Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

Аналіз структури пасива підприємства.

Аналіз структури пасива баланса дозволяє визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, спрямовані на формування майна підприємства. Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені.

Відповідно даним таблиці 2.1 на початок 2011 року в структурі пасива підприємства довгострокові зобов'язання мають невелику долю, і складають 5,27%. У 2012 році вони зростають до 13,74%. У 2013 зменьшуються до 5,41%

Поточні зобов'язання складають 34,68% напочатку 2011 року, потім зменшуються до позначки 21,68% у 2012. Надалі знов зростають, і складають вже 23,71 % у 2013 році. Це добре, тому що якщо кошти підприємства в основному створені за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким. З капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їх поверненням і на залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів. 

Власний капітал має найбільшу питому вагу в структурі підприємства, та з кожним роком росте, у 2011 році він складав 49,63% пасиву, а на початок 2013 власний капітал має 63,82% питомої ваги пасиву підприємства. Необхідність у власному капіталі обумовлена ​​вимогами самофінансування підприємства. Статутний капітал - основа самостійності і незалежності підприємства.

Аналіз структури власного капітала показує, що статутний капітал підприємства постійно залишається незмінним і дорівнює 10297 протягом всього періоду.

Нерозподілений прибуток в 2011 році становлює 26 грн. У 2012 році має від’ємне значення -2335, це означає що на підприємстві був непокритий збиток. Але вже на початок 2013 року підприємство має 21911 тис. грн.. нерозподіленого прибутку. Нерозподілений прибуток - капітал, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати частини прибутку у вигляді дивідендів засновникам (акціонерам). За рахунок нерозподіленого прибутку створюється резервний капітал.

В цілому, власний капітал підприємства має тенденцію росту. Цей ріст обумовлено збільшенням в 2012 році іншого додаткового капіталу, також збільшенням нерозподіленого прибутку у 2013 році.

Таблиця 2.1. Структура активів підприємства за 2011 – 2013рр.

Актив, тис. грн

Код рядка

На

початок 2011 року

На

початок 2012 року

На

початок 2013 року

Питома вага, %

На початок 2011року

На початок 2012року

На початок 2013року

Необоротні активи

80

44217,0

79783,0

76115,0

70,97

82,5

78,16

Оборотні активи

260

17932,0

16755,0

21265,0

28,78

17,33

21,84

Витрати майбутніх періодів

270

152,0

111,0

0

0,25

0,17

0

Баланс

280

62301,0

96649,0

97380,0

100,00

100,00

100,00

Таблиця 2.2 Динаміка зміни структури активів підприємства за 2011 – 2013рр.

Питома вага в Активі,%

На

початок 2011 року

На

початок 2012 року

Динаміка змін

На

початок 2013року

Динаміка змін

абсолютна

Відносна, %

абсолютна

Відносна, %

Необоротные активы

70,97

82,5

11,53

16,24

78,16

-4,34

-5,26

Оборотные активы

28,78

17,33

-11,45

-39,78

21,84

4,51

26,02

Затраты будущих периодов

0,25

0,17

-0,08

-32

0

-0,17

-100

Таблиця 2.3 Структура необоротних активів підприємства за 2011 – 2013рр.

Актив, тис. грн.

Код рядка

На початок 2011 року

На початок 2012року

На початок 2013року

Питома вага, %

На початок 2011 року

На початок 2012року

На початок 2013року

  1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

10

7,0

3,0

73,0

0,015

0,003

0,095

Первісна вартість

11

32,0

32,0

74,0

0,072

0,04

0,097

накопичена амортизація

12

-25,0

-12,0

-1,0

-0,056

-0,015

-0,001

Незавершене будівництво

20

679,0

664,0

0,0

1.53

0,83

0

Основні засоби:

 

Залишкова вартість

30

43390,0

78942,0

74504,0

98,12

98,94

97,88

Первісна вартість

31

38361,8

172087,0

170528,0

86,75

215,69

224,03

знос

32

-8443,0

-93145,0

-96024,0

-19,09

-116,74

-0,15

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40 

141

174

141

0,31

0,21

0,18

інші фінансові інвестиції

45

0

0

0

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

1388,7

2037,0

0

1,74

2,67

Інші необоротні активи

70

0

0

-640

0

0

-0,84

Усьогзапо розділом 1

80

44217,0

79783,0

76115,0

100,00

100,00

100,00

Таблиця 2.4 Динаміка зміни структури нематеріальних активів підприємства за 2011 – 2013рр.

