Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет.рек., прз, 2008, денна.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
830.46 Кб
Скачать

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології

Кафедра кримінального процесу методичні рекомендації до практичних занять

З дисципліни Кримінальний процес

Напрямок підготовки Право

Спеціальність Правознавство 7.060.101

Спеціалізація Господарчо-правова

Форма навчання Денна

Харків 2008

Загальні методичні вказівки

Навчальна дисципліна “Кримінальний процес”, яка викладається студентам 3 курсу ННІ ПЕС ХНУВС, є однією з основних дисциплін, передбачених для обов’язкового вивчення при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах освіти України юридичного профілю.

Засвоєння студентами теоретичних засад кримінально-процесуального права і практики його застосування становить фундамент професійної підготовки працівників судових та правоохоронних органів, правозахисних установ, юрисконсультів організацій та підприємств і є невід’ємною умовою для їх подальшої успішної діяльності, як юристів.

Навчальна дисципліна має предметом вивчення передбачений законом порядок провадження у кримінальних справах. Передбачає опанування певним інструментарієм науки кримінального процесу, вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її категорій та зв’язку науки кримінальний процес з іншими галузями права, принципів кримінально-процесуальної діяльності і правового статусу її суб’єктів, порядку порушення та розслідування кримінальних справ, порядку провадження справ у суді першої інстанції, порядку перегляду вироків, постанов та ухвал суду, порядку розгляду питань, що виникають при виконанні вироків.

«Кримінальний процес» як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки кримінального процесу, кримінально-процесуального права і практики його застосування судами, прокуратурою, органами дізнання, слідчими, адвокатами.

Метою викладання кримінального процесу є розкриття його значення в забезпеченні захисту особи, її прав і свобод, власності, а також прав підприємств, установ і організацій від злочинних посягань і тим самим в зміцненні законності і правопорядку, охороні інтересів держави і суспільства.

Курс кримінального процесу України поділяється на дві частини: загальну і особливу.

У загальній частині розглядаються основні вихідні положення: походження, призначення та історичні форми кримінального процесу України, правовий статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, теорія доказів, заходи кримінально-процесуального примусу, строки та судові витрати.

На основі цих фундаментальних положень в особливій частині курсу вивчається рух кримінальної справи по всіх стадіях кримінального процесу: починаючи з порушення кримінальної справи і закінчуючи стадією перегляду рішень в порядку виключного провадження; особливості провадження з окремих категорій кримінальних справ про злочини та суспільно небезпечні діяння; міжнародно-правові і порівняльно-правові аспекти кримінального судочинства.

Викладання курсу кримінальний процес здійснюється на основі лекцій, шляхом проведення практичних занять з використанням колоквіумів, ділових ігор тощо.

Контроль за вивченням студентами дисципліни здійснюється шляхом:

  • опитування студентів на практичних заняттях;

  • вирішення ними та обговорення конкретних задач за вивченою темою;

  • проведення контрольних робіт з окремих тем;

  • проведення тестування;

  • проведення заліків та іспитів.