Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль І. Політологія

Змістовий модуль 1. Історія і теорія політичної науки

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Тема 2. Історія світової політичної думки

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

Тема 4. Сучасні політичні течії

Змістовий модуль 2. Влада і суспільство. Політична система та її інститути

Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

Тема 6. Політична система суспільства, її інститути

Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем

Змістовий модуль 3. Суспільна і етнонаціональна політика. Політичні еліти

Тема 8. Економічна і соціальна політика

Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини

Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство

Змістовий модуль 4. Людина і політика

Тема 11. Політична культура і соціалізація

Тема 12. Політична свідомість і ідеологія

Тема 13. Світовий політичний процес

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: ПМК

1.2. Зміст навчальної дисципліни «політологія» Модуль і. Політологія

Змістовий модуль 1. Історія і теорія політичної науки

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Політика як суспільне явище. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет вивчення політології. Її взаємодія з іншими науками. Методи, функції, категорії політології. Формування і розвиток політології в сучасній Україні.

Тема 2. Історія світової політичної думки

Політичні вчення Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Арістотель про політику, державу, політичну справедливість. Політична думка часів Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсілій Падуанський). Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки (Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла). Політична думка епохи Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін). Політична думка епохи Просвітництва (Ф. Бекон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо). Політичні погляди представників німецької класичної філософії (І. Кант, Г.Ф.Гегель). Політичні погляди К. Маркса і Ф. Енгельса. Політичні погляди середини ХIХ кінця ХХ ст. (О. Конт, В. Парето, Р. Міхельс, М. Вебер, К. Каутський, К. Поппер, З. Бзежинський, О. Тоффлер).

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

Політична думка Київської Русі. Політична думка в Україні ХІV-ХVІІ ст. Українська полемічна література (Г. Смотрицький, Х. Філарет, І Вишенський). Ідеї волі і демократії у політичному житті козацтва. Конституція П. Орлика як втілення української державницької ідеї. Києво-Могилянська академія як осередок культури і освіти на Україні, центр основних політичних сил у боротьбі за національну незалежність (П. Могила, С. Яворський, Ф. Прокопович). Політичні ідеї українських просвітників (С. Десницький, В. Каразін, Я. Козельський). Ідеї свободи та державності в українській суспільно-політичній думці ХІХ ст. (Кирило-Мефодіївське братство, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський). Політична наука в Україні у ХХ ст. (В. Липинський, Д. Донцов, М. Хвильовий, В. Винниченко). Політична думка сучасної України.