Питома вага в Нематеріальному активі,%

На початок 2011 року

На початок 2012 року

Динаміка змін

На початок 2013року

Динаміка змін

абсолютна

Відносна, %

абсолютна

Відносна, %

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

0,015

0,003

-0,012

-80

0,095

0,092

3066,6

Первісна вартість

0,072

0,04

-0,032

-44,4

0,097

0,057

142,5

накопичена амортизація

-0,056

-0,015

0,041

73,21

-0,001

0,014

93,3

Незавершене будівництво

1.53

0,83

-0,7

-45,75

0

-0,83

-100

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

98,12

98,94

0,82

0,83

97,88

-1,06

-1,07

Первісна вартість

86,75

215,69

128,94

148,63

224,03

8,34

3,86

знос

-19,09

-116,74

-97,65

511,52

-0,15

116,59

99,87

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0,31

0,21

-0,1

-32,25

0,18

-0,03

-14,28

інші фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові активи

0

1,74

1,74

100

2,67

0,93

53,44

Інші необоротні активи

0

0

-

-

-0,84

-0,84

-100

Таблиця 2.5 Структура оборотних активів підприємства за 2011 – 2013рр.

Актив, тис. грн.

 Код

рядка

На

початок 2011 року

На

початок 2012року

На

початок

2013року

Питома вага, %

На початок 2011 року

На початок 2012року

На початок

2013року

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

3899,0

4161,0

7450,0

21.74

24.83

35,03

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

0

0

0

0

незавершене виробництво

120

2113

1690

4765

11.78

10,08

22,4

готова продукція

130

1335

522

230

7.44

3,11

1,08

товари

140

1023,0

1115,0

516,0

5.70

6,65

2,42

Векселі одержані

150

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

6727,0

7544,0

5552,0

37.51

45,02

26,1

первісна вартість

161

6781,0

7608,0

5894,0

37.81

45,40

27,71

резерв сумнівних боргів

162

-54

-64,0

-342,0

-0.3

-0,38

-1,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

з бюджетом

170

186,0

0,0

304,0

1.03

0,00

1,42

за виданими авансами

180

684,0

766,0

2238,0

3.81

4,57

10,52

з нарахованих доходів

190

0

0,0

0,0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0,0

0,0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

736,0

101,0

59,0

4.1

0,6

0,27

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

198,0

461,0

151,0

1.1

2,75

0,71

в іноземній валюті

240

357

10,0

0,0

1.99

0,05

0

Інші оборотні активи

250

674,0

385,0

0,0

3.75

2,29

0

Усього за розділом II

260

17932,0

16755,0

21265,0

100,00

100,00

100,00

Таблиця 2.6 Динаміка зміни структури оборотних активів підприємства за 2011 – 2013рр.

