Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Теми для підготовки доповідей

 1. Охарактеризуйте суть, структуру та типологію політичного процесу.

 2. Чим відрізняються політичні реформи від революції?

 3. Проаналізуйте основні напрямки зовнішньої політики України.

 4. Назвіть основні особливості сучасного світового політичного процесу.

 5. Система, прийняття політичних рішень в Україні.

 6. Політичний процес в Україні на сучасному етапі.

 7. Конфлікт як фактор стабільності суспільства (на прикладі теорії конфлікту Р. Дарендорфа).

 8. Прогнозування етнополітичних конфліктів.

 9. Криза політичної участі та способи і шляхи його подолання.

 10. Політичні передумови, генезис та сутність міжнаціональних конфліктів.

 11. Місце і роль України у сучасній геополітичній картині світу.

Бібліографічний список

Основна література: (I: 1-20).

Додаткова література: (ІІ: 1-2); (ІІІ: 1-10); (IV: 3; 39; 40).

4. МетодичНі рекомендаЦії до виконання індивідуальних завданнь

Індивідуальні завдання, є однією з форм навчання у вищій школі, що мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучитися кілька студентів, у тому числі студенти, які навчаються на різних спеціальностях.

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці.

Завдання, які пропонуються студентам, направлені на розвиток репродуктивних, пізнавально-практичних, творчих, дослідницьких здібностей студентів.

Індивідуальна робота студентів, що включається в навчальний процес, з дисципліни «Політологія» передбачає виконання презентації, доповіді або реферату.

Презентація – це слайд-шоу на визначену тему, яка включає огляд відповідних літературних джерел. Презентації, що виконуються студентами, мають носити не інформаційний, а творчий характер. В них повинні відображатися точки зору різних авторів з того чи іншого питання, а також висновки студента щодо теоретичного обґрунтування поглядів авторів на проблему. Презентація повинна яскравий, ілюстрований вигляд. Ілюстрації повинні відображати та підкреслювати характер інформації, а не суперечити їй, або бути сторонньою. На першому слайді вказується тема, п.і.п. виконавця та викладача дисципліни, його посада та науковий ступінь. На другому – план роботи. На останньому слайді обов’язково має бути перелік використаної літератури.

Перелік індивідуальних завдань

 1. Ознайомтесь із деякими визначеннями політики, проаналізуйте їх, виберіть з вашої точки зору найоптимальніше. Аргументуйте свій вибір.

 • «Політика – означає суспільну діяльність, яка пов’язана передусім з участю в отриманні та реалізації влади в державі.» (Ф.М.Кирилюк)

 • «Політика – організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб.» (Політологічний енциклопедичний словник)

 • «Політика – сукупність заходів та інституцій, з допомогою яких відбувається управління суспільними справами, задоволення окремих, корпоративних, групових інтересів, здійснюється узгодження окремих частин структурованого суспільства, координування інтересів різних соціальних груп, переважне задоволення інтересів панівних верств (через подання їх як загальних) та дійсне задоволення загальних інтересів.» (С.Г.Рябов)

 • «Політика – це діяльність осіб, мікро- і макрогруп та інститутів для отримання, реалізації влади: це система відносин у суспільстві для урегулювання нормованої ієрархії підпорядкування.» (Б.Л.Кухта)

 • К.Поппер, характеризуючи політичну програму Платона ствержує, що цю програму можна з повним правом охарактеризувати як тоталітарну. Ознайомившись з працями Платона, спростуйте, або підтвердіть дану точку зору.

 • Охарактеризуйте спільні риси та відмінності ідеї «змішаної форми держави» Арістотеля і Цицерона.

 • Порівняйте підходи Н.Макіавеллі та І.Канта до вирішення проблеми співвідношення моралі та політики.

 • Порівняйте ідеї розвитку української державності представників націонал – комунізму (М.Хвильовий, О.Шумський, М.Скрипник) та сучасних українських «лівих» партій.

 • Визначте тип політичної системи сучасної України на основі різних критеріїв.

 • Назвіть творців концепції громадянського суспільства. Проаналізуйте зміну уявлень про громадянське суспільство в процесі історичного розвитку. Виявіть перспективи та труднощі його формування в Україні.

 • Розрийте ознаки тоталітарного та демократичного політичних режимів. Виявіть ознаки, які притаманні політичному режиму сучасної України.

 • Проаналізуйте сутність основних теорій соціальної стратифікації. На базі однієї з них змоделюйте структуру сучасного українського суспільства.

 • Проаналізуйте особливості формування української політичної еліти в різні історичні періоди.

 • Визначте головні критерії типології політичного лідерства. На основі одного з критеріїв виявіть типи політичних лідерів у сучасній Україні.

 • Розкрийте суть та чинники, етапи виникнення та розвитку масових суспільних рухів, які мали місце в історії України.

 • Що таке виборчі технології? Покажіть особливості їх застосування в Україні.

 • Як Ви розумієте термін «чисті» і «брудні» технології? Наведіть приклади їх застосування.

 • Якими Ви бачите майбутнє націй в контексті глобалізаційних процесів?

 • Часто говориться про необхідність «розробки, втілення, визначення» української національної ідеї. Проаналізуйте в цьому контексті наступні твердження і висловіть і висловіть свої застереження: вислів «національна (українська) ідея» спонукає до балаканини, до глибокодумних мудрувань та блукань нашої уяви (якщо його застосовують як підставовий, а не допоміжний засіб). Отож, замість того, щоб сперечатися щодо змісту «національної ідеї» та пропонувати все нові її тлумачення, краще обговорити конкретні шляхи й засоби самоутвердження нації. (В.Лісовий)

 • Проаналізуйте різні підходи до типології політичної культури. Виявіть критерії визначення типу політичної культури. Спробуйте визначити тип політичної культури українців.

 • Проаналізуйте особливості розвитку міжнародних відносин доктрин і концепції сучасності.

 • Характеристика основних геополітичних доктрин і концепції сучасності.

 • Порівняйте політичні інтеграційні процеси в Античності, Середньовіччі та сучасні.

 • Порівняльний аналіз вчення про державу Т.Гоббса і Дж.Локка.

 • Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Особливості партійної та виборчої системи України.

 • Використовуючи Конституції держав чи інші джерела, порівняйте інститути президентської влади США і України.

 • Відомий політик У.Черчіль зазначив: «Демократія – найгірша форма правління, якщо не враховувати всіх інших». Чому демократія вважається кращою в порівнянні з іншими режимами. Назвіть і охарактеризуйте переваги і недоліки демократії.

 • Порівняйте політичні режими: демократичний і тоталітарний. Наведіть приклади.

 • Особливості політичної культури України.

 • Особливості формування партійної системи України.

 • Особливості менталітету українського суспільства.

 • Українська еліта і контреліта та їх роль в політичній боротьбі.

 • Політична опозиція як атрибут демократії.

 • Сучасний стан політичної боротьби влади та опозиції в Україні.

 • Популізм як метод політичної боротьби.

 • Особливості політичної культури сучасної української молоді.

 • Порівняльна характеристика політичного устрою держав: Росія і Україна.

 • Переваги та недоліки мажоритарної та пропорційної системи виборів в Україні.

 • Проаналізуйте загальне та відміності громадянського суспільства та правові держави?

 • Проаналізуйте західні концепції соціальної політики.

 • Соціальна держава: ідейно – теоретичні джерела та сітність.