Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

Додаток а

ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ НОРМОКОНТРОЛЕРА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

студента Перевозчикова Г.Е. групи ЦЕПЕК-12 п

Позначення

документа

Сторінка №

Арк. №

Зміст зауважень

«__»______________2014р._________________________

(підпис)

Додаток б

БАЛАНС ВАТ «ДонЕРМ» на 31 грудня 2011р.

Дата

01.01.2012

Підприємство: ВАТ"ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО_МЕХАНЫЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00176650

Територія: Донецкая Калінінський 83023 м. Донецьк пр.Полеглих комунарів, 104

Організаційно-правова форма господарювання: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОАТУУ

за КОПФГ

1410136600

231

Орган державного управління:

за СПОДУ

д/н

Вид економічної діяльності: Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

7,0

3,0

первісна вартість

011

32,0

32,0

накопичена амортизація

012

-25,0

-29,0

Незавершене будівництво

020

679,0

664,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

43390,0

78942,0

первісна вартість

031

38361,8

60459,8

знос

032

-8443,0

-12185,2

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

141

174

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0,0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

44217,0

79783,0

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

3899,0

4161,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

2113

1690

готова продукція

130

1335

522

товари

140

1023,0

1115,0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

6727,0

7544,0

первісна вартість

161

6781,0

7608,0

резерв сумнівних боргів

162

-54

-64

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

186,0

0,0

за виданими авансами

180

684,0

766,0

з нарахованих доходів

190

0

0,0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

736,0

101,0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

198,0

461,0

в іноземній валюті

240

357

10

Інші оборотні активи

250

674,0

385,0

Усього за розділом II

260

17932,0

16755,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

152,0

111,0

Баланс

280

62301,0

96649,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10297,0

10297,0

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

20282,0

47214,0

Резервний капітал

340

318

318

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26,0

-2335,0

Неоплачений капітал

360

0,0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

30923,0

55494,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

586

1566

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резерві

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

586

1566

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

3287

13282

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,0

0,0

Усього за розділом III

480

3287,0

13282,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

4114

3484

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11539,0

11572,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

3074,0

2295,0

з бюджетом

550

258,0

616,0

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

340

468

з оплати праці

580

1426

1044

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

861,0

1481,0

Усього за розділом IV

620

21612,0

20960,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

5893

5347

Баланс

640

62301,0

96649,0

ДОДАТОК В

БАЛАНС ВАТ «ДонЕРМ» на 31 грудня 2012р.

Дата

01.01.2013

Підприємство: ВАТ"ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО_МЕХАНЫЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00176650

Територія: Донецкая Калінінський 83023 м. Донецьк пр.Полеглих комунарів, 104

Організаційно-правова форма господарювання: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОАТУУ

за КОПФГ

1410136600

231

Орган державного управління:

за СПОДУ

д/н

Вид економічної діяльності: Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

3,0

0,0

первісна вартість

011

32,0

1,0

накопичена амортизація

012

-12,0

-1,0

Незавершене будівництво

020

664,0

657,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

78942,0

76882,0

первісна вартість

031

172087,0

172634,0

знос

032

-93145,0

-95752,0

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

174

213

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

79783,0

77752,0

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

4161,0

7443,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

1690

4766

готова продукція

130

522

230

товари

140

1115,0

24,0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

7544,0

5830,0

первісна вартість

161

7608,0

5894,0

резерв сумнівних боргів

162

-64,0

-64,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0,0

31,0

за виданими авансами

180

766,0

2440,0

з нарахованих доходів

190

0,0

0,0

із внутрішніх розрахунків

200

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

101,0

23,0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

461,0

151,0

в іноземній валюті

240

10,0

0,0

Інші оборотні активи

250

385,0

1167,0

Усього за розділом II

260

16755,0

22105,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

111,0

95,0

Баланс

280

96649,0

99952,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10297,0

10297,0

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

47214,0

52203,0

Резервний капітал

340

318

318

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2335,0

-1022,0

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

55494,0

61796,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

1566

2019

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резерві

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

1566

2019

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

13282

6296

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,0

0,0

Усього за розділом III

480

13282

6296

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

3484

3518

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11572,0

9897,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

з одержаних авансів

540

2295,0

7172,0

з бюджетом

550

616,0

837,0

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

468

609,0

з оплати праці

580

1044

1239

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1481,0

1726,0

Усього за розділом IV

620

20960,0

24998,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

5347

4843

Баланс

640

96649,0

99952,0

ДОДАТОК Г

БАЛАНС ВАТ «ДонЕРМ» на 31 грудня 2013р.

Дата

01.01.2014

Підприємство: ВАТ"ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО_МЕХАНЫЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00176650

Територія: Донецкая Калінінський 83023 м. Донецьк пр.Полеглих комунарів, 104

Організаційно-правова форма господарювання: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОАТУУ

за КОПФГ

1410136600

231

Орган державного управління:

за СПОДУ

д/н

Вид економічної діяльності: Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

73,0

63,0

первісна вартість

011

74,0

74,0

накопичена амортизація

012

-1,0

-11,0

Незавершене будівництво

020

0,0

0,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

74504,0

72769,0

первісна вартість

031

170528,0

171538,0

знос

032

-96024,0

-98769,0

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

141

141

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0,0

Відстрочені податкові активи

060

2037,0

2037,0

Інші необоротні активи

070

-640

-669,0

Усього за розділом I

080

76115,0

74341,0

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

7450,0

6710,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

4765

5142

готова продукція

130

230

116

товари

140

516,0

556,0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

5552,0

6856,0

первісна вартість

161

5894,0

7073,0

резерв сумнівних боргів

162

-342,0

-217,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

304,0

189,0

за виданими авансами

180

2238,0

547,0

з нарахованих доходів

190

0,0

0,0

із внутрішніх розрахунків

200

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

59,0

95,0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

151,0

24,0

в іноземній валюті

240

0,0

0,0

Інші оборотні активи

250

0,0

0,0

Усього за розділом II

260

21265,0

20235,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,0

0,0

Баланс

280

97380,0

94576,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

16113,7

16113,7

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

10,9

176144,9

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

63675,1

82093,4

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

79799,6

274352,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

1049,0

1554,3

Інші забезпечення

410

 

 

Сума страхових резерві

415

 

 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

 

 

Цільове фінансування

420

3105,8

5281,5

Усього за розділом II

430

4154,8

6835,8

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

51470,6

Інші довгострокові зобов'язання

470

18459,5

 

Усього за розділом III

480

18459,5

51470,6

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

12091,3

Векселі видані

520

 

1235,1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3000,8

1685,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

4070,4

27035,8

з бюджетом

550

2276,0

7556,8

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

0,1

0,8

з оплати праці

580

 

0,3

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

358,5

402,0

Усього за розділом IV

620

9705,7

50007,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

112119,7

382665,8

Генеральний директор

Куглер Е.О.

Головний бухгалтер:

Кузьмина Л.Е.