Питома вага

в Оборотному

активі,%

На

початок 2011 року

На

початок

2012 року

Динаміка змін

На

початок 2013 року

Динаміка змін

абсолютна

Відносна, %

абсолютна

Відносна, %

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

21.74

24.83

3.09

14,21

35,03

10,2

41,07

тварини на вирощуванні та відгодівлі

0

0

0

0

0

0

0

незавершене виробництво

11.78

10,08

-1.7

14,43

22,4

12,32

122,22

готова продукція

7.44

3,11

-4,33

58,19

1,08

-2,03

65,27

товари

5.70

6,65

0,95

16,66

2,42

-4,23

63,60

Векселі одержані

0

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

37.51

45,02

7,51

20,02

26,1

-18,92

42,02

первісна вартість

37.81

45,40

7,59

20,07

27,71

-17,69

-38,96

резерв сумнівних боргів

-0.3

-0,38

0.08

26,66

-1,6

-1,22

-321,05

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

1.03

0,00

-1,03

-100

1,42

1,42

100

за виданими авансами

3.81

4,57

0,76

19,94

10,52

5,95

130,19

з нарахованих доходів

0

0

0

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

4.1

0,6

-3,5

85,36

0,27

-0,33

55

Поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

1.1

2,75

1,65

150

0,71

-2,04

-74,18

в іноземній валюті

1.99

0,05

-1,94

-97,48

0

-0,05

-100

Інші оборотні активи

3.75

2,29

-1,46

-38,93

0

-2,29

-100

Таблиця 2.7 Структура пасива підприємства за 2011 – 2013рр., тис. Грн

Пасив

На

початок 2011 року

На

початок 2012року

На

початок

2013року

Питома вага, %

На початок 2011 року

На початок 2012 року

На початок 2013року

I. Власний капітал

30923,0

55494,0

62154,0

49,63

57,41

63,82

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

586

1566

2019,0

0,97

1,64

2,09

III. Довгострокові зобов'язання

3287,0

13282

5269,0

5,27

13,74

5,41

IV. Поточні зобов'язання

21612,0

20960,0

23095,0

34,68

21,68

23,71

V. Доходи майбутніх періодів

5893

5347

4843

9,45

5,53

4,97

Баланс

62301,0

96649,0

97380,0

100,00

100,00

100,00

Таблиця 2.8 Структура власного капітала підприємства за 2011 – 2013рр., тис. грн.

Пассив

На початок

2011 року

На початок

2012 року

На початок

2013 року

Статутний капітал

10297,0

10297,0

10297,0

Пайовий капітал

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

0

0

0

Інший додатковий капітал

20282,0

47214,0

29628,0

Резервний капітал

318

318

318

Нерозподілений прибуток

26,0

-2335,0

21911,0

Неоплачений капітал

0

0

0

Вилучений капітал

0

0

0

Власний капітал

30923,0

55494,0

62154,0

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Дозволяють визначити рівень фінансового ресурсу пов'язаного з формуванням фінансовою структурою капітала.

Коефіцієнт автономії (платоспроможності). Показує в якої мірі капітал сформований за рахунок власного капіталла і наскільки воно є незалежним від зовнішніх джерел фінансування. Розраховується як відношення власного капіталу підприємства до капіталу підприємства (підсумку балансу підприємства):

де — власний капітал, грн.;

—капітал підприємства (валюта балансу), грн.

Коефіцієнт фінансування. Характерезірує об'єм притягнених засобів на одиницю власного капіталла. Розраховується як співвідношення залучених та власних засобів:

де — позиковий капітал, грн.

Коефіцієнт заборгованісті. Показує наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів. Розраховується як співвідношення загальної заборгованості до капіталу підприємства (підсумку балансу підприємства):

Коефіцієнт поточної заборгованісті. Характеризує частку короткострокового позикового капіталу в загальній сумі капіталу. Розраховується як співвідношення поточноі заборгованісті до капіталу підприємства (підсумку балансу підприємства):

де — поточна заборгованість, грн.

Коефіцієнт довгостроковій фінансовій незалежності. Показує в якій мірі загальний об'єм використовуваних активів сформований за рахунок довгострокових джерел.

де — довгострокова заборгованість, грн..

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує в якій мірі власний капітал інвестований в оборотний капітал і покриває загальну вартість капіталу або долю власного капіталу, яка знаходиться в найбільш ліквідній формі. Розраховується як відношення власного оборотного капіталу до власного капіталу:

де — власний оборотний капітал, грн.

де — поточні активи, грн.;

—поточні зобов'язання, грн.

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість.

де — дебіторська заборгованість, грн.;

—оборотні активи, грн.

Показники та динаміка фінансової стійкості підприємства представлені представлені в таблицях 2.9 і 2.10заборгованість, грн.

З таблиці 2.9 видно, що не всі показники відповідають нормативам:

  • На початок 2011 року коефіцієнт автономії зовсім незначно, але менше норми, це означає, що капіталла підприємства в незначній мірі залежав від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт фінансування на початок 2011 року дорівнює нормам. Коефіцієнт потоної заборгованості на початок 2011 року перевищує норму, тобто діяльність підприємства в незначній мірі фінансується за рахунок позичених коштів.

