Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольні роботи.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра “Економіка”

Методичні вказівки до вивчення курсу та написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Мікроекономіка”

(для студентів заочної форми навчання)

за напрямами підготовки:

6.030508 - фінанси і кредит;

6.030509 - облік і аудит

6.030601 - менеджмент

6.070101 - транспортні технології

КИЇВ НТУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра “Економіка”

Методичні вказівки до вивчення курсу та написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Мікроекономіка”

(для студентів заочної форми навчання)

за напрямами підготовки:

6.030508 - Фінанси і кредит;

6.030509 - облік і аудит

6.030601 - менеджмент

6.070101 - транспортні технології

Укладач: Гончарова Н.О.

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради НТУ

протокол №_____ від _________2008 р.

Перший проректор,

професор____________М.О. Білякович

КИЇВ НТУ

2008

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….4

1. Мета та завдання курсу. Міждисциплінарні зв‘язки………………………...4

2. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни «Мікроекономіка»……6

3. Зміст курсу «Мікроекономіка». Програма та методичні рекомендації до вивчення тем курсу……………………………………………………………….6

3.1. Тема 1: Мікроекономіка: предмет та методи дослідження………………..6

3.2. Тема 2: Основи аналізу попиту, пропозиції та їх взаємодії……………….8

3.3.Тема 3: Еластичність попиту і пропозиції. Практичне значення еластичності……………………………………………………………………...11

3.4. Тема 4: Теорія граничної корисності та поведінки споживача…………..14

3.5. Тема 5: Ординалістська теорія поведінки споживача…………………….16

3.6. Тема 6: Аналіз поведінки споживача………………………………………18

3.7. Тема 7: Теорія виробництва………………………………………………..20

3.8. Тема 8: Витрати виробництва. Мінімізація витрат виробником………...23

3.9. Тема 9: Фірма в різних ринкових структурах. Прибуток як головна мета функціонування фірми…………………………………………………………..26

3.10. Тема 10: Ринок досконалої конкуренції………………………………….28

3.11. Тема 11: Монопольний ринок…………………………………………….30

3.12. Тема 12: Монополістичний ринок та олігополія………………………..32

3.13. Тема 13: Попит на фактори виробництва, його похідний характер……34

3.14. Тема 14: Ринок праці і зарплата…………………………………………..37

3.15. Тема15: Ринок капіталів та природних ресурсів……………………….39

4. Контрольні роботи……………………………………………………………42

4.1. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт……………...42

4.2. Завдання до виконання контрольних робіт……………………………….44

5. Список умовних позначень………………………………………………….56

6. Рекомендована література……………………………………………………57

7. Запитання на залік…………………………………………………………….59

8. Запитання на іспит…………………………………………………………….60

Додатки…………………………………………………………………………...63

ВСТУП

Сучасний фахівець потребує знань основних правил, законів, закономірностей поведінки господарюючих суб’єктів в ринкових умовах, вмінь ефективно їх використовувати в своїй практичній діяльності. Саме мікроекономіка вивчає економічну поведінку та механізм прийняття рішень окремими господарюючими суб’єктами , мета яких реалізація своїх економічних інтересів.

Засвоєння основних положень мікроекономіки передбачає ретельну самостійну роботу студента, яка починається вже під час лекції по тій чи іншій темі, продовжується при ознайомленні та вивченні рекомендованої літератури; при виконанні контрольної роботи. Остання одночасно є важливим результатом самостійної роботи студента і формою контролю за нею. При дослідженні і побудові моделей поведінки господарюючих суб’єктів слід вміти використовувати не тільки вербальні моделі, а й графічні , алгебраїчні, табличні . Відповідні навички та вміння формуються у студентів і під час розв’язку типових задач з мікроекономіки .

. Методичні рекомендації розраховані надати допомогу студентам заочної форми навчання і зорієнтувати їх на основні напрямки самостійної роботи при вивченні курсу мікроекономіки; виконанні контрольних робіт . До складу рекомендацій входять програма курсу, коротка характеристика кожної теми, рекомендації по її вивченню , основні формули для розв,язання типових задач відповідно даної теми; список літератури (основної та додаткової), як перекладної, так і вітчизняної; основні умовні позначення (скорочення); завдання для контрольних робіт (теми рефератів та задачі) рекомендації до їх виконання; запитання до заліку та до екзамену (в залежності від форми підсумкового контролю передбаченої навчальним планом).

Курс можна вважати засвоєним, а контрольну роботу студентом виконаною та захищеною, якщо він володіє основними поняттями та термінами мікроекономіки, може розкрити ключові питання, вміє розв’язувати завдання, розуміє логіку курсу , пов’язує теоретичні аспекти мікроекономічних досліджень з реальною економічною практикою; вміє використовувати набуті знання у своєму повсякденному житті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.