структуровану відповідь на відкрите запитання студент може отримати до 10 балів, таку ж суму він отримує розв’язок ситуаційної вправи та задачі.

Рекомендована література:

 1. Закон України «Про зайнятість населення» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.

 2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.

 3. Закон України «Про оплату праці» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.

 4. Закон України «Про охорону праці». — К., 2000.

 5. Закон України "Про організації роботодавців" від 24 травня 2001 року.

 6. Закон України "Про підприємства в Україні"/ Закон України, том 1. - К.: Ін-т законодавства, 1996.-С.310-331.

 7. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності //Урядовий кур'єр.- 1999.- № 187.

 8. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Урядовий кур'єр. - 1998.

 9. Кодекс законів про працю України.

 10. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці,

1919-1956, Т.1,2.-Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. .І.

Нормування праці. - К.:ВІПОЛ, 1995.

 1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.

 2. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика й социология труда: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 1999.

 3. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — К.: «Знання-

Прес», 2000.

 1. Васильченко В. С., Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. — К., 2000.

 2. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової

економіки. — К.: Основа, 1995.

 1. Десслер Гарри. Управление персоналом. — М., 1997.

 2. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом:

Учебник. —М. 1998.

 1. 3авіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2000.

 2. Жуков В., Скуратівський В. Соціальне партнерство в Україні. Навч.

посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. -200 с.

 1. Жуков Л.И., Погосян Г.Р.Экономика труда. - М.:Экономика, 1991.

 2. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці,-

Краматорськ: Вид. Національного центру продуктивності, 1995.- 152 с. 23.Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення.

К: Фірма «Праця», 1997.

24.Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. — К.: КНЕУ,

1998.

25.Колот А.М. Проблеми становлення та розвитку соціально-трудових

відносин в Україні // Україна: аспекти праці. -2000. - №3.

26.Моніторинг соціальних процесів в Україні / За ред.: І.К.Бондар,

Г.В.Ярошенко, В.І.Науменко, Н.А.Соколенко.- К.: Знання, 1999.

27.Основи ринкової економіки/ За ред. В.М. Петюха - К.: Урожай, 1995. 28.Полякова И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. - М.:

Экономика, 1988.

29.Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. Спец вип.

Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. - К.:

КНЕУ, 2001.-628с.

30.Рофе А. Й., Збышко Б. Г., Ишин В. В. Рынок труда, занятость населення

экономика ресурсов для труда: Учебн. пособие / Под ред. А. Й. Рофе. —

М.: МИК, 1997.

31 .Слезингер Г. 3. Труд в условиях рыночной экономики. — М., 1996. 32.Современная экономика труда: Монография / Руководитель авторск. Кол-ва и научн. ред. В.В.Куликов. Институт труда Минтруда России (НИИ

труда). - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. - 660.

33.Соціальне партнерство на ринку праці України / Ю.М.Маршавін

(керівник авторського колективу), С.В.Бакуменко, В.М.Данюк,

О.С.Зінченко, А.М.Колот, Н.В.Мартиненко: Навчальний посібник.-К.,1998.-152с.

34.Соціальне партнерство / С.В.Бакуменко, І.Є.Левенець (керівники

авторського колективу): Навчальний посібник.- К., 1999.- 300 с. 35.Социально-экономические аспекты промышленной политики.

Социально-трудовые отношения в современных экономических

условиях: Сб. науч. тр. Т.2 / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Редкол.: Амоша А.И. (отв ред) и др. - Донецк, 2001. -

348с.

36.Українець С.Я. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток //

Україна: аспекти праці. 1999.- № 1.- С.35-41.

37.Экономика труда: Учебник / В.В.Адамчук, Ю.П.Кокин, Р.А.Яковлев. Под

ред. В.В.Адамчука.- М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.- 431 с.

38.Экономика труда й социально-трудовые отношения / Под ред.

Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой.- М.: Изд-во МГУ, 1996.- 623 с.

39.Экономика труда: Учебник / Под ред. проф. П.З.Шлендера, Ю.П.Кокина

М.: Юристъ, 2002. - 592 с.

40.Эрэнберг Р. Д., Смит Р. С. Современная экономика труда. — М.: Изд-во

Моск. ун-та, 1996

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]