  • Впродовж всього періоду аналіза коефіцієнт поточної заборгованості постійно перевищує норму, тобто на підприємстві є поточна заборгованість.

З таблиці 2.10 бачимо, що:

- коефіцієнт автономії з початку 2011 року до початку 2012 року збільшився на 15,68 %, що означає, збільшення власних коштів підприємства на 15,68 %, за 2013 рік коефіцієнт автономії збільшився на 11,16%. Це означає що величина власного капіталу підприємства росте, але темп росту знизився;

- зменшуюча динаміка коефіцієнта фінансування означає зменшення долі позикових засобів у структурі джерел майна підприємства;

- зменшуюча динаміка коефіцієнта заборгованісті означає зменшення фінансування підприємства за рахунок позичених коштів;

- зменшуюча динаміка коефіцієнта поточної заборгованісті означає, що короткостроковий позиковий капітал зменшувався в загальній сумі капіталу, а на початок 2013 року він збільшився на 9,36%;.

- зменшуюча динаміка коефіцієнта довгострокової фінансової незалежності на початок 2013 року роках означає зниження об'єму використовуваних активів сформованих за рахунок довгострокових джерел підприємства;

- негативна величина маневреності власного капитала означає, що поточні активи менші за поточними зобов'язаннями.

Визначення платоспроможності або ліквідності характеризує можливість підприємства своєчасно в повному обсязі розраховуватися за поточними зобов'язаннями.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Характерезує здатність підприємства розрахуватися по найбільш ліквідних активах. Розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань:

де — найбільш ліквідні активи, грн.; — поточні зобов'язання, грн.

Таблиця 2.9 — Показники фінансової стійкості підприємства за 2011, 2012 та 2013 роки

Показники,

грн./грн.

Формула

На

початок 2011 р.

На

початок 2012 р.

На

початок 2013 р.

Норматив

Коефіцієнт автономії (платоспроможності), kа

0,496

0,574

0,638

≥ 0,5

Коефіцієнт фінансування, kф

0,824

0,645

0,489

≤ 1,0

Коефіцієнт заборгованісті, kз

0,409

0,370

0,312

≤ 0,5

Коефіцієнт поточної заборгованості, КПЗ

0,347

0,217

0,237

0,1-0,2

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності, КДЗ

0,549

0,712

0,692

0,8-0,9

Коефіцієнт маневреності власного капитала, КМвк

-0,119

-0,076

-0,029

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість,

0,465

0,502

0,383Таблиця 2.10 — Динаміка фінансової стійкості підприємства за 2010, 2011 та 2012 роки

Показники,

грн./грн.

На

початок 2011 р.

На

початок 2012 р.

Динаміка

На

початок 2013 р.

Динаміка

абсолютна

відносна, %

абсолютна

відносна, %

Коефіцієнт автономії (платоспроможності), kа

0,496

0,574

0,078

15,68%

0,638

0,064

11,16%

Коефіцієнт фінансування, kф

0,824

0,645

-0,179

-21,71%

0,489

-0,156

-24,24%

Коефіцієнт заборгованісті, kз

0,409

0,370

-0,039

-9,43%

0,312

-0,058

-15,79%

Коефіцієнт поточної заборгованості, КПЗ

0,347

0,217

-0,130

-37,48%

0,237

0,020

9,36%

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності, КДЗ

0,549

0,712

0,162

29,59%

0,692

-0,019

-2,70%

Коефіцієнт маневреності власного капитала, КМвк

-0,119

-0,076

0,043

-36,33%

-0,029

0,046

-61,14%

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість,

0,465

0,502

0,037

8,03%

0,383

-0,119

-23,63%

Коефіцієнт проміжної ліквідності. Характеризує загальну забезпеченість лідприємства власними коштами для ведення господарської діяльності та своєчасного виконання термінових зобов’язань. . Розраховується як відношення по формулі:

де — дебіторська заборгованість, грн.

Коефіцієнт покриття. Показує в якій мірі поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства:

де — поточні активи, грн.

Показники та динаміка платоспроможності або ліквідності представлені в таблицях 2.11 і 2.12.