Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новая метод.вказ.н,ф ¦ к.х.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.12.2018
Размер:
2.65 Mб
Скачать

43

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Таврійський державний агротехнологічний університет

КАФЕДРА „Загальне землеробство”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

“НЕОРГАНІЧНА, ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЇ”

для студентів 1 та 3т курсів спеціальності „Агрономія”

Мелітополь 2010

УДК 378.147

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентів з дисципліни “Неорганічна, фізична та колоїдна хімії” за кредитно-модульною системою навчання / Упорядники: Іванченко О.А., Коломоєць О.В., Колесніков М.О., Кулаєва М.В. / - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – 38 с.

Рецензент: доцент, кандидат сільськогосподарських наук Покопцева Л.А.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри протоколом № ____ від ___________________

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії факультету Агротехнологій та екології протоколом № ____ від ___________________

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................................4

Техніка безпеки......................................................................................................8

Розділ І. Неорганічна хімія................................

Лабораторна робота № 1. Класи неорганічних сполук..........................

Лабораторна робота № 2. Будова атома.................................................

Лабораторна робота № 3. Хімічний зв’язок та будова молекул.............................

Лабораторна робота № 4. Термохімія.......................................

Лабораторна робота № 5. Кінетика та швидкість хімічних реакцій....................

Лабораторна робота № 6. Періодична система та періодичний закон Д.І. Менделєєва

Лабораторна робота № 7. Властивості гідрогену та його сполук............................

Лабораторна робота № 8. Властивості лужних металів.....

Лабораторна робота № 9. Властивості лужноземельних металів...............................

Лабораторна робота № 10. Загальна характеристика р – елементів (ІІІ – А, ІV – А підгрупи)...............................

Лабораторна робота № 11. Загальна характеристика р – елементів (V – А підгрупа). Мінеральні добрива...........

Лабораторна робота № 12. Загальна характеристика р- елементів (VI – A, VII – A підгрупи).........................

Лабораторна робота № 13. Загальна характеристика d- елементів......................

Лабораторна робота № 14. Комплексні сполуки...................................................

Розділ ІІ. Фізична та колоїдна хімія...................

Лабораторна робота № 15. Фізична та колоїдна хімія, як наука. Агрегатний стан речовин...................................................

Лабораторна робота № 16. Розчини неелектролітів.............................................

Лабораторна робота № 17. Розчини електролітів

Лабораторна робота № 18. Розчини електролітів...............

Лабораторна робота № 19. Поверхневі явища та адсорбційні рівноваги

Лабораторна робота № 20. Дисперсні системи та їх класифікація

Лабораторна робота № 21. Дисперсні системи та їх класифікація

Лабораторна робота № 22. Мікрогетерогенні системи

Лабораторна робота № 23. Напівколоїди

Лабораторна робота № 24. Розчини високомолекулярних сполук

Список літератури..........................................................................................

ВСТУП

Метою курсу неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії є формування у студентів уявлень про загальні закономірності хімічних явищ і з хімічної, і з фізичної точки зору, ознайомлення з будовою неорганічних сполук, встановлення зв’язку їх будови з властивостями та реакційною здатністю, засвоєння основних методів та прийомів проведення хімічного експерименту, вивчити властивості дисперсних систем, а також явищ, що відбуваються на межі розподілу фаз.

П Р О Г Р А М А

Неорганічна хімія – це наука, що вивчає хімічні елементи, їх сполуки та властивості.

Фізична хімія – це наука, яка вивчає хімічні процеси і явища та встановлює загальні закономірності їх перебігу на основі фундаментальних методів фізики.

Колоїдна хімія – наука про отримання та властивості дисперсних систем, а також про явища, що відбуваються на між фазній поверхні.