Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Тема 15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного

управління в Україні

Характеристика економічної ситуації в Україні.

Застосування досвіду закордонних компаній при здійсненні стратегічного планування підприємствами України.

Джерела інформації при здійсненні стратегічного управління для українських підприємств.

Позитивний досвід провідних підприємств України при реалізації обраних стратегій діяльності.

Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні. Стратегічні програми уряду.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

2. Методичні рекомендації до СамостійнОї роботИ

Самостійна робота студентів призначена для більш повного засвоєння викладеного на лекційних та опрацьованого на семінарських та практичних заняттях матеріалу. Самостійна робота проводиться під керівництвом викладача згідно наведеного у методичних рекомендаціях плану. Регламент (час) на виконання самостійної роботи встановлюється навчальним планом і робочою програмою дисципліни «Стратегія підприємства». Режим і тривалість роботи над програмним матеріалом обирає сам студент у залежності від своїх здібностей і конкретних умов, що вимагають від нього не тільки розумової, але й організаційної самостійності.

Основними цілями самостійної роботи є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.

Самостійна робота має включати:

  • роботу з першоджерелами (підручниками, конспектом лекцій тощо);

  • опрацювання матеріалу, викладеного в додатковій літературі згідно запропонованого у методичних рекомендаціях або складеного власноруч плану;

  • ведення конспекту додаткового матеріалу;

  • складання графіків, схем, пояснюючих алгоритмів, згідно теми;

  • складання плану відповідей на запропоновані запитання;

  • підготовка відповідей до ПМК.

Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому поточному (модульному) та підсумковому семестровому контролю (на іспиті).

Модуль 1. Розробка та впровадження стратегії підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти стратегії підприємства

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про поняття стратегії, історичні етапи підходів до поглядів на майбутнє та еволюцію підходів до стратегічного управління.

План вивчення теми

 1. Визначення поняття стратегія підприємства.

 2. Взаємозв’язок стратегічного управління і інших видів управління підприємством.

 3. Історичні підходи до поглядів на майбутнє та стратегічне управління.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на різноманітність підходів до визначення стратегії різними економістами та економічними школами (Друкер, Портер, Ансофф тощо). Також слід визначитися з місцем стратегічного управління в системі інших видів управління та дослідити взаємозв’язок стратегічного планування і стратегічного управління. Необхідно дати характеристику еволюції поглядів на майбутнє та еволюцію підходів до стратегічного управління.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняттю “стратегія підприємства”.

 2. В чому полягає взаємозв’язок стратегічного управління і інших видів управління підприємством?

 3. Як історичні підходи до поглядів на майбутнє впливали на погляди на управління взагалі і стратегічне управління зокрема?

Бібліографічний список до теми

1, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 27, 30, 31, 34, 36

Тема 2. Стратегічний контекст підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про класифікацію стратегій підприємства та алгоритм процесу стратегічного управління.

План вивчення теми

 1. Стратегічне бачення в управлінні підприємством.

 1. Процес та етапи стратегічного управління підприємством.

 1. Класифікація стратегій підприємства.

 2. Методи формування стратегічного бачення підприємства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розгляд теми слід починати з розгляду процесу стратегічного управління та його основних етапів. Також слід розглянути алгоритм процесу стратегічного управління та його основні складники (аналіз макро- та мікро середовища, SWOT-аналіз, розробка місії та стратегічних цілей підприємства, формування банку стратегій, формування альтернативних стратегій, оптимізація вибору стратегії, оцінка і контроль реалізації стратегії).

Далі слід звернути увагу на класифікаційні признаки для визначення різних видів стратегій. Необхідно засвоїти, що стратегія напряму пов’язана з багатьма чинниками (життєвим циклом підприємства, ієрархічними рівнями управління, позицією підприємства на ринку тощо).

Необхідно засвоїти, що методи прогнозування тісно пов’язані з стратегічним управлінням підприємством. Також потрібно визначитися з механізмом здійснення методів експертних оцінок, методів сценарію майбутнього.