Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аграрное.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
602.11 Кб
Скачать

19.09.1991 Р. //Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. –

Ст.682.

Про колективне сільськогосподарське підприємство: За-

кон України від 14.02.1992 р. //Там же. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

Про фермерське господарство: Закон України від

19.06.2003 Р. // Голос України. – 2003. – 29 лип.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України

від 17.07.1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. –

393. – Ст.261.

Статут аграрної біржі, затверджений постановою Кабі-

нету Міністрів України 26.12.2005 р. // Офіц. вісн. України. –

2005. – № 48. – Ст. 2400.

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування

аграрного сектору економіки: Указ Президента України від

03.12.1999 Р. // Офіц. Вісн. України. – 1999. – № 49. – Ст. 2400.

Кооперативне право: Підруч. /За ред. В.І.Семчика. – К.:

Ін Юре, 1998.

Федорович В. Регулювання, створення, реорганізація __________та

припинення сільськогосподарських кооперативів: правові пи-

тання// Право України. – 1998. – № 2. – С.53.

32

Титова Н. Права членів сільськогосподарських коопе-

ративів і тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечен-

ня//Там же. – 2000. – № 2. – С.25. Положення про порядок

професійного відбору з питань створення фермерських госпо-

дарств: Наказ Міністерства аграрної політики України від

17.12.2003 р.

Положення про порядок професійного відбору з питань

створення фермерських господарств: Наказ Міністерства аграр-

ної політики України від 17.12.2003 р.

Т е м а 5. Державно-правове регулювання сільського гос-

подарства в Україні

П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Поняття, сутність і принципи державного регулю-

вання сільського господарства в Україні.

2. Форми і методи державно-правового регулювання

сільського господарства.

3. Система і компетенція органів, що здійснюють дер-

жавне регулювання сільським господарством.

4. Основні напрямки державної підтримки сільськогос-

подарських товаровиробників.

5. Правове регулювання оподаткування у сільському

господарстві.

Завдання

1. Голова фермерського господарства “Польове” звер-

нувся до юридичної консультації за роз’ясненням, який пода-

ток він має сплатити за землю, що перебуває у його власності і

користуванні на праві оренди.

Підготуйте відповідь. Якими нормативними актами

слід керуватися у даному випадку?

2. При перевірці стану продуктивності тваринництва у

сільськогосподарському кооперативі “Корівка” управління аг-

ропромислового розвитку обласної державної адміністрації ви-

явило грубі порушення ветеринарно-санітарних правил щодо

профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин. У

33

зв’язку з цим були прийняті рішення: 1) правлінню кооперати-

ву звільнити з посади головного зоотехніка Сидоренка; 2) ре-

комендувати загальним зборам членів кооперативу розглянути

питання про звільнення з посади голови кооперативу Ларіна до

закінчення строку його повноважень; 3) стягнути штраф у роз-

мірі п’_______яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з

кооперативу у дохід держави.

Дайте письмовий висновок щодо прийнятих рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.