Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Збірка завдань Ден. ІІ курс. 2013.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Домашнє завдання 31

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах, перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 32

Виконай вправу 1 у підручнику[Л1] наcтор.198. Дуже корисн для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 69-70

Загальне обговорення тем семестру. Усні відповіді студентів.

Підсумки лексико - граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру. Виступи студентів за пройденими темами .

Тексти 10-16

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 • зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою мовою на теми семестру із використанням граматичного матеріалу семестру,і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 • усвідомити чи ефективно ви досі самостійно працювали за текстами на теми семестру .

 • подумати,які труднощі зустріли із відпрацювання вимови наближеної до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстами на теми семестру. Які труднощі ще належить подолати?

 • узагальнити, чи зрозуміли ви як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

 • відчути,як пов’язуються власні думки із знанням із німецької граматики, які відпрацьовувалися протягом семестру.

 • підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням ніяковості говорити перед людьми іноземною мовою.

 • осмислити,наскільки ви збагатилися знаннями про німецьку культуру, працюючи за темами семестру.

 • спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру із використанням відповідного граматичного матеріалу.

 • пересвідчитися,чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?

V. Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Dreyer Schmitt. Совершенствуем знания немецкого языка. – К.: Методика, 1999.

 2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К: Логос, 2000

 3. Renate Wagner. Grammatiktraining. Mittelstufe. – К.: Методика 1998.

 4. Wolfgan Höhler. Herbert Gölz. Manfred Heibel. Bassermann Ratgeber Erfolgreiche Kaufmanns Praxis – Falken – Verlag GmbH, 1999.

 5. Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык для студентов-экономистов.- М.: 2002.

 6. Dr. Arno Kapler, Stefan Reichart Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/M, 1999.

 7. Зеленин К.И. Деловые Контакты: Мн.:Выш. Шк., 1994.

 8. Dr. Helmut Hanz Hoffmann. Geschäftsdeutsch.- Berlin- Heidelberg, 1996.

 9. H. Weber, F. Weber Deutsche Wirtschaftssprache für Russen,2002.

 10. Heinz Werner Göbel, Kurt Morawa . Grundwissen Wirtschaft: Cornlesen Verlag Scriptor CmbH & Co. KG. Berlin ,2007

 11. Jörn Altmann Wirtschaftspolitik: Lucius & Lucius, Stuttgart, 2007.

11.Günter Ashauer Grundwissen Wirtschaft : Verlag GmbH,Stuttgart,2003.

Додаткова література

 1. Зав’ялова В.М., Іл’їна Л.В. Практичний курс німецької мови. – М.: Черо, 1996.

 2. Попов А.А. Немецкий язык для всех. – М.: Лист, 1999.

 3. Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан, 2004.

 4. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Книга для читання з німецької мови. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан, 2004.

 5. Heidermann W. Тренировочное упражнение по граматике немецкого языка. – К.: Методика, 1999.

Навчально - методичне видання

Автори - укладачі

Миронова Тетяна Юріївна

Давидова Марина Клавдіївна

М64

Д13

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (німецька мова) (нормативний курс)»:

Збірка завдань та роздаткових карток для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 100 с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення німецької мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (німецька) мова» на ІІ етапі навчання.

ББК 81.2 Нім

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

1 Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

102