Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Стратегія підприємства

Ісхаков Євгеній Шамілійович

ББК 65.290-2

І-91

Стратегія підприємства: навчально-методичний посібник для денної форми навчання, за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 8.0305401 "Економіка підприємства" –Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011 ‑ 68 с.

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни «Стратегія підприємства» складений відповідно до програми навчальної дисципліни. Мета даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни.

Склад і зміст завдань відповідає програмі курсу. Зміст тестів і виробничих ситуацій відповідає сучасним економічним умовам.

Посібник містить методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, самостійної роботи, індивідуальних завдань, підсумковий контроль, а також список рекомендованої літератури.

Підписано до друку _____________ Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 5,3 Тираж Замовлення № __________

__________________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

72