Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Передмова

Функціонування підприємства без бачення майбутнього та без чіткої мети розвитку фактично неможливе. Формування і реалізація стратегії підприємства є необхідним інструментом забезпечення його довгострокової ефективності і конкурентноздатності. Тому вивчення дисципліни «Стратегія підприємства» є одним з основних етапів підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка підприємства».

Метою створення посібника з дисципліни «Стратегія підприємства» є розкриття основних положень курсу, надання студентам і викладачам допоміжного інструменту у вивченні дисципліни; формування навчального комплексу, який розкриває зміст дисципліни, надає рекомендації щодо оволодіння курсом, надає матеріал для опрацювання теоретичних та практичних основ курсу під час практичних занять, а також методику самостійного опрацювання положень дисципліни.

Вивчення дисципліни «Стратегія підприємства» передбачено навчальним планом підготовки бакалаврів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Метою дисципліни є надання знань про теоретичні засади, методи та інструменти розробки стратегій сучасного підприємства.

Предметом вивчення дисципліни є методологія формування стратегій підприємства.

Завдання дисципліни полягає у: набутті навичок стратегічного мислення, вивченні методології розробки стратегій, практичному застосуванні методів стратегічного аналізу, обґрунтуванні альтернатив розвитку та реалізації стратегій підприємств в сучасних умовах господарювання.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення дисципліни «Стратегія підприємства».

Інструментальні компетенції:

 • здатність застосовувати теоретичні знання щодо розробки стратегії на підприємстві;

 • здатність до набуття навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни;

 • здатність проводити вибір між різноманітними стратегічними альтернативами;

 • здатність до оволодіння навичками аналітичного обґрунтування розв’язання стратегічних проблем;

 • здатність отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел;

 • здатність приймати та контролювати виконання управлінських рішень з питань стратегії підприємства.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність формувати дієві проектні групи з питань розробки та оцінки економічної ефективності альтернативних варіантів стратегічного розвитку;

 • здатність формувати систему підтримки реалізації стратегії у трудового колективу;

 • здатність до ведення переговорів зі створення об’єднань, асоціацій, спільних підприємств та щодо інших форм ділової співпраці;

 • формування навичок врахування корпоративної соціальної відповідальності в процесі розробки та реалізації стратегій підприємства.

Системні компетенції:

 • здатність до комплексної розробки стратегії підприємства, виходячи з наявної економічної ситуації;

 • розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань стратегії та їх творчого використання у практичній діяльності;

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєнні знання зі стратегії підприємства;

 • формування лідерських якостей при використанні головного стратегічного підходу до розробки стратегій підприємств.

Навчально-методичний посібник включає наступні блоки: тематичний план, зміст дисципліни «Стратегія підприємства», методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи, питання до підсумкового контролю та список рекомендованої літератури.

Посібник може бути використаний студентами та викладачами під час проведення занять з даної дисципліни.