Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аграрное.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
602.11 Кб
Скачать

6. Поточний (модульний) контроль

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу “Аграрне право”

Курс

Напрям,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчального курсу

(структура залікового

кредиту)

Кількість кредитів

ECTS: 2,8

Модулів_____: 3

Змістових

модулів: 3

Загальна кількість

годин: 108

6.0601

Право”

7.06001

Спеціаліст”

Обов’язкова:

Модуль I

Лекції: 42

Практичні заняття: 22

Модуль ІI

Індивідуальна робота: 28

Модуль III

Самостійна робота: 16

Вид контролю: поточний

модульний контроль; кон-

трольні роботи; іспит.

89

7. Організація поточного модульного

КОНТРОЛЮ

Знання студентів з навчального курсу “Аграрне право”

оцінюються на основі результатів поточного модульного конт-

ролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів

при ПМК є рівень засвоєння ними відповідних частин навчальної

програми.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та опанування

навчального матеріалу відповідно до змістового модуля, здат-

ності осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми,

умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професій-

них завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань сту-

дентів з аграрного права є:

успішність на практичних заняттях;

виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем

наприкінці вивчення кожного змістового модуля.

Критеріями оцінювання поточного модульного контро-

лю є:

успішність на практичних заняттях (відвідування від-

повідних форм навчального процесу, рівень знань за результа-

том практичних занять, самостійне опрацювання тем у цілому

чи окремих питань) – від 0 до 8 балів;

оцінка за модульну контрольну роботу – від 0 до 4 балів.

Виконання модульних контрольних завдань проводить-

ся у формі тестування.

Перелік тестів, питань і завдань, порядок і час їх скла-

дання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і дово-

дяться до відома студентів на початку навчального року, що

передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється

під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК при вивченні курсу

Аграрне право” складає 36 балів. Кожен модуль (І–ІІІ) оціню-

ється у 12 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до

відомості обліку поточної успішності та є основою для встано-

90

влення рівня загальної успішності студента і враховуються при

визначенні балів за підсумковий контроль знань.

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин

студенти мають право за дозволом декана відповідного факу-

льтету скласти їх до наступного ПМК. Час та порядок складан-

ня визначається деканом відповідного факультету і кафедрою.

91

8. Індивідуальна робота студентів

Відповідно до “Положення про організацію навчального

процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” ін-

дивідуальна робота студентів з курсу “Аграрне право” передба-

чає засвоєння та підготовку такого навчального матеріалу:

анотації з прочитаної додаткової літератури з курсу,

бібліографічний опис тощо;

реферат за вузькоспеціальною проблематикою;

складання термінологічних словників;

складання тематичних кросвордів;

участь у роботі студентського наукового гуртка;

підготовка й опублікування наукової статті, тез нау-

кової доповіді на конференції та участь у конференції.

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за

погодженням з кафедрою на початку навчального року. Орга-

нізацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної

роботи студентів здійснює керівник, який закріплюється кафед-

рою за студентською навчальною групою. За індивідуальну

роботу по засвоєнню навчального матеріалу з курсу “Аграрне

право” студент може отримати 14 балів.

Індивідуальна робота подається для перевірки та оці-

нювання за 15 днів до початку екзаменаційної сесії.

Розподіл балів за курсом “Аграрне право”

ЗМ – зміс-

товий мо-

дуль

Модуль І

(поточне

тестування)

Модуль ІІ

(індиві-

дуальна

робота)

Підсум-

ковий

іспит

Сума

ЗМ І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ

12 12 12

14 50 100

92